Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwa Nr XIII-56-07 w sprawie współdziałania Gminy Miasta Złotów z Gminą Złotów w zakresie

UCHWAŁA NR  XIII / 56 /07

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie współdziałania Gminy Miasto Złotów z Gminą Złotów w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Złotów

 

            Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128),

Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Podejmuje się współdziałanie z Gminą Złotów w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Złotów.

2. Przyjmuje się dotację celową od Gminy Złotów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania, o którym mowa w ust.1. Wysokość dotacji wynikać będzie z zawartego porozumienia i ustalona zostanie w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotowa do zawarcia porozumienia, które szczegółowo określi zakres zadania oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin i sposób jej rozliczenia.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wiceprzewodniczący

                                                                                                      Rady Miejskiej

 

                                                                                               mgr Stanisław Wojtuń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miasta Złotów z Gminą Złotów w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Złotów

 

            Zgodnie z treścią art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem oświatowym gmin.

            Wedle art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Art. 18 ust. 2 pkt 12 stanowi natomiast, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje, że jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań na mocy porozumień, o którym mowa w art. 46, określa to porozumienie.

       Z uwagi na fakt uczęszczania do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów mieszkańców Gminy Złotów konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały, a następnie zawarcie porozumienia określającego wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację środki dotacji są przekazywane, termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:04:31
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:28:39
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:28:36
Ilość wyświetleń:2119
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij