Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,76 kWp oraz 6,16 kWp na budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,76 kWp oraz 6,16 kWp na budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54”

CPV:
45.26.12.15-4, 09.33.12.00-0, 45.31.10.00-0, 45.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem, przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 06 listopada 2017 r., a minimalny określił – 31 października 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-08-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-08-07 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 10%,
3) okres gwarancji montażowej– waga kryterium 10%
4) okres gwarancji producenta na panele fotowoltaiczne – waga kryterium 10%
5) okres gwarancji na inwenter - – waga kryterium 10%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (689.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.07.17 SIWZ Fotowoltaika ... (463.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1 Kreskowe 6kW (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2 Kreskowe 40kW (299.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3 Odgromówka 6kW (261.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4 Odgromówka 40kW (293kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5 Opis bud 6kw (57.9kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.6 Opis bud 40kw (58kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.7 Projekt budowlano wykonawczy_6,16kWp.compressed (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8 Projekt budowlano-wykonawczy 39,75 kWp.compressed (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9 Projekt budowlano wykonawczy_6,16kWp (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10 Projekt budowlano-wykonawczy 39,75 kWp (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11 Schemat jednokreskowy_39,76kW (637.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12 Schemat odgrom_6,16kW (613.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13 Schemat odgrom_39,76kW (947.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14 Schemat jednokreskowy_6,16kW (404.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15 6,16 kw Przedszkole Złotów poprawiony . (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16 40 kw Zespół Szkół Samorządowych Złotów poprawione (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.17 Opinia porównawcza (16.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VII.1 specyfikacja techniczna (6,16 kW) wykonania i odbioru robót (46.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VII.2 specyfikacja techniczna (6,16 kW) wykonania i odbioru robót (772.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.3 specyfikacja techniczna (39,76 kW) wykonania i odbioru robót (45.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VII.4 specyfikacja techniczna (39,76 kW) wykonania i odbioru robót (775.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1 Przedmiar, kosztorys ofertowy - Fotowoltaika 6,16 (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2 Przedmiar, kosztorys ofertowy - Fotowoltaika 39,76 (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.3 Przedmiar, kosztorys ofertowy - Fotowoltaika 6,16 (117.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.4 Przedmiar, kosztorys ofertowy - Fotowoltaika 39,76 (117.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania-I (737.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert (850.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-07-19 12:14:01
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-07-24 15:16:14
Ostatnia zmiana:2017-09-01 13:29:30
Ilość wyświetleń:839

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij