Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja ul. Promykowej, Jaśminowej i Różanej

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Modernizacja ul. Promykowej, Jaśminowej i Różanej”.

CPV:
45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych (z kostki betonowej drobno wymiarowej lub z betonu asfaltowego), o nawierzchni łącznej co najmniej 6000 m2..

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania
2. Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoby wskazane w pkt. 1 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni od przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy, a termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 150 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-02-05 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-02-05 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (512kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - ZP.271.2.2018 (363.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Modernizacja ul. Promykowej, ..... (468.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR - ul. Promykowa (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Opis wykonawczy-ul. Promykowa (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. Profil - ul. Jaśminowa (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. Profil - ul. Promykowa trasa A (184.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. Profil - ul. Promykowa trasa D (182.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. Profil - ul. Różana trasa C (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. Profil Jaśminowa kanalizacja deszczowa (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. Profil Promykowa trasa A kanalizacja deszczowa (164.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. Profil Promykowa trasa D kanalizacja deszczowa (159kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. Profil Różana kanalizacja deszczowa (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. Przekroje poprzeczne-ul. Promykowa trasa A (207.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. Przekroje poprzeczne-ul. Promykowa trasa D (197.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. Przekroje poprzeczne-ul. Jaśminowa (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. Przekroje poprzeczne-ul. Różana (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. PRZEKRÓJ NORMALNY-ul. Promykowa (350.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. PZT - ul. Promykowa (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. Szkic (314.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. Przedmiar (234.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ w zakresie robót sieciowych (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr 2 -PZT-25.01.2018 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar II - ul. Promykowa (233.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie - I (848.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do odpowiedzi (121kB) Zapisz dokument  
Informacja z otwarcia ofert (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2018-01-19 08:58:50
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2018-01-19 09:40:31
Ostatnia zmiana:2018-03-01 07:59:17
Ilość wyświetleń:653

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij