Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenie miasta Złotowa.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części i obejmuje:
1.Część 1 zamówienia dotyczy bieżącego utrzymania czystości jezdni, chodników (ścieżek rowerowych), placów i terenów zieleni o łącznej powierzchni 305 040 m2, w tym: tereny zieleni 121 452 m2, jezdnia 137 905 m2, chodniki 45 683 m2. Wykaz jezdni, chodników i terenów objętych tą częścią przedmiotem zamówienia stanowi załącznik 2A.
2.Część 2 zamówienia dotyczy bieżącego utrzymania czystości jezdni, chodników (ścieżek rowerowych) i placów o łącznej powierzchni 99 352 m2, w tym: jezdnia 78 771 m2, chodniki 20 581m2. Wykaz jezdni i chodników objętych tą częścią przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2B.
3.Część 3 zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją terenów zieleni o łącznej powierzchni 61 807 m2.
Wykaz terenów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik 2C.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia osobno.


CPV:
902100002; 902110009;902120006;902130003;773100006;772115007;773000003;773121001; 773110007; 773141005; 773420009

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
złożą jedną ofertę zgodną z przepisami prawa i niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, nieczystości stałych z terenu miasta Złotowa,
2.posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
dla części 1 zamówienia co najmniej 1 usługą o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
dla części 2 zamówienia co najmniej 1 usługą o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
dla części 3 zamówienia co najmniej 1 usługą o podobnym charakterze, odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
3.dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, w tym osobami odpowiedzialnymi za nadzór i kontrolę wykonywania usług oraz niezbędną liczbę osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Potencjał kadrowy.
4.dysponować co najmniej następującym sprzętem:

DLA CZĘŚCI 1 PRZETARGU:
a) do oczyszczania ulic:
- co najmniej 1 zamiatarkę,
- co najmniej 1 ciągnik z naczepą,
b) do akcji zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 1 piaskarko – solarkę,
- co najmniej 2 pługi śnieżne, w tym 1 do odśnieżania chodników,
c) do utrzymania terenów zieleni:
- co najmniej 3 kosiarki (spalinowe, samobieżne),
- co najmniej 2 kosy – wykaszarki,
- co najmniej 1 piłę motorową,
- co najmniej 1 wysięgnik z piłą i sekatorem do podcinania gałęzi,
- co najmniej 2 szt. nożyc do żywopłotów,

DLA CZĘŚCI 2 PRZETARGU:
a) do oczyszczania ulic:
- co najmniej 1 ciągnik z naczepą,
b) do akcji zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 1 piaskarko – solarkę,
- co najmniej 1 pług śnieżny,.

DLA CZĘŚCI 3 PRZETARGU:
a) do utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zieleni:
- co najmniej 2 kosiarki (spalinowe),
- co najmniej 1 kosa spalinowa – wykaszarka,
- co najmniej 1 piła łańcuchowa,
- co najmniej 1 ciągnik z naczepą,
- co najmniej 1 szt. nożyc do żywopłotów.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części III rozdział IX i w formie określonej w części III rozdział VIII SIWZ:

1.ofertę na formularzu ofertowym:
załącznik nr 1 Dane wykonawcy,
załącznik nr 2 Cena oferty odpowiednio dla części 1, 2 i 3 zamówienia,
2.Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , załącznik nr 3,
3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 4, zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszeniu do niej zastrzeżeń oraz że Wykonawca zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty i uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert,
4.wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Doświadczenie zawodowe.
Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
dla części 1 zamówienia co najmniej 1 usługą o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
dla części 2 zamówienia co najmniej 1 usługą o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
dla części 3 zamówienia co najmniej 1 usługą o podobnym charakterze, odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
5.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Potencjał kadrowy.
Wykonawca winien dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, w tym osobami odpowiedzialnymi za nadzór i kontrolę wykonywania usług oraz niezbędną liczbę osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Potencjał kadrowy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
6.wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 7,
7.dowód wniesienia wadium,
8.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
9.aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
10.aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
11.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
12.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661) i nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne.
13.polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
14.umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
15.pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi (w tym o opłacie skarbowej wraz z przepisami wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.
16.Zaparafowany wzór umowy, załącznik nr 8 odpowiednio dla części 1, 2 i 3.


Termin realizacji:
Termin wykonania całego zakresu zamówienia ustala się od dnia 01 lutego 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., w tym:

1.Dla części 1 zamówienia:
- utrzymanie czystości od 01 lutego 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
- dla pielęgnacji terenów zieleni od 01 marca do 30 listopada 2008r.
2.Dla części 2 zamówienia od 01 lutego 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
3.Dla części 3 zamówienia od 1 marca do 30 listopada 2008r.


Osoba odpowiedzialna:
Marcin Batko

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. 13 (sekretariat).

Oferty można składać do:
2008-01-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-01-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
I. 10.000 zł; II 1.600,00 zł; III. 1.400,00 zł

Uwagi:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla części 1 zamówienia,
1.600,00 PLN (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100) dla części 2 zamówienia,
1.400,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100) dla części 3 zamówienia,
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja na utrzymanie czystości w mieście (270.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena_część 1 (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena_część 2 (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena_część 3 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oswiadczenie (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 4 FORMULARZ OFERTOWY-oswiadczenie (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 5 FORMULARZ OFERTOWY-doswiadczenie zawodowe (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 6 FORMULARZ OFERTOWY-potencjal kadrowy (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 7 FORMULARZ OFERTOWY-wykaz sprzętu (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2A_Wykaz jezdni, chodników iterenów zieleni dla części 1 zamówienia (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2B_Wykaz jezdni, chodników dla części 2 zamówienia (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2C_Wykaz terenów zieleni dla części 3 zamówienia (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 Wzór umowy_część 1 (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 Wzór umowy_część 2 (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 Wzór umowy_część 3 (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2007-12-21 12:25:07
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2007-12-21 14:08:06
Ostatnia zmiana:2008-01-16 09:51:48
Ilość wyświetleń:2726

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij