Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii – budynek przy ul. Królowej Jadwigi 54 - wykonanie wymiany oświetlenia

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Modernizacja oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii – budynek przy ul. Królowej Jadwigi 54 - wykonanie wymiany oświetlenia”

CPV:
45.31.00.00-0, 45.31.10.00-0 , 45.31.60.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem, przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 08 grudnia 2017 r., a minimalny określił – 30 listopada 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-08-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-08-08 godz: 11:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 9.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (678.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.07.17 SIWZ Modernizacja oświetlenia ... (465.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1 Projekt budowlany - SP3 elektr (515.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2 SKMBT_C22017070411440 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3 Audyt oświetlenia Złotów Kr. Jadwigi 54 - 19.05.2017 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4 2. Załącznik nr 3a,b,c do audytu oświeltleniowego (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.1 StronaTytulowa-specyfikacja (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.2 SST Specyfikacja (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1 PRZEDMIAR oświetlenie w obiekcie przy ul. Królowej Jadwigi 54 (14.9kB) Zapisz dokument  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - I (785.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie -II (789.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert (389.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-07-24 14:09:36
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-07-24 15:34:59
Ostatnia zmiana:2017-09-01 13:47:12
Ilość wyświetleń:786

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij