Zamawiający:
Miejski Zakład Gospodarki Kolalami, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty malarskie na klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami

CPV:
45.44.21.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro

Warunki:
http://www.mzgl.com.pl/przetarg_32.html

Termin realizacji:
Maksymalny termin wykonania zamówienia Zamawiający ustalił na dzień: 31 marca 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów

Oferty można składać do:
2017-11-30 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2017-11-30 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów
- pokój nr 3


Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł , słownie złotych:
dwa tysiące 00/100.


Firmy uczestniczące