Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIV-61- 07 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR  XIV/ 61/07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.: Nr 121 poz. 844 ze zmianami z 2006 r.: Dz. U. Nr 220 poz. 601, Dz. U. Nr 225 poz. 1635, Dz. U. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. Nr 251 poz. 1847, Dz. U. Nr 245 poz. 1775), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

 

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,59 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

15,21 zł

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej wiat

11,55 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń higienicznosanitarnych określonych w §3 niniejszej uchwały

13,32 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,28 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,84 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,26 zł

6. od budowli – procent ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,59 zł

8. od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

3,37 zł

9. od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,33 zł

 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości piwnice (kondygnacje piwniczne), jeżeli nie są użytkowane na działalność gospodarczą, cele mieszkalne lub garaż.

 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1.      budynki i ich części oraz grunty przeznaczone na:

a)      prowadzenie działalności kulturalnej,

b)      prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej,

c)      lokale mieszkalne socjalne i pomieszczenia do nich przynależne zgodnie z zawartą umową,

d)      cmentarze.

2.      nieruchomości gminne, dla których nie ustalono użytkowników.

 

3. W przypadku braku piwnicy (kondygnacji piwnicznej) w budynku mieszkalnym ustala się normatyw pomieszczeń gospodarczych nie podlegających opodatkowaniu do 10 m2.

§ 3. 1. Pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, o których mowa w §1 pkt 2 lit. b, są pomieszczenia wymienione w §76 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Powierzchnia pomieszczeń higienicznosanitarnych podana w deklaracji nie może przekroczyć tej, jaka wynika z iloczynu zatrudnionych pracowników i normatywu powierzchni na osobę określonego we wskazanym rozporządzeniu oraz w przepisach branżowych bhp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/179/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej

 

                                                                                             mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:08:05
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:29:13
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:29:10
Ilość wyświetleń:2267
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij