Protokół nr 14/07

 

z XIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 24 października 2007 roku

 

       W dniu 24 października 2007 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XIV sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 13-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni Janusz Jędrzejczyk i Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Sekretarza i  Skarbnika Gminy, radnych, wszystkich zaproszonych i przybyłych gości, przedstawicieli prasy.                                                                                                                                                       

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XIII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Alicję Andrzejewską – za jej zgodą.

2.      Protokół z XIV sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała  czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Miejska przyjęła treść protokołu nr 13  z XIII sesji Rady Miejskiej. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

3.  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 11/2007 z dnia 11 października  2007 r. w sprawie zwołania XIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są  propozycje zmian do porządku obrad.

                                                                                Przeszedł radny Andrzej Kosiba.

                                                                                W posiedzeniu uczestniczyło 14-tu radnych.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zgłosił poprawkę do punktu 12 porządku obrad dotyczącą zmiany nazwy uchwały podanej w Zarządzeniu, tj. aby zamiast „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego przy ul.  Sienkiewicza” wpisać: „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4” – tak jak brzmi dostarczony radnym projekt uchwały.

Za przedstawioną zmianą treści brzmienia pktu 12 porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Innych propozycje zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

     Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XIV sesji, z przyjętą wcześniej zmianą.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od dnia 27 września do dnia 10 października 2007 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Dyskusji nie było.

     Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.                                                                                                                                                           

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

 

 

Krzysztof Nurczyk:

1)      Zapytał czy jest już odpowiedź z Wojewódzkiego Zarządu Dróg odnośnie przejścia dla pieszych na ul. Domańskiego.

2)      Poinformował, że miesiąc temu, na jednej z komisji prosił Burmistrza J. Kołodziejczyka o potwierdzenie na piśmie, że stan basenu po jego remoncie jest zadowalający i nie wystąpi większy problem – nie otrzymał jeszcze takiego potwierdzenia na piśmie.

Krzysztof Majewski:

Zapytał czy planuje się wyrównanie wszystkich dróg, ulic gruntowych przed sezonem zimowym, gdyż są one nierówne – szczególnie ul. Dwór Złotowski.

Wiesław Fidurski:

1)      Poinformował, że w Gifhorn była delegacja z miasta, skąd przywiozła ciekawy materiał poglądowy, który można byłoby przedstawić. W planie rady i w planie wieloletnim jest zagospodarowanie brzegów jeziora. Z tego co wie, to doświadczenia przywiezione z Niemiec są bardzo ciekawe. Zwrócił się do Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady o zorganizowanie z tymi osobami spotkania w celu przedstawienia zebranego materiału. Termin spotkania pozostawił do uznania Burmistrza i Przewodniczącej Rady – spotkanie to może odbyć się poza sesją bądź na najbliższej.

2)      Zgłosił wniosek aby na kolejną sesję zaprosić przedstawiciela firmy ENEA z Wałcza. Powiedział, że jest sporo zrobione przez tą firmę na terenie Złotowa i warto byłoby im podziękować i zgłosić kolejne sprawy do zrobienia. Dobrze byłoby żeby zapoznać się z planem inwestycyjnym na najbliższe lata.

Andrzej Kosiba:

Zwrócił się ze sprawą dotyczącą L. Bondarczuka, że mimo interwencji woda w dalszym ciągu zalewa jego sklep przy ul. Wojska Polskiego i inne lokale z względu na źle wykończony chodnik. Prosił o podjęcie działań w celu wyeliminowania tego. 

Bogdan Marszałek:

1)      Zapytał o rozważenie możliwości postawienia zakazu zatrzymywania się i postoju pojazdów przy ul. Zamkowej. Zatrzymujący się w tym miejscu klienci kiosku “Chrupek” stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w mieście.

2)      Zapytał czy to jest praktyka prowadzona w mieście,  jak to miało ostatnio miejsce przy ul. M.C. Skłodowskiej, że najpierw kładzie się nawierzchnię asfaltową, chodnik z polbruku a dopiero później kopie się rowy aby wyprowadzić kabel elektryczny pod oświetlenie,dlatego, że nikt tego wcześniej nie zaplanował żeby najpierw doprowadzić kabel a później kłaść polbruk, a nie odwrotnie.  

Zygmunt Muzioł:

1)      Poruszył sprawę dotyczącą ul. Garncarskiej – ścieżki rowerowej, która jest zablokowana przez parkujące tam samochody. Zwrócił się o rozwiązanie tego problemu, ponieważ ścieżka rowerowa nie spełnia swojej funkcji - jest zajmowana przez zaparkowane na niej samochody, co uniemożliwia ruch rowerom. Likwidacja ścieżki rowerowej usprawni w tym miejscu ruch w godzinach szczytu.

2)      Zwrócił się w sprawie parkingów: przy sklepie „Piotr i Paweł”, przy Poczcie i przy ul. Mickiewicza, gdzie był punkt Toto-Lotka – czy nie można byłoby zrobić, żeby były one wygodniejsze dla ludzi.

Stanisław Pikulik:

1)      Zwrócił uwagę na brak oświetlenia osiedla przy Al. Piasta. Od dłuższego już czasu nie ma światła – są stare i skorodowane słupy. Oświetlenie to wymaga kompleksowego remontu.

2)      Poruszył problem jaki mają mieszkańcy ul. 600- Lecia z kawkami, gawronami i innymi ptakami, które zanieczyszczają teren i Park Miejski, hałasują – nie można tam spokojnie przejść. Mieszkańcy postulują, żeby ponownie zająć się tą sprawą – przepłoszeniem ptactwa, ponieważ minął już okres ochronny tych ptaków.

  Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 18.

 

 

 

Punkt 5.

Ocena przebiegu EEM – 2007.

Sprawozdanie radni otrzymali. Otrzymali również uzupełnienie do rozliczenia finansowego z XIII edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2007.

K. Majewski – powiedział, że EEM jest sztandarową imprezą miejską. Zdaje sobie sprawę z tego, żeby przygotować taką imprezę, to trzeba włożyć sporo wysiłku ale mówienie tylko w samych superlatywach oznaczałoby, że jest bardzo dobrze a tak nie jest. Są też rzeczy, które trzeba wyeliminować. Odniósł się do sprawozdania z EEM, którego – jego zdaniem - część opisowa ma charakter folderu reklamowego. Jeśli chodzi o  rozliczenie finansowe, to powiedział, że wnioskował by uściślić je i dokładnie sprecyzować rozliczenie, gdyż bez tego trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek wnioski organizacyjne. Odniósł się do poszczególnych punktów programu Euro Eco Meetingu. Zwrócił m.in. uwagę na półgodzinne opóźnienie koncertu galowego, na żenująco niski, jego zdaniem, poziom zespołu występującego przed główną gwiazdą, na złe nagłośnienie, na scenografię, która była prymitywna, brzydka i niechlujna, na brud w amfiteatrze. Powiedział, że na powyższe rzeczy należy zwracać uwagę, tym bardziej, że w imprezie udział biorą również media. Powiedział, że jeśli chodzi o cykl imprez na Placu Paderewskiego, to zestawienie poszczególnych wykonawców, artystów było niewłaściwe. Efekt tych występów nie był zadowalający. Zwrócił uwagę na przerwy w dostawie energii elektrycznej, na złą obsługę imprez przez konferansjerów –  należy dobierać odpowiednich ludzi do organizacji i obsługi takich imprez. Powiedział, że bardzo dobrym pomysłem było otwarcie parku po renowacji, jednak zawiodło nagłośnienie. Złe nagłośnienie miało miejsce także na seminarium naukowym. Zwrócił uwagę na koszt seminarium, który nie przekładał się na jego jakość, na przeznaczenie środków z EEM na akcję informacyjną dotyczącą np. segregacji odpadów, na zbyt skromne nagrody dla laureatów festiwalu piosenki “O kryształową kroplę wody”, na bardzo skromny w tym roku pokaz sztucznych ogni, na koncert piosenki żeglarskiej, którego organizacja wypadła dobrze, jednak był niewielki odzew społeczny i niezadowalające były również warunki dla artystów. Uważa, że przy organizacji tego typu imprezy powinno się opierać na własnym dorobku kulturalnym i tradycji, a nie na siłę szukać jakiś ulepszeń. Forma ta będzie tańsza i skuteczniejsza.

    Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji dotyczące Sprawozdania z przebiegu EEM. Komisja Gospodarki Miejskiej i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wniosły o uściślenie sprawozdania finansowego, co zostało zrobione (uzupełnienie dostarczono radnym) – pozostałe komisje przyjęły przedłożone Sprawozdanie i nie wniosły do niego uwag.

   Rada Miejska uznała za wystarczający dostarczony radnym materiał dotyczący EEM – z dostarczonym uszczegółowieniem finansowym.

St. Pikulik powiedział, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił bardzo negatywny obraz EEM. Uważa, że wszystkim organizatorom EEM należy się przede wszystkim podziękowanie. W organizacji EEM bazuje się głównie na społecznikach. Ludzie ci ciężko pracowali i poświęcili mnóstwo swojego czasu aby się tym zająć. Oczywistym jest, że należy zauważać wady i o nich mówić, ale z drugiej strony nie można też zniechęcać ludzi do pracy. Nie można przedstawiać, jak to zrobił Przewodniczący Komisji, tylko w czarnych kolorach.  Oferta  organizowanych imprez była tak szeroka, że każdy mógł znaleźć w niej coś dla siebie i to jest właśnie największy plus tego przedsięwzięcia. Jeśli natomiast chodzi o sprawy dotyczące bezpośrednio ekologii, to otrzymujemy na to środki finansowe z dotacji i musimy się z nich szczegółowo rozliczać. Zaapelował do radnych, żeby zauważyć pracę ludzi zaangażowanych w organizację EEM i spostrzec osiągnięcia EEM, który minął i myśleć o następnej imprezie EEM, jako pole do popisu dla wszystkich ludzi w Złotowie, żeby to zrobić jeszcze lepiej - to jest puentą, na którą należałoby zwrócić uwagę.

K. Nurczyk powiedział m.in., że w czasie EEM zajął się rozmową z ludźmi w trakcie trwania różnych imprez. Zgodził się z radnym K. Majewskim co do niedociągnięć, które nie były aż tak rażące oraz z radnym St. Pikulikiem co do włożonej pracy w EEM. Powiedział, że cały czas w trakcie prowadzonych przez niego rozmów przewijało się nazwisko pana L. Trojanowskiego - człowiek ten nie powinien zajmować się organizacją tego typu imprez. Był zadowolony z EEM, z pracy ludzi zaangażowanych w organizację i obsługę EEM.

W. Fidurski powiedział, że jest członkiem Komitetu Organizacyjnego EEM i siedmiokrotnym organizatorem jednej z imprez – wyścigu kolarskiego. Przyłączył się do podziękowań St. Pikulika - impreza ta ma swoją renomę i wpisała się w nasze miasto. Powiedział, że krytyczne uwagi nie powinny przysłaniać całości obrazu. Impreza powinna się rozrastać i być coraz lepiej oceniana. Uważa, że nowością jaką można by wprowadzić jest forma np. ankiety wśród mieszkańców Złotowa dotycząca preferencji co do programu EEM. Komitetowi Organizacyjnemu zaproponował aby włączyć w swe szeregi pana K. Majewskiego, ponieważ jest przekonany, że jego wkład będzie bardzo cenny.  

Z. Nowecka – Sekretarz Gminy ustosunkowała się do wypowiedzi, uwag K. Majewskiego dotyczących organizacji EEM. Jeśli chodzi o nagłośnienie, to powiedziała, że nie można znaleźć firmy, która zrobi to dobrze pomimo, że szuka się profesjonalnej firmy. Powiedziała, że zestawienie poszczególnych imprez kulturalnych nie jest łatwą sprawą, ponieważ trzeba synchronizować imprezy w amfiteatrze, nad Jeziorem Miejskim i na Pl. Paderewskiego. Ponadto powiedziała m.in., że: następnym razem zatrudnieni zostaną konferansjerzy -  profesjonaliści, na organizację seminarium otrzymano refundację środków ze Starostwa Powiatowego a jego poziom był bardzo wysoki i  przeznaczone na nie środki finansowe z całą pewnością nie były pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Wszelkie imprezy ekologiczne są refundowane i nie ma tam żadnych oszczędności, tak jak to sugerował K. Majewski. Jeśli chodzi o sztuczne ognie, to były one takie, na jakie pozwoliły środki. Podziękowała Komitetowi Organizacyjnemu EEM za bardzo aktywne włączenie się w organizację imprezy. Powiedziała, że jest to impreza typowo ekologiczna, sportowo - rekreacyjna i kulturalna. Zwróciła uwagę na to, że tegoroczna impreza była o 100 tys. zł tańsza i trzeba było podjąć działania żeby te koszty były mniejsze, żeby się w nich zmieścić i aby poziom imprezy był wysoki, co potwierdzają informacje i artykuły z gazet.

A. Kosiba poparł wypowiedź St. Pikulika. Zwrócił m.in. uwagę na to, że środki przeznaczone na organizację imprezy były o 100 tys. niższe niż w latach poprzednich a organizatorzy dołożyli wszelkich starań by pomimo tego, poziom imprezy nie obniżył się. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy.

Z. Muzioł m.in. powiedział, że od kilku lat jest uczestnikiem EEM i jest zwolennikiem tej imprezy. Jeśli są jakieś niedociągnięcia to trzeba je eliminować. Uważa, że dobrym pomysłem jest zaangażowanie radnego Majewskiego do organizacji EEM.

K. Brewka powiedział, że od kilku lat w czasie trwania EEM ma intensywny kontakt z gośćmi zagranicznymi i nigdy nie zdarzyło mu się usłyszeć z ich strony złego słowa, ani żadnej krytyki na temat imprezy - zawsze byli nią zachwyceni.

K. Majewski – powiedział, że jego intencją nie było totalne krytykowanie EEM. Uważa, że należy mówić o pewnych rzeczach, żeby je wyeliminować w przyszłości. Jest zwolennikiem rozciągnięcia imprezy w czasie – do kilku weekendów, aby poszczególne występy nie pokrywały się, co zwiększy frekwencję na nich.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła uwagę na to, że nikt z radnych nie zajął stanowiska, że EEM jest imprezą przestarzałą, niechcianą w mieście. Powiedziała, że wszyscy tego chcemy, jesteśmy jej zwolennikami, natomiast sposób w jaki będzie ona modyfikowana, korygowana po kolejnych uwagach Komitetu Organizacyjnego czy też Rady, to jest rzeczą drugorzędną. Podziękowała wszystkim organizatorom imprezy, Sekretarz Gminy i wszystkim osobom, które zajęły się imprezą EEM.

     Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację Sprawozdanie z przebiegu EEM – 2007. Sprawozdanie jest załączone do protokołu.      

 

Godz. 10.00. Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę.

Po przerwie.

Obecnych było 14 radnych.     

                                                                                                                                         

Punkt 6.

Informacja o stanie zaawansowania inwestycji przewidzianych na rok 2007.

Informację radni otrzymali. Była omawiana na posiedzeniach wszystkich Komisji.

St. Wojtuń powiedział, że w informacji nie ma wiadomości na temat inwestycji planowanej na ten rok, dotyczącej rozbudowy oświetlenia przy ul. Słowackiego. Chciałby się dowiedzieć jakie są losy tego zadania i czy, jeśli w tym roku nie zostanie ono zrealizowane, jak wynika z informacji, to do jego realizacji dojdzie w roku przyszłym.

St. Wełniak odpowiedział, że inwestycja ta nie została zapisana w planie na ten rok. Przypomniał, że generalną zasadą jest to, że wymiana oświetlenia jest realizowana tam, gdzie jest przebudowa drogi a na tej ulicy, na razie, taka przebudowa nie miała miejsca. Co do realizacji tego zadania w przyszłym roku, to w tej chwili trudno jest coś powiedzieć.

B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje zajęły jednoznacznie pozytywne stanowisko dotyczące przyjęcia przez aklamację Informacji o stanie zaawansowania inwestycji przewidzianych do realizacji na rok 2007. Zaproponowała aby przedstawiony na sesji materiał przyjąć poprzez aklamację.

     Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację Informację o stanie zaawansowania inwestycji przewidzianych na rok 2007. Informacja jest załączona do protokołu.                                                                                                                                                           

Punkt 7.

Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Złotów.

Materiały radni otrzymali. Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji  – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie i nie wniosły zastrzeżeń.

     Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Złotów. Sprawozdanie jest załączone do protokołu.                                                                                                                                                           

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2008-2011.

Przystąpiono do wyboru ławników do sądów, które odbyły się w głosowaniu tajnym.

B. Marszałek – Przewodniczący Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o kandydatach na ławników przedstawił informację z pracy Zespołu, którą radni otrzymali i, która jest załączona do niniejszego protokołu. Ponadto B. Marszałek przedstawił również opinię Zespołu o zgłoszonych kandydatach zawierającą również dane o kandydatach, którą radni otrzymali wcześnie i, która jest załączona do protokołu. 

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, którą wybrano jednogłośnie w składzie: Krzysztof Żelichowski, Krzysztof Nurczyk i Krzysztof Majewski. Komisja spośród siebie wybrała na przewodniczącego Krzysztofa Nurczyka. 

Komisja Skrutacyjna rozdała 13 – tu radnym przygotowane karty do głosowania (w głosowaniu nie brała udziału radna Alicja Andrzejewska), w trzech kolorach:  w kolorze białym – do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie, w kolorze żółtym – do Sądu Rejonowego w Złotowie, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w kolorze pomarańczowym – do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile.

K. Nurczyk – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, po rozdaniu kart do głosowania objaśnił  sposób głosowania i ważność głosu. Powiedział, że informacje te są również zawarte na kartach do głosowania. Przedstawił limity miejsc do poszczególnych sądów, które są także uwzględnione na kartach do głosowania.  

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zebrania głosów – kart do głosowania do urny.

     Po zebraniu kart do głosowania do urny, o godz. 10.40, Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę a Komisja Skrutacyjna opuściła salę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołów.

 

Godz. 11.30. Wznowiono obrady XIV sesji.

Obecnych było 14 – tu radnych.

 

 

Przewodnicząca Rady oddała głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który przeczytał protokoły Komisji, wyniki tajnego głosowania, w wyniku którego:

1)      do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile większość głosów uzyskali:  Bober Halina, Dropiewski Stefan i Kaźmierowska Regina;

2)      do Sądu Rejonowego w Złotowie większość głosów uzyskali:

      Bartczak Barbara, Chodera Barbara, Guss Roman, Jarząb Krystyna, Jęsiek Barbara,  

      Kiestrzyń Henryk, Komorowska-Pająk Grażyna, Kowalski Piotr, Róg Irena,                                                                                              

      Sturmowska Małgorzata, Świątek Bogusław, Wegner Walentyna, Wiese Alina, Wrzeszcz

      Henryk, Żuchowicz Bogumiła;

3)      do Sądu Rejonowego w Złotowie, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy   

      większość głosów uzyskali:  Bartczak Piotr, Cepnik Zbigniew.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej z kartami do głosowania są załączone do protokołu z sesji.

   Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2008-2011 i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

      Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/ 59 /07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2008-2011

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Projekt uchwały radni otrzymali. Przed sesją radni otrzymali autopoprawki do projektu uchwały. Temat był przedstawiany na posiedzeniach komisji przez Skarbnika Gminy.

Projekt uchwały omówił S. Heciak – Skarbnik Gminy:

I. DOCHODY:

1)      zwiększa się dochody w klasyfikacji 801-80195-2030 o kwotę 28.000 zł. tytułem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

2)      zwiększa się dochody w klasyfikacji 750-75011-2010 o kwotę 5.800 zł. tytułem dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,

3)      zwiększa się dochody w klasyfikacji 751-75108-2010 o kwotę 10.980 zł. tytułem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

4)      zwiększa się dochody w klasyfikacji 751-75108-2010 o kwotę 7.722 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w tym na obsługę informatyczną,

5)      zmniejsza się dochody w klasyfikacji 852-85212-2010 o kwotę 110.000 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,

6)      zwiększa się dochody z mienia w klasyfikacji 70005-0770 o kwotę 163.600 zł. z przeznaczeniem na zwiększone plany wydatków inwestycyjnych i podwyżki wynagrodzeń.

II. WYDATKI :

1. Zmiany w zakresie wydatków bieżących

1.      Zmiany wynikające ze zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków powiększają/pomniejszają odpowiednio plany wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej.

2.      Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki (rozdział 80101).

3.      Zwiększa się plany wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w:

1)      Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – o kwotę 19.400 zł,

2)      Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami – o kwotę 44.000 zł,

 

 

3)      Miejskiej Bibliotece Publicznej – o kwotę 14.600 zł,

4)      Muzeum Ziemi Złotowskiej – o kwotę 5.600 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na inwestycje w zakresie oświetlenia drogowego.

3. Zmiany w zakresie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym co spowodowane jest uaktualnieniem planu zadań na rok 2008 w związku z przygotowywanym projektem budżetu.

Poinformował o korekcie uchwały Nr XIII/55/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007, w której pojawił się błąd polegający na braku spójności pomiędzy załącznikiem nr 2 a załącznikiem nr 5. Błąd polega na tym, że w załączniku nr 5 dokonano rozwiązania rezerwy na kwotę 50.000 zł (co było zgodne z intencją projektodawcy), a jednocześnie nie dokonano rozwiązania rezerwy w rozdziale 60016 załącznika nr 2. Korekta polega zatem na dostosowaniu załącznika nr 2 do treści uchwały budżetowej i do treści załącznika nr 2.

Ponadto w imieniu Burmistrza, przedstawił i omówił autopoprawki do projektu uchwały polegające:

1) na zmianie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z dostarczonym radnym załącznikiem, korekta inwestycji – modernizacja ul. Norwida gdzie następują zmiany lat finansowania inwestycji i kwoty,

2) na wniosek dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w rozdziale 80110 Gimnazja dokonuje się przesunięcia środków (10.000 zł.) z wynagrodzeń na wydatki bieżące – zmiana nie powoduje zwiększenia środków na jednostkę.

Podczas dyskusji Z. Muzioł zapytał, czy w związku z tym, że wszystkie komisje nie omawiały przedstawionych autopoprawek, czy głosowanie można byłoby przesunąć o miesiąc ? Czy to by z czymś kolidowało ? A co by proponował w zamian jeśli padłby wniosek o przełożenie tego i Rada nie przyjęła by tego.

St. Wełniak odpowiedział, że nie wie czy kolidowało by - byłyby wątpliwości, czy ująć to w projekcie budżetu na przyszły rok, którego obowiązek złożenia jest do 15 listopada. Powiedział, że albo chcemy żeby ulica Norwida była realizowana w przyszłym roku w całości – z rondem, albo nie chcemy tego. Nie wie czy to będzie realne, ponieważ jest potrzebna też zgoda drugiej strony – Starostwa Powiatowego. Poinformował, że skłaniamy się do tego, żeby swój udział w tym zadaniu podwyższyć z  30 % do 50 % i nie chciałby jeszcze zdradzać wszystkich uzgodnień, bo jest to za wcześnie. Taka zmiana powinna być, żeby mogło to znaleźć się w projekcie budżetu na rok 2008.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszone autopoprawki:

1) za przyjęciem autopoprawki dotyczącej zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – zwiększenia środków na modernizację stadionu przy ul. Wioślarskiej i na ul. Norwida –  głosowali wszyscy obecni radni -14 osób,

2) za przyjęciem autopoprawki dotyczącej przesunięcia środków (10.000 zł.) w rozdziale 80110 Gimnazja z wynagrodzeń na wydatki bieżące głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007 – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

    Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, łącznie z przyjętymi wcześniej autopoprawkami.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/ 60 /07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

 

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

K. Brewka – poinformował, że odnośnie podatków i odbyła się konsultacja z Cechem Rzemiosł Różnych i ze Stowarzyszeniem Kupców Złotowskich, ponieważ uchwalane podatki dotyczą najbardziej tej grupy społecznej. Odczytał pismo – stanowisko, które otrzymał z Cechu Rzemiosł Różnych odnośnie podatków. Z przedstawionego pisma wynika, że – po zapoznaniu się z propozycjami stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą, Cech jest zaniepokojony  tak wysokimi proponowanymi wzrostami stawek. Uważa, że nie jest to sprzyjające rozwojowi zakładów rzemieślniczych działających na terenie miasta Złotowa. Dobrą zasadą była zasada, że wysokość stawek nie przekraczała 80 % stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów. K. Brewka powiedział, że trzeba też zauważać podatnika. Powiedział, że sytuacja finansów publicznych w Polsce jest bardzo dobra, co widać również w Złotowie, czego przykładem jest to, że powstaje bardzo dużo nowych rzeczy. Na dzień dzisiejszy samorządy mają większe możliwości jeżeli chodzi o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a takiej możliwości nie mają przedsiębiorcy, rzemieślnicy, handlowcy. Dlatego też prosił radnych aby zachować w Złotowie poziom podatków w stosunku do stawki maksymalnej i złożył wniosek, aby:   

w §1 ust. 2, tj.: „od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej” – nie była stawka 16,05 zł. a 15,21 zł.”, ponieważ jest to 80 % stawki maksymalnej.

Powiedział, że powyższy wniosek został przyjęty na posiedzeniu Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych.

Ponadto przedstawił propozycję aby w pkt 7, tj. „od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków” –  proponowana stawka jest 0,61 zł. a 80 % stawki maksymalnej jest 0,57 zł.

K. Nurczyk – powiedział, że na Komisji Ochrony Środowiska zdania były podzielone, a chwilami była burzliwa dyskusja. Będzie za tym, żeby stawki były podnoszone co roku, żeby nie było to tak bardzo odczuwalne dla podatników. Uważa, że stawki powinny być podnoszone stopniowo - żeby to było normalnością, aby móc inwestować w mieście, co jest zresztą realizowane. Będzie głosował za wnioskiem K. Brewki.

Z. Muzioł – m.in. powiedział, że podatki nie mogą być tak radykalnie podnoszone, aby rzemiosło, drobna wytwórczość mogły się rozwijać. Jest zwolennikiem całkowitego zamrożenia podatków.

St. Wełniak – powiedział, że nikt nie lubi głosować za tym, żeby komuś odbierać pieniądze, a podatek jest klasyczną formą odbierania pieniędzy i dlatego rozumie te wypowiedzi. Natomiast nie może nie zareagować na to, jeżeli ktoś mówi „o nie stanie rzeczywistym”.  Wszystkie opowieści o wysokim udziale w kosztach podatku od nieruchomości są nieprawdziwe, bo w poprzednich kadencjach zostało to udowodnione na konkretnych przykładach, że podatek od nieruchomości we wszystkich rodzajach działalności stanowi od 1 % do 1,8 % wszystkich kosztów. Zwrócił się do K. Brewki, żeby skończył tę demagogię, bo to jest nieprawdą co mówi, że obciąża to zdecydowanie koszty działalności – było to udowadniane na podstawie liczb i konkretnych przykładów. Należy mówić o faktach. Wie, że to co mówi nie będzie miało żadnego znaczenia podczas głosowania, bo to zostało już ustalone, że te kwoty, które zaproponowano nie przejdą. Ale dla porządku i dla obiektywnej prawdy musi to powiedzieć. Powiedział, że drugi mit, który pokutuje w Złotowie został w końcu obalony, że miasto jest biedne. Zwrócił się do Z. Muzioła, żeby przestał mówić, że Złotów jest biednym miastem, ponieważ miasto Złotów jest na 55 miejscu w kraju jeśli chodzi o udział w podatku dochodowym – wyprzedzamy inne, zdawałoby się potęgi ekonomiczne, jak Toruń czy inne miasta w Wielkopolsce. Natomiast źle wygląda jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Była zasada, że nie przekraczamy 80 % stawki maksymalnej w poszczególnych kategoriach podatku. Jeżeli teraz to ma być tak również, to należy to powiedzieć i podać argumenty, dla których to nadal ma być. Powiedział, że w niektórych pozycjach, propozycja zgłoszona przez K. Brewkę oznacza obniżkę podatku, tj. jeśli chodzi o grunty  – do tej pory było to bodajże 82,3 % maksymalnej stawki a obecnie, przy tej propozycji będzie to niecałe 80 % czyli, że nie podnosimy podatku, tylko go obniżamy. Jeżeli decydujemy o podatkach, to musimy mieć na względzie to, że w okolicznych gminach poziom podatku, który my proponujemy, np. Jastrowie, Chodzież, Wałcz, Piła jest już dawno i z tego, że oni mają takie podatki żaden zakład tam nie padł, i nic złego w gospodarce się nie wydarzyło. To są argumenty, które przy tej dyskusji trzeba byłoby brać pod uwagę. Sądzi, że propozycja przedstawiona przez K. Brewkę przejdzie i nie zburzy to koncepcji czy finansów budżetu miasta, bo to nie są aż takie kwoty w porównaniu do ogólnych dochodów, które miałyby istotne znaczenie. Musimy prowadzić odpowiednią politykę, nie tylko fiskalną, ale również ekonomiczną, bo poziom podatków, wysokość podatków i ulg z tego tytułu ma również znaczenie, jeżeli chodzi o starania się o dodatkowe środki, które będą przychodzić z Unii czy z różnych form dotacji z budżetu Państwa. Rozumie kontekst głosowania, bo ma on wyraźny charakter, ale chciałby, żeby też były brane pod uwagę jego kontrargumenty, bo to co się mówi K. Brewka, że pogrąży to rzemiosło, że są to wysokie koszty, jest autentyczną nieprawdą.

K. Brewka – zwrócił się do Burmistrza. Powiedział, że wszystko byłoby dobrze gdyby nikt nic nie powiedział - jak coś powie się w tym temacie, to Burmistrz nazywa to demagogią. Powiedział, żeby wtedy w ogóle nie dyskutować, ustalić od razu maksymalne stawki takie jakie są w Warszawie - skoro rady mają takie prawo i ustalają sobie podatki, to czy oni wszyscy uprawiają demagogię ? – chyba nie.

Z. Muzioł – m.in. powiedział, że uwagę rzemieślników zwraca fakt, że stawki podatku są tak radykalnie podnoszone.  

St. Wełniak – powiedział, że jeżeli tak go zrozumiano, to przeprasza. Nie było to jego intencją i nie tak to powinno być odebrane. Nie odbiera prawa głosowania i decydowania o tym, bo to jest przypisane Radzie i nikt tego nie kwestionuje. Mówił o tym, żeby rozmawiać na argumenty, ponieważ uznaje argumenty K. Brewki i Z. Muzioła za argumenty, które nie mają podstaw, racji. 

 Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji dotyczące projektu uchwały:

1) K. Brewka – Przewodniczący Komisji Finasów przedstawił wnioski z posiedzenia:

- aby: „w §1 ust. 2, tj.: „od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej” – stawkę 16,05 zł. zmienić na 15,21 zł.”,

- Komisja nie przyjęła zgłoszonego wniosku aby w pkt 7, tj. „od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków” –  zamiast stawki 0,61 zł. przyjąć stawkę 0,57 zł.

2) J. Kołodziejczyk przedstawił głosowanie Komisji Gospodarki Miejskiej, ponieważ nie było Przewodniczącego Komisji:

- Komisja nie przyjęła pierwszego wniosku dotyczącego zmiany stawki z 16,05 na 15,21 zł.,

- nie był głosowany wniosek aby zamiast stawki 0,61 zł. przyjąć stawkę 0,57 zł.,

- była głosowana stawka 0,59 zł., za czym głosowały 2 osoby, przeciw – 2, 3- wstrzymały się od głosowania.

Poinformował, że jeżeli chodzi o cały projekt uchwały, to wszyscy członkowie Komisji Gospodarki Miejskiej wstrzymali się od głosowania.

3) A. Kosiba -  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił wnioski z posiedzenia Komisji::

a) w §1 w ust. 2, tj.: „od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej” – zamiast stawki 16,05 zł. wpisać 15,21 zł. za zmianą stawki głosowali wszyscy obecni członkowie Komisji – 4 osoby;

b) w §1 w ust. 7, tj.: „od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków” –  zamiast stawki 0,61 zł. wpisać 0,59 zł. – za zmianą stawki głosowało   3-ch członków Komisji, „przeciw” – 1; 

4) Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały z proponowanymi stawkami.

     Przewodnicząca Rady poinformowała, że do przegłosowania są dwa wnioski. Przedstawiła wnioski i poddała je pod głosowanie.

W wyniku głosowania:

1) za przyjęciem wniosku aby w §1  w ust. 2 projektu uchwały, tj.: „od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej” – zamiast stawki 16,05 zł. przyjąć 15,21 zł.  głosowało 9-ciu radnych, przeciw – 2-ch,  3-ch – wstrzymało się od głosowania. Wniosek został przyjęty.

2) za  przyjęciem wniosku aby w §1  w ust. 7 projektu uchwały, tj.: „od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków”–  zamiast stawki 0,61 zł. wpisać 0,59 zł.

głosowało 8-iu radnych,  przeciw – 2-ch,  4-ch wstrzymało się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, z przyjętymi wyżej zmianami.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/61/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Projekt uchwały radni otrzymali i był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji głos zabrali: K. Żelichowski, K. Nurczyk, Z. Muzioł, K. Brewka.

K. Żelichowski powiedział, że dziwi się, że przy tym punkcie nie ma takiej dyskusji jak w poprzednim – ludzie handlujący na rynku też są przedsiębiorcami, którym też podnosimy opłatę i dziwi się, że nikt nie mówi, że trzeba dbać o tych ludzi. 

K. Nurczyk – m.in. powiedział, że jest różnica pomiędzy handlującymi na rynku a w sklepie, ponieważ nie ma tam np. kontroli sanepidu ani żadnych wymogów, itp. – podwyżka 2 zł. to nie jest dużo.

Z. Muzioł m.in. powiedział, że nieprawdą jest, że nie było żadnej dyskusji – była ona na komisjach. Powiedział, że jest on przeciwko podwyżkom podatków i będzie głosował przeciw.  

K. Brewka – powiedział m.in., że należy rozgraniczyć pewne rzeczy na targowisku. Dla niego i dla wielu innych targowisko kojarzy się ze sprzedażą swoich produktów przez producentów, którzy je wytworzyli i gdyby tak było, to dla nich opłata powinna być minimalna, ale skoro handluje się tam wszystkim i nie można zróżnicować składek, to musi być tak jak jest.

St. Pikulik zgłosił wniosek aby zamknąć dyskusję nad omawianiem tego tematu.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni radni – 14.

   Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady przedstawiła przedłożony projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/ 62 /07 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

Punkt 12.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach komisji.

B. Chorabik – przedstawiła projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/ 63 /07 w sprawie o zmianie uchwały nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach Komisji.

Ponadto radni otrzymali autopoprawki Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy.

J. Kołodziejczyk poinformował, że część przepisów po nowelizacji ustawy wchodziła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. a część wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i przekazane zmiany muszą znaleźć się w uchwale – żeby mogła ona obowiązywać od 1 stycznia 2008 r., i żeby była zgodna z ustawą.

St. Wojtuń zgłosił wniosek aby na przyszłość nie dołączać druków, ponieważ w małym formacie są one nieczytelne – mogą być do wglądu w biurze Rady.

J. Kołodziejczyk poinformował, że druki mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła propozycję Przewodniczącej Rady, aby wszystkie autopoprawki przegłosować łącznie.

Za przyjęciem autopoprawek głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

   Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały z przyjętymi wcześniej autopoprawkami.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

     Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/ 64 /07 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zmiany w uchwale dokonuje się na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1, która zgłosiła propozycję zmian w zakresie przedstawionym w projekcie uchwały. Przy pozyskaniu przez jednostkę środków zewnętrznych, nie zawsze można przeznaczyć środki na cele związane z funkcjonowaniem szkoły, gdyż przedmiotowa uchwała zawiera zamknięty katalog możliwych do realizacji wydatków. Zmiana spowoduje, że szkoła będzie mogła przeznaczyć środki na dowolne cele związane z funkcjonowaniem jednostki. Nie oznacza to jednak likwidacji barier ustanowionych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. niemożności finansowania z rachunku dochodów własnych wynagrodzeń osobowych.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie przeprowadzono głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

     Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/ 65 /07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.                                          

Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa.

Projekt uchwały radni otrzymali. Ponadto radni otrzymali stanowisko Burmistrza Miasta  w sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwróciła się z pisemną prośbą aby Burmistrz ustosunkował się do treści tej uchwały. Pismo wyjaśniające i uzasadniające negatywne stanowisko Burmistrza otrzymali też wszyscy radni.

W. Fidurski – powiedział, że wniosek ten jest dziełem Komisji Rewizyjnej, której jest przewodniczącym. W miesiącu sierpniu, zgodnie z planem pracy, Komisja Rewizyjna analizowała przetargi i zamówienia publiczne realizowane w pierwszym półroczu 2007 roku. W toku tej kontroli ustalono, że 03.01.2007 roku został ogłoszony przetarg na budowę dróg gminnych Ciesielskiej i Kamieniarskiej. Przetarg został rozstrzygnięty i wyłoniono wykonawcę zadania. Jak się później okazało, zamiast tych dróg wykonano inne –  Kamieniarską i Ślusarską. Ulica  Ślusarska została wykonana bez procedur przetargowych określonych w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja Rewizyjna przegłosowała wniosek o zgłoszeniu tej sprawy i zawiadomieniu Rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Powiedział, że w miesiącu sierpniu, w trakcie kontroli zwrócili się do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji, a po pewnym czasie, z ponagleniem w tej sprawie. Po upływie 2,5 miesiąca nie otrzymali jeszcze odpowiedzi. Uważa, że jest to przejaw lekceważenia Komisji Rewizyjnej – Komisja porusza się w granicach prawa i pewne zasady trzeba respektować. Zgodził się z Burmistrzem, że budżet na tym nie ucierpiał –  doszło jednak do ewidentnej pomyłki i ktoś, kto był zobowiązany do przekazania tego placu budowy dopuścił się niedopatrzenia. Poddał to pod ocenę radnym.

St. Pikulik – powiedział, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie dopowiedział, że sprawa ta została już wcześniej przegłosowana na sesji Rady Miasta i było to wyjaśnione – radni wiedzieli nad czym głosują. Uważa, że sprawa ta została już rozstrzygnięta – były informacje, wyjaśnienia w tej sprawie.  Powiedział, że teraz dochodzi do paradoksalnej sytuacji, a mianowicie do tego, że Rada Miejska doniesie sama na siebie –  przecież Rada to przyjęła i przegłosowała. Uważa, że Burmistrz nie musiał nic wyjaśniać, ponieważ wszystko było wyjaśniane na posiedzeniach komisji. Jest to dla niego dziwna sytuacja, ponieważ Rada uchwalając wcześniej zmianę, teraz mówi, że o niczym nic nie wie.  

W. Fidurski – zapytał St. Pikulika czy wyłonieniu wykonawcy ulicy Ślusarskiej towarzyszyły jakiekolwiek procedury przetargowe? i kiedy miał miejsce przetarg na wykonawcę ulicy Ślusarskiej?

St. Pikulik powiedział, że ulice te są wszystkie prawie jednakowe. Dwie ulice były w przetargu i dwie zostały wykonane – dla niego to jest oczywiste.

St. Wełniak – powiedział, że nie widzi powodu, dla którego W. Fidurski pytał radnego, który ma niepełne pojęcie na ten temat.

 

St. Pikulik powiedział m.in., że w tej sytuacji chodzi tylko o przeforsowanie swojej racji. Sytuacja taka zdarza się już drugi raz. Nie ma wątpliwości, że została popełniona pomyłka, która została jednak już wyjaśniona. Roztrząsanie tego w tej chwili jest już niepotrzebne. Uważa, że sytuacja ta ostatecznie została zaakceptowana i nie ma co do sprawy wracać.

St. Wełniak wyjaśnił dlaczego nie udzielono odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powiedział m.in., że na tak sformułowane pismo nie będzie odpowiadał. Powiedział, że to pismo jest skandalem – w piśmie tym zwrócił się do pracownika Urzędu z zapytaniem, jakie prawo Burmistrz naruszył – na takie pisma odpowiadać nie będzie.

A. Andrzejewska powiedziała, że dla niej żenująca sprawa miała miejsce na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, na której jej Przewodniczący J. Jędrzejczyk powiedział, iż Komisja Rewizyjna jest w stanie wycofać uchwałę pod warunkiem, że Burmistrz St. Wełniak dobrowolnie sam zgłosi się do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z informacją, że naruszył dyscyplinę. Dla niej było to niewyobrażalne, że coś takiego może mieć miejsce.

W. Fidurski powiedział, że Burmistrz sam przyznał, że doszło do pomyłki i nic złego się nie stanie jak zgłosi do Rzecznika, że pomyłkowo naruszył prawo. Powiedział, że do tego zobowiązuje go wręcz ustawa. Rozwiązanie takie jest praktykowane przez innych szefów.

Z. Muzioł – powiedział m.in., że Komisja Rewizyjna do tego została powołana, żeby przeprowadzać kontrole i ustalać zgodność przetargów. Powiedział, że w sprawie zmiany radni głosowali już po fakcie, kiedy ulica Ślusarska została oddana do użytku. Burmistrz wprowadził Radę w błąd. Jest to złamanie ustawy o zamówieniach publicznych, a nie mówić, że wkradł się błąd w nazwie ulicy. Powiedział, że chodzi nam o to, że Burmistrz nie uprzedził nas o tym wcześniej co się stało. Doszli do tego dopiero w sierpniu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

St. Pikulik m.in. zwrócił uwagę na to, że kwestia ta została wyjaśniona przez Burmistrza już dawno temu – na posiedzeniach komisji a teraz robi się z tego wielką aferę, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Jego zdaniem w całej sprawie chodzi głównie o zaakcentowanie powagi i poważnej funkcji jaką spełnia Komisja Rewizyjna, która nie przyjmuje żadnych argumentów. Chciałby żeby ta sytuacja była wyjaśniona jak najmniej konfliktogennie a nie aby stwarzać sytuację, żeby narastał konflikt pomiędzy Komisją Rewizyjną a Burmistrzem czy radnymi.

J. Zamczyk m.in. powiedział, że wniosek był głosowany na Komisji Rewizyjnej i jest to wniosek trzech członków Komisji. Powiedział, że na posiedzeniu Komisji była mowa, że jakby Burmistrz „ukorzył się, bił się w pierś”, to wyjaśnienia byłyby przyjęte. Uważa, że gdyby była wykonana zarówno ulica Ciesielska i Kamieniarska, które były w zamówieniach publicznych, a dodatkowo ulica Ślusarska, to wówczas byłoby przekroczenie procedur zamówień publicznych. Wszystko to było wyjaśniane i każdy indywidualnie podejmie decyzję czy Burmistrz naruszył prawo czy nie i tak będzie głosował. Powiedział, że będzie głosować przeciw zawiadamianiu rzecznika. Ponadto uważa, że są to okoliczności wskazujące, a nie naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

                                                                        Z posiedzenia wyszedł radny Krzysztof Nurczyk.

                                                                        W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych.

W. Fidurski powiedział m.in., że każdy indywidualnie zdecyduje w jaki sposób sytuacja ta powinna zostać rozwiązana. Ani on, ani jego koledzy z Komisji, podnosząc rękę w głosowaniu na sesji majowej za zmianą nazwy ulic w załączniku, nie wiedzieli o jaką ulicę chodzi. Powiedział, że nie jest to afera, o czym mówił St. Pikulik – jest to sprawa, w której miasto nie straciło, która była pomyłką. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest wyłapywanie takich spraw i przedstawianie Radzie. Przedkładając dokument Radzie, spełnił swój obowiązek. Co do oceny przekazanego przez niego pisma do Burmistrza, to Burmistrz ma do tego prawo, jednak nie znaczy to jeszcze, że ma prawo nie odpisywać na nie – co jest niezgodne z KPA.

Burmistrz Miasta – odpowiedział W. Fidurskiemu, że sprawa ta nie podlega procedurze Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Na pytanie A. Kosiby czy powyższe podlega procedurze KPA, P. Tabor – prawnik Urzędu odpowiedział, że „nie”.

Z. Muzioł – m.in. powiedział, że Komisja wizytowała ulicę Ciesielską i są tam wkopane nawet znaki, że ta ulica ma zostać wykonana. Natomiast na Ślusarskiej oznakowania takiego nie było.

A. Andrzejewska zgłosiła wniosek, żeby zamknąć dyskusję nad tym punktem.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni radni – 13.

   Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa. Za wyjątkiem Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, która nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały, pozostałe komisje negatywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

     Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, w wyniku którego za przyjęciem uchwały głosowało 3-ch radnych, przeciw przyjęciu uchwały głosowało 7-iu radnych,  3-ch – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że podwyższenie kryterium dochodowego pozwoli na objęcie dodatkową pomocą, w postaci dożywiania, większej ilości dzieci i młodzieży szkolnej.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/ 66 /07 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 17.

Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała o informacjach dotyczących złożonych oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych do tego zobowiązanych. Wszyscy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli je. Kopie oświadczeń przesłano do Urzędu Skarbowego. Odczytała pismo Wojewody Wielkopolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego, z którego wynika, że w przeanalizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających podjęcie działań wynikających z ustawy oraz informację o złożonych oświadczeniach przez radnych.

Powyższe informacje, pisma są załączone do protokołu.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła informacje o oświadczeniach majątkowych.

Punkt 18.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

K.Nurczykowi:                                                                                                                   Odpowiedział, że odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z udziałem Burmistrza Kołodziejczyka w sprawie przejść dla pieszych na ulicy Domańskiego. Powiedział o ustaleniach ze spotkania, tj. że jedno przejście będzie się znajdowało w obrębie ul. Królowej Jadwigi, drugie natomiast na wysokości wyjazdu z ulicy Łowieckiej. Zostanie to załatwione w najbliższym czasie.

 

 

K.Majewskiemu:                                                                                                                        

W sprawie bieżącego remontu dróg gruntowych odpowiedział, że zlecenie takie zostało przekazane do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Najprawdopodobniej ulica Dwór Złotowski także została ujęta.

W.Fidurskiemu:

1) Burmistrz Miasta zaproponował żeby spotkanie z uczestnikami delegacji do Gifhorn przenieść na komisję. Nie jest to aż tak ważna sprawa aby istniała konieczność absorbowania wszystkich radnych na sesji. Można to zrobić np. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta – kto będzie zainteresowany, to może w tym spotkaniu uczestniczyć.  Jeśli chodzi o Gifhorn, to o zagospodarowanie terenu  interesuje nas głównie idea i geneza przedsięwzięcia oraz skąd pozyskano na nie środki finansowe. Uczestnicy stowarzyszenia w Gifhorn przekazali bardzo cenne informacje. My chcemy wykorzystać je do bardziej precyzyjnego przygotowania wniosku do Funduszu Europejskiego na zagospodarowanie brzegów jeziora.  Jest planowane również - jak będą gotowe dokumenty, żeby zaprosić tych ludzi, którzy bezpośrednio przygotowali i realizowali projekt w Gifhorn, do Złotowa na dalsze konsultacje. Myśli, że jest to dobry motyw współpracy z Gifhorn. Inicjatywa wyszła z Gifhorn kiedy dowiedzieli się, że my również planujemy zagospodarowanie brzegów jeziora.

2) W odpowiedzi na wniosek dotycząc firmy ENEA, to powiedział, że ostatnio z energetyką są poprawne układy i poprawne związki. Jednak przy głosowaniu nad zmianą w budżecie można się burzyć, że na energetykę musimy przeznaczyć aż tak znaczne środki. ENEA korzystając z własnych środków zajmuje się jedynie wymianą zasilania, jeśli chodzi o dostawę prądu. Jeśli chodzi natomiast o cały problem oświetlenia, jego wymiany lub modernizacji, to leży to po naszej stronie. Powiedział, że od pewnego czasu współpraca z Energetyką układa się poprawnie. 

A.Kosibie:

Odnośnie interpelacji dotyczącej L. Bondarczuka odpowiedział, że sprawa ta była kilkakrotnie wyjaśniana. Była tam również kontrola z Nadzoru Budowlanego. Racje pana Bondarczuka nie zostały uwzględnione. Jest to stary budynek, gdzie izolacja jest już na tyle  nie efektywna, że jest tam zawilgocenie. Wszyscy fachowcy zgodnie stwierdzili, że problem ten nie jest spowodowany podniesieniem chodnika przy przebudowie ul. Wojska Polskiego.                                              

B.Marszałkowi:                                                                                                                           1) Odpowiedział, że wniosek dotyczący postawienia zakazu zatrzymywania się i postoju pojazdów na ulicy Zamkowej należałoby przemyśleć, ponieważ  musiałoby to dotyczyć godzin od 17-18, kiedy sprzedawany jest chleb –  nie dotyczy to całego dnia. Powiedział, że piekarze mogą jednak odebrać to jako celowe utrudnianie im prowadzenia handlu. Uważa, że należy to dobrze przemyśleć i przeanalizować.

2) Jeśli chodzi o wykopy na ul. M.C. Skłodowskiej, to powiedział, że nie odbywają się one w nowo położonym chodniku – odbywają się one obok chodnika, nie jest też naruszony asfalt. Zwrócił uwagę p. Marszałkowi, żeby mówić precyzyjnie, bo to byłby skandal gdyby tak było. Powiedział, że jest to m.in. efekt współpracy – nie zawsze na czas, z Energetyką. Postulowano, żeby Energetyka przejęła tam część robót, ale ostatecznie nie doszło do porozumienia i musieliśmy to wykonać w całości, a w międzyczasie zaczęły się roboty drogowe. Gdyby powstała taka sytuacja, że kabel będzie ułożony po położeniu chodnika, który trzeba rozebrać, to na pewno do tego by nie dopuszczono, ale wiedząc, że zmieści się to w pasie zieleni, dopuszczono do takiej sytuacji. Jedyny skutek jest taki, że obecnie z nowo wybudowanego chodnika nikt nie może korzystać, jest to jedynie chwilowe utrudnienie.       Z.Muziołowi:                                                                                                                                 1) Jeśli chodzi o blokadę ścieżki rowerowej to też jest temu przeciwny. Niestety nie jesteśmy w stanie nic tu zmienić. Zostało to w taki sposób zaprojektowane, przewiduje to projekt organizacji ruchu. Istnieją wymogi nakazujące takie rozwiązania w przypadku ulic jednokierunkowych i musimy się do tego dostosować. Zwrócił uwagę na to, że jeżeli komuś bardzo się spieszy a utrudniony jest wjazd w ul. Mickiewicza, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jechać wokół ronda.                                                                                                    

2) W sprawie parkingów powiedział, że jest to wybór mniejszego zła. Jest to centrum miasta a parkingi rzeczywiście są mniejsze, ale to wpływa na fakt, że jest ich więcej. Stworzono możliwość parkowania z pewnymi niedogodnościami. Decyzja taka jest wyborem pomiędzy ilością parkingów, a wygodą parkowania.

St. Pikulikowi:

1) W sprawie oświetlenia osiedla przy Al. Piasta, odpowiedział, że są to prawdopodobnie lampy miejskie. W tym temacie zawsze były jakieś niedomówienia. Sprawa ta wymaga dokładnego sprawdzenia. W planie na przyszły rok jest modernizacja oświetlenia ulicy Moniuszki - kontynuacja i najprawdopodobniej przy tej okazji postaramy się sprawę załatwić. Sprawa ta wymaga jeszcze zbadania.

2) Co do problemu z ptakami to była już o tym mowa. Mieszkańcy Złotowa podchodzą do tego w sposób zróżnicowany. Jedyne co można zrobić, działając zgodnie z prawem, to usunąć gniazda przed okresem złożenia jaj. Przyniesie to jednak tylko taki skutek, że ptaki przeniosą się na cmentarz Św. Rocha, a potem ponownie wrócą.

          W związku z tym, że nie było pytań do odpowiedzi udzielonych przez Burmistrza, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 19.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

1. A. Kosiba powiedział, że w czasie obrad Komisji Zdrowia zgłosił sprawę placu przy “Sydkraft”, na którym znajduje się rampa do zjeżdżania na deskorolkach. Osobiście przekonał się o złym stanie znajdującego się tam sprzętu, który jest zdewastowany i nie nadaje się do użytku – stwarza on poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia jego użytkowników. Zdarzały się tam niejednokrotnie wypadki ze szkodą dla zdrowia młodzieży spowodowane złym stanem sprzętu, także kończące się wzywaniem karetki pogotowia. Wokół znajduje się pełno stłuczonych butelek, jest bardzo brudno. Członkowie Komisji Zdrowia jednogłośnie stwierdzili, że należy zabrać stamtąd zdewastowany sprzęt.

St. Wełniak powiedział, że jest wniosek, który jest niezrealizowany w sprawie budowy skateparku, gdyż okazuje się, że to nie jest takie proste. Planujemy na przyszły roku, żeby coś z tym zrobić ale jeszcze nie wiemy co. Istnieją w tej sprawie dwa zasadnicze problemy. Pierwszym jest lokalizacja takiego obiektu – zaproponowana lokalizacja przy Szkole Podstawowej Nr 3 została już oprotestowana przez ludzi mieszkających w tej okolicy. Drugim problemem jest stan do jakiego obiekt został doprowadzony - przy „Sydkrafcie”. Uważa, że powinno to być zorganizowane – miasto to zrobiło, dwa razy remontowało – nie było tam żadnego innego zainteresowania.  Uważa, że to nikt inny jak sami użytkownicy doprowadzili do takiego stanu obiekt przy ul. Za Dworcem. Inna młodzież nie ma potrzeby pojawiania się w tym miejscu.  Uważa, że w przyszłości należy oddać skatepark opiece samych użytkowników - jest to grupa około 15 osób. Warunkiem będzie zorganizowanie się i przyjęcie tego pod opiekę samej młodzieży użytkującej ten obiekt. Uważa, że pierwszą sprawą jest lokalizacja i druga – jeśli się jakoś zorganizują i przyjmą odpowiedzialność, to myśli, że można to zrobić, jednak bez żadnych szaleństw za 100 tys. zł.

B Chorabik dodała, że do Rady Miejskiej dnia 26 września 2007 roku wpłynęło pismo z podpisami entuzjastów budowy skateparku proszących o sfinalizowanie tej budowy.

2. K.Brewka podjął temat dotyczący wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Powiedział, że miasto ma możliwość ustalenia takiej opłaty i zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza o przygotowanie takiej uchwały.

W.Fidurski uzupełnił wypowiedź K. Brewki. Powiedział, że za opłatę np. 50 zł pies powinien być zaszczepiony przeciw wściekliźnie, a także w trwały sposób oznakowany. Znaczki nie zawsze psom są zakładane, rozwiązaniem byłoby np. tatuowanie, co zresztą jest praktykowane. Rozwiązałoby to problem identyfikowania czy dany pies posiada właściciela, czy też nie.                                                 

                                                                             Z posiedzenia wyszedł radny Andrzej Kosiba.

                                                                             W dalszej części uczestniczyło 12 radnych.

Z. Muzioł nie zgodził się z wypowiedziami swych poprzedników. Wprowadzenie opłaty od posiadania psa wpłynie na wzrost liczby bezpańskich psów, gdyż ludzie zaczną się ich z tego powodu pozbywać.

3. Z. Muzioł zwrócił się z pytaniem, jaka nawierzchnia będzie położona na Nowym Rynku, a także czy przewidywane jest oznakowanie tego jako drogi osiedlowej.

St. Wełniak udzielił odpowiedzi, że na jezdni zostanie położony asfalt, natomiast chodniki, dojścia i wjazdy będą z polbruku z elementami kamiennymi. Od strony ogrodnictwa będzie kamienny parking. Jest sprawa ulicy Krótkiej, która w części jest ulicą brukową, a w części gruntową – od wjazdu z ul. Nowego Rynku do ul. Mickiewicza będzie asfalt, z parkingiem kamiennym naprzeciw posesji p. A. Tendecka.

4. K. Majewski nawiązał do tematu wprowadzenia opłaty za posiadanie psów, poparł ten pomysł. Zaproponował aby część uzyskanych środków za psy przeznaczyć na budowanie wybiegów dla psów w różnych częściach miasta. Nie jest to droga inwestycja, takie rzeczy z powodzeniem funkcjonują na zachodzie.

St. Wełniak poinformował, że z tytułu podatku od posiadania psa w skali roku wpływa jedynie 6 tysięcy złotych. Wie, że nie jest to w pełni egzekwowane, ale nie ma na to metody. Powiedział, że od kiedy istnieje podatek od posiadania psów, żadne miasto, gmina nie jest w stanie tego rozwiązać. Zgadza się z pomysłem budowania wychodków dla psów. Planowana jest budowa 2 nowych - zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza a także na osiedlu Zamkowym.                                                                                                                                5. B. Chorabik poinformowała, że do biura Rady Miasta wpłynęło pismo z PSS “SPOŁEM”, w którym domaga się odpowiedzi w dwóch kwestiach. Pierwsza z nich dotyczy nieprzestrzegania KPA–braku udzielenia odpowiedzi w stosownym terminie.Druga natomiast dotyczy dofinansowania absolwenta – zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników a otrzymali jeden.                                                                                                                                           J. Kołodziejczyk powiedział, że dzisiaj otrzymali drugi. Zaistniała sytuacja nie wynika z naszej winy. Przyczyna jest prozaiczna. W budżecie brakuje pieniędzy i żeby nie stanąć przed zarzutem naruszania dyscypliny budżetowej, zmuszeni jesteśmy czekać aż te pieniądze spłyną.

St. Wełniak dodał, że sprawy te załatwia się poprzez wydanie decyzji. Wydając decyzję należy określić terminy zapłaty a jak to zrobimy, to Prezes przyjdzie po odsetki. Poinformował, że to nie są nasze wydatki, tylko wydatki budżetu państwa a pieniądze dostajemy od czasu do czasu i w ten sposób bronimy się przed konsekwencjami jakie mogą nas czekać. Jest to sprawa nieuregulowana i nie dotyczy tylko PSS-u. Nie jest to zawarte w naszym planie budżetu.

B. Chorabik poinformowała, że chodzi tylko o udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź może zawierać informacje, że sprawa zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie. Są to dwie różne rzeczy.

St. Wełniak powiedział, że w tym przypadku tak nie może być, bo musimy wydać decyzję, nie możemy powołać się na to, że nie mamy pieniędzy. Niestety nie ma takiej możliwości. Jest to zadanie nam zlecone. Musimy je wykonać nie dostając na to jednocześnie pieniędzy. Nie możemy wysłać pisma o odroczeniu, musimy wydać decyzję.

6. B Chorabik zapoznała z pismem jakie wpłynęło ze Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z prośbą o wsparcie finansowe na zakup tomografu komputerowego, który chce zakupić i zainstalować w Szpitalu w I-szym półroczu 2008 roku.

Punkt 20.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 13.55 zamknęła XIVsesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

Protokołował:

J. Manowski

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                           mgr Alicja Andrzejewska

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik