Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Złotowie”

CPV:
45.21.50.00-7, 45.11.27.14-3 , 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.12.00-8, 45.23.32.60-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowo – mostowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem, przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 12 października 2018 r., a minimalny określił – 14 września 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-09-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-09-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (564.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.08.17 SIWZ Budowa domu przedpogrzebowego .. (491kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1 ST Branża arch - konstr (339.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.2 ST Branża elektryczna (208kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.3 ST instalacja grzewcza - DP Złotów (359.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.4 ST instalacja wentylacji - DP Złotów (373kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.5 ST Instalacja wod-kan - DP Złotów (373.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.6 ST Przyłącza wod-kan. - DP Złotów (254.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1 INF_BIOZ (292.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2 OPIS TECH AK zmiana (913kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3 ZAWARTOSC- CZESC A-K (183.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4 Zestawienie robót (364.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5 A-4 Przekrój B-B (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6 A-5 Przekroje (117.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7 A-6 Rzut dachu (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8 A-7 Elewacja frontowa i tylnia (525.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9 A-8 Elewacje boczne (352.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10 A-9 Zestawienie stolarki (224.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11 A-10 Wiata agregatu (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12 A-11 Wiata agregatu - przekrój A-A (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13 A-12 Meble i wyposażenie (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14 K-1 Konstrukcja stropu (236.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15 K-2 Dozbrojenie nadproży sciany osłonowej (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16 K-3 Fundamenty zbrojenie (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.17 K-4 Wieńce żelbetowe zbrojenie (163.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.18 K-5 Trzpienie zbrojenie TZ2, TZ3, TZ4 (145.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.19 K-6 Trzpienie zbrojenie TZ1, TZ5 (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.20 K-7 Trzpienie zbrojenie TZ6 (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.21 K-8 NZ-1, PZ-1, WP1 Zbrojenie (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.22 K-9 WP2, WP3 Zbrojenie (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.23 K-10 Wiata agregatu - zbrojenia (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.24 K-11 Kotwienia. Szcz.P3, BL-3 (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.25 A-1 Rzut fundamentów (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.26 A-2 Rzut przyziemia (261kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.27 A-3 Przekrój A-A (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.28 D-1 DZWONNIC Rzut, elewacje, przekrój (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.29 D-2 Dzwonnica zbrojenie (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.30 OPIS_DZWONNICA zmiana (368.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.31 Opis - elektr. (582kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.32 Rys.nr E-1 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.33 Rys.nr E-2 (226.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.34 Rys.nr E-3 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.35 Rys.nr E-4 (345.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.36 Rys.nr E-5 (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.37 Rys.nr E-6 (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.38 Rys.nr E-7 (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.39 Rys.nr E-8 (176.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.40 Strona tytułowa (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.41 Opis techniczny (202.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.42 OŚWIADCZENIE (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.43 Przekładka IS (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.44 S-1- PZT (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.45 S-2- Rzut KS (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.46 S-3- Rzut instalacja wody (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.47 S-4- Rzut c.o. (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.48 S-5 wentylacja rzut (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.49 S-6 wentylacja dach (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.50 S-7- Aksonometria wody (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.51 S-8-Rozwinięcie KS (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.52 S-9 wentylacja przekr+-j (229.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.53 S-10 wentylacja przekr+-j (234.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.54 Oświadczenie (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.55 S-1- PZT (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.56 S-2 Profil KS (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.57 Opis techniczny (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.58 S-3 Profil wody (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.59 S-4 SW (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.60 S-5 Hp80 (132.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.61 Strona tytułowa (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.62 wod-kan wt 1 (1MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.63 wod-kan wt 2 (1.6MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.64 wod-kan wt 3 (1.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.65 wod-kan wt 4 (613.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.66 ZAWARTOSC- CZESC PZD (92.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.67 OPIS_PROJEKT_ZAGOSP kaplica_zmiana (236.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.68 P-1 Plan zagospodarowania (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.69 P-2 Konstrukcja nawierzchni (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.70 OPIS_ROZBIÓRKA (185.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.71 Wizualizacja WIZ8 (1.9MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.72 Wizualizacja WIZ9 (1.3MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.73 STR_TYT_KAPLICA zmiana (541.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.74 ZAWARTOSC- CAŁOŚĆ (181.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1 Kosztorys ofertowy - Instalacje sanitarne - KO (394.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2 KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA A-K (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.3 Kosztorys ofertowy BRANŻA E z dzwonnicą (329.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.4 Przedmiar robót - Instalacje sanitarne (462.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.5 Przedmiar robót - przyłącza wod - kan (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.6 Kosztorys ofertowy - Instalacje sanitarne - KO (394.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - I (686.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - II (731.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (775.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-08-24 11:12:18
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-08-25 12:31:13
Ostatnia zmiana:2017-09-22 08:54:22
Ilość wyświetleń:746

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij