Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2/19 i 3 przy ul. Kocika w Złotowie

Zamawiający:
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2/19 i 3 przy ul. Kocika w Złotowie

CPV:
45.21.10.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.12.20-3 , 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2 , 45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu,
2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).


2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot elektrycznych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedna osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i elektrycznej.

Osoby wskazane w pkt. 1, 2 i 3 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem, przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 30 grudnia 2018 r., a minimalny określił – 30 października 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Przemysław Pająk – tel. 692 073 885

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-08-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-08-14 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 35.600,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy sześćset 00/100)
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Inwestycja ul.Kocika (92.6kB) Zapisz dokument  
SIWZ Inwestycja ul.Kocika (404.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy z załącznikiem (43.2kB) Zapisz dokument  
Wzór umowy z załącznikiem (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV.2 HARMONOGRAM (21.9kB) Zapisz dokument  
V.1. Specyfikacja ELEKTRYKA (177.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.2. Specyfikacja_SANITARNE (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.3. ST-00 Specyfikacje techniczne_wymagania ogólne (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.4. ST-01 specyfikacja przygotowanie terenu_roboty ziemne (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.5. ST-02 Specyfikacja betonowanie (136.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.6. ST-03 Zbrojenie (94.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.7. ST-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA w zakresie różnych nawierzchni (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.8. ST-04 Ceramika_dachówka (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.9. ST-05 konstrukcje drewniane (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.10. ST-07 Ocieplenie (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.11. ST-08 przeciwwilgociowe (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.12. ST-09 izolacje w pom_mokrych (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.13. ST-10 ocieplenie (137.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.14. ST-11 blachodachówka na garażach (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.15. ST-12 podłogi i posaDZKI (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.16. ST-13 płytki ceram (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.17. ST-14 Stolarka okienna i drzwiowa (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.18. ST-15 tynki wewn (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.19. ST-16 roboty malarskie (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.20. ST-17 malarskie zewn (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.21. ST-18 tynki zewn (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.22. ST-19 Ślusarka (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IBIOZ (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.1. karta wiata śmietnikowa - przykładowa (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.2. opis_bud_arch i zagospodarowanie (264.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.3. WA-01 Rzut parteru budynek A, B, C (139.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.4. WA-02 Rzut piętra budynek A, B, C (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.5. WA-03 Rzut poddasza budynek A, B, C (134kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.6. WA-04 Rzut dachu budynek A, B, C (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.7. WA-05 Przekrój 1-1 budynek A, B, C (589.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.8. WA-06 Przekrój A-A budynek A, B, C (409kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.9. WA-07 Elewacje budynek A, B, C (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.10. WA-07 Przekrój B-B budynek A, B, C (413.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.11. WA-08 Przekrój C-C budynek A, B, C (350.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.12. WA-08 Zestawienie stolarki drzwiowej budynek A, B, C (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.13. WA-09 Przekrój D-D budynek A, B, C (417kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.14. WA-09 Zestawienie stolarki okiennej budynek A, B, C (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.15. WK-01 Rzut fundamentów budynek A, B, C (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.16. WK-02 Rzut konstrukcyjny parteru budynek A, B, C (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.17. WK-03 Rzut konstrukcyjny piętra budynek A, B, C (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.18. WK-04 Rzut konstrukcyjny poddasza budynek A, B, C (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.18. WK-05 Rzut więźby dachowej budynek A, B, C (130.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.19. WK-06 Rzut stropu nad parterem _budynek A, B, C (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.20. WK-07 Rzut stropu nad piętrem _ budynek A, B, C (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.21. WK-08 schody - bieg prawy _budynek A, B, C (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.22. WK-09 Schody - bieg lewy _ budynek A, B, C (80.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.23. WK-10 Poz.PW2 i P.1.1 _ budynek A, B, C (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.24. WK-11 Poz. P.1.2 _ budynek A, B, C (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.24. WK-12 POZ. PW1 _ budynek A, B, C (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.25. WK-13 POZ. PW3 _ budynek A, B, C (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.26. ZB-1 Plan zagospodarowania terenu (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.27. ZL Projekt zagospodarowania zieleni (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.28. Opis techniczny - bloki TBS Złotów Kocika 07.08.2016 dotyczy A, B, C (646.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.29. Plan rys E1 bud A, B, C (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.30. Podkady_TBS-elektryka- bud A, B, C (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.31. Podkady_TBS-elektryka-rzut bud A, B, C (288.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.32. Podkady_TBS-elektryka-E7 - bud A, B, C (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.33. Podkady_TBS-elektryka-E6 - bud A, B, C (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.34. Podkady_TBS-elektryka-E5 bud A, B, C (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.35. Podkady_TBS-elektryka-E4 bud A, B, C (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.36. Podkady_TBS-elektryka-E3 bud A, B, C (218.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.37. TM1-6 - Widok bud A, B, C (122.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.38. TM1-6 - Schemat bud A, B, C (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.39. TG1-16 - Widok bud A, B, C (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.40. TG1-16 - Schemat bud A, B, C (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.41. BUD A wewnętrzne instalacje TBS opis (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.42. instalacje centralnego ogrzewania TBS budynek A (297.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.43. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK A2 (304.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.44. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK A3 (299.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.45. instalacje gazowe TBS BUDYNEK A (302.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.46. instalacje gazowe TBS BUDYNEK A_schemat (507.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.47. instalacje gazowe TBS BUDYNEK A1 (309.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.48. instalacje gazowe TBS BUDYNEK A3 (306.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.49. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK A (308kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.50. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK A1 (313.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.51. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK A2 (312.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.52. BUD B wewnętrzne instalacje TBS 14 08 opis (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.53. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK B (297kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.54. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK B2 (304.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.55. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK B3 (300.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.56. instalacje gazowe TBS BUDYNEK B schemat (241.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.57. instalacje gazowe TBS BUDYNEK B (324.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.58. instalacje gazowe TBS BUDYNEK B1 (331kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.59. instalacje gazowe TBS BUDYNEK B2 (329.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.60. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK B (321kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.61. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK B1 (326.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.62. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK B2 (325.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.63. BUD C wewnętrzne instalacje TBS 14 08 opis (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.64. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK C (297.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.65. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK C2 (304.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.66. instalacje centralnego ogrzewania TBS BUDYNEK C3 (300.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.67. instalacje gazowe TBS BUDYNEK C (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.68. instalacje gazowe TBS BUDYNEK C1 (308.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.69. instalacje gazowe TBS BUDYNEK C2 (308.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.70. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK C (318kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.71. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK C1 (324kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.72. instalacje wod -kan TBS BUDYNEK C2 (322.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.73. PRZYŁĄCZA wod-kan TBS opis (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan bioz zjazd (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.74. 01 Projekt usytuowania zjazdów _ Arkusz (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.75. 02 Rzut - Zjazd nr 1 _ Arkusz (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.76. 03 Przekroje - zjazd nr 1 _ Arkusz (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.77. 04 Zjazd nr 2 - rzut _ Arkusz (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.78. 05 Zjazd nr 2 - przekroje _ Arkusz (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.79. BRANZA DROGOWA opis (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.80. garaże 1 opis arch (69.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.81. WA-10 Szczegół Attyki - wentylacja garaże _ 1 (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.82. WG1-01 Rzut fundamentów garaży _ 1 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.83. WG1-02 Rzut przyziemia garaży _ 1 (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.84. WG1-03 Rzut dachu garaży _ 1 (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.85. WG1-04 Przekrój _1 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.86. WG1-05 Elewacje garaże _ 1 (608.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.87. garaże 2 opis arch (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.88. WA-10 Szczegół Attyki - wentylacja garaże _2 (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.89. WG2-01 Rzut fundamentów garaży _ 2 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.90. WG2-02 Rzut przyziemia garaży _ 2 (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.91. WG2-03 Rzut dachu garaży _2 (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.92. WG2-04 Przekrój _ garaże 2 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.93. WG2-05 Elewacje garaże _2 (542.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.1. TBS__koszt_ofertowy_elektryka_bud_A, B, C (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.2. TBS-budynek mieszkalny - branża budowlana bud_A, B, C (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.3. TBS-budynek mieszkalny branża sanitarna bud_A, B, C (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.4. TBS__koszt_ofertowy_elektryka_Zagospodarowanie (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.5. TBS-bud. mieszk. zagosp. tereny (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.6. TBS_Garaze_ofertowy_13 garaży branża elektryczna (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.7. TBS-garaże 13 garaży budowlany (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.8. TBS_Garaze_ofertowy_ 5 garaży branża elektryczna (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.9. TBS-5garaże-5 garaży branża budowlana (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. - dokumentacja geotechniczna (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (6.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja - art. 86 ust.5 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-07-27 12:54:34
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-07-27 13:10:51
Ostatnia zmiana:2017-09-15 11:22:17
Ilość wyświetleń:845

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij