Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XV-70-07 - w spr. udzielenia przerdsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

UCHWAŁA NR XV/ 70 /07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 listopada 2007 roku

 

w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128), art. 7 ust. 3 w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.: Nr 121 poz. 844 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 220 poz. 601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775) oraz w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( Dz.U. Nr 138 poz. 969) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części wybudowane lub zakupione w celu prowadzenia działalności gospodarczej, położone na obszarze Gminy Miasto Złotów. Zwolnienie następuje na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje przez okres:

1)      12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę nie przekraczającą równowartość 30 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją, utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy;

2)      24 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę nie przekraczającą równowartość 100 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją, utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy;

3)      36 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 100 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją, utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy;

 

                                                                                 

- 2 -

 

2. W przypadku zbiegu prawa do zwolnienia z różnych tytułów, określonych w ust. 1 pkt 1-3, zwolnienie przysługuje z tytułu zawierającego dłuższy okres zwolnienia.

3. Wartość kosztów inwestycji wyrażonych w euro podlega przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

 

§ 3. 1. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, zgłasza zamiar korzystania ze zwolnienia Burmistrzowi Miasta Złotowa przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji w formie określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy:

1)      gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z działalnością handlową lub bankową;

2)      gruntów, budynków, budowli lub ich części znajdujących się we władaniu przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Miasta Złotów.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

 

 

                                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                                                        Rady Miejskiej

 

                                                                                                                 mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XV/ 70 /07

                                                                                                                                                         Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                                                                        z dnia 28 listopada 2007 r.

 

ZGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Złotów pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości

 

A. Informacje o przedsiębiorcy - zgłaszającym

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy

 

 

2. Adres przedsiębiorcy

 

 

3. Forma prawna

 

 

4. Wielkość przedsiębiorcy[1]

 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

6. Numer identyfikacyjny REGON

 

7. Klasa i rodzaj podstawowej działalności[2]

 

 

 

B. Dane dotyczące nowej inwestycji oraz załączników

 

 

8. Rodzaj pomocy z jakiej planuje skorzystać przedsiębiorca[3]

Pomoc na wspieranie nowych inwestycji (tj. pomoc obliczana na podstawie kosztów inwestycji) – w tym przypadku proszę wypełnić rubryki 9 i 11 formularza

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją (tj. pomoc obliczana na podstawie kosztów utworzenia miejsc pracy) – w tym przypadku proszę wypełnić rubryki 9, 11 i 12 formularza

 

 

 

9. Opis inwestycji (wskazać rodzaj inwestycji [4], dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowany termin rozpoczęcia

 

 

Planowany termin zakończenia

 

 

 

 

 

 

10. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy

 

 

 

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji[5]

 

 

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy

 

 

Planowany termin utworzenia nowych miejsc pracy

 

Planowany koszt wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników[6]

 

 

 

 

 

 

11. Pomoc na wspieranie nowych inwestycji

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z 10 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną zobowiązuję się:

- do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania[7],

- do utrzymania nowej inwestycji na obszarze Gminy Miasto Złotów przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji

 

 

 

Data, podpis i pieczęć osoby (osób) reprezentujących przedsiębiorcę – zgłaszającego

 

 

 

12. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

W wykonaniu obowiązku wynikającego z 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną zobowiązuję się:

- do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji

- do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia

 

 

 

Data, podpis i pieczęć osoby (osób) reprezentujących przedsiębiorcę – zgłaszającego

 

C. Dane dotyczące osoby upoważnionej do przekazywania informacji

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Kontakt (telefon, e-mail)

 

 

 

 

 

 

Data, podpis i pieczęć osoby (osób) reprezentujących przedsiębiorcę – zgłaszającego

 

W załączeniu do formularza zgłoszenia:

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/ wypis z ewidencji działalności gospodarczej[1] W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania rt. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r., str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64)

[2] Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 33 poz. 289 z późn. zm.)

[3] Właściwe podkreślić

[4] Utworzenie lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; jak również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte

[5] Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zgłoszono zamiar skorzystania z pomocy

                                                                            1

[6] Ustalony zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

[7] Przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych         

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     2   

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:19:18
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:29:51
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:29:48
Ilość wyświetleń:2583
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij