Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIII -54- 07 w spr.przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... przy ul. Leśnej i Wielatowskiej

 

 

UCHWAŁA Nr  XIII/ 54 /07

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej

     

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225 poz. 1635)), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej.

 

§ 2.  Zmiana planu obejmuje obszar leżący częściowo w zasięgu aktualnego miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej, Witosa i Wielatowskiej (zw. Wielatowo) - ośrodek usługowy. Granice zmiany planu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie przypisania mu funkcji mieszkalnej, korekty sieci drogowej oraz ustalenia warunków zabudowy dla nowego obszaru.

 

§ 4. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego stanowi           załącznik nr 2.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                          Wiceprzewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej

 

                                                                                    mgr Stanisław Wojtuń

 

 

 

 

 

 

- 1 -

                                                                                                      Załącznik nr 2 do

uchwały Nr XIII/54/2007

                                                                                                                              Rady  Miejskiej w Złotowie

                                                                                                              z dnia 27 września 2007 r.

 

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. 8-go Marca. (w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U.03.80.717 ze zmianami Dz.U.04.6.41, Dz.U.04.141.1492).

 

     I.     TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

Analizowany obszar położony jest pomiędzy ul. Leśną i Witosa, jego granice określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

  II.     STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU

Teren planowany do zmiany leży przy skrzyżowaniu drogi miejskiej i drogi powiatowej (ul. Wielatowska). Są to obszary dotychczas nie zainwestowane. Jest to strefa zabudowy mieszkaniowej w powiązaniu z zabudową usługową.

 

III.     ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Analiza dotyczy terenu objętego zmianą m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo – ośrodek usługowy”, jest to uchwała                        nr XXIII/150/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.06.2000 r., (opublikowana w Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 26 z 15.09.2000r.). Jest to teren określony w planie symbolem (2UR) teren zabudowy usługowo – rzemieślniczej, zabudowa II kondygnacje + poddasze użytkowe

 

IV.     OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Głównym założeniem planu ma być przygotowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami podstawowymi od strony ul. Leśnej. Plan obejmie we fragmencie stary plan oraz niezagospodarowane tereny pomiędzy ul. Leśną i Witosa. Planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna połączona ulicami dojazdowymi z planowaną obsługa sieci wod.-kan., energetyczna i gazowa.

 

  V.     STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM m. ZŁOTOWA

W dniu 24 marca 2005r zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Analizowany leży w obszarze „Wielatowo” położonym w północno-zachodniej części miasta. Tereny mieszkalno-usługowe, w większości zabudowane osiedlami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Usługi nieuciążliwe, wbudowane lub wolnostojące. Jest to jednostka „m4 – teren aktualnie użytkowany rolniczo i jako ogrody działkowe, i jednostka „m1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i szeregowa, usługi wbudowane.

Proponuje się:

a)      sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

b)      kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego w kierunku jez. Zaleskiego

Studium w ustaleniach ogólnych przyjmuje, że w skali miasta dopuszcza się możliwość fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

 

Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

 

 

 

 

 

- 2 -

 

VI.     ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZADZENIA PLANU

Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego: obowiązującego planu miejscowego „obszar położony w rejonie ul. 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo - ośrodek usługowy” powiązań wnioskowanego do zmiany planu obszaru zabudowy jednorodzinnej przy ul. Witosa i Wielatowskiej oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.

Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobu ich zagospodarowania aby przygotować teren pod zabudowę jednorodzinną.

 

VII.     NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

·           Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.

·           Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.

·           Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej w skali 1:1000 w technice czarno – białej, dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących.

 

 

 

 

                                                                                                        Wiceprzewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                                   mgr Stanisław Wojtuń

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:03:05
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:28:31
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:28:28
Ilość wyświetleń:2213
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij