Protokół nr IV/07
z IV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010
w dniu 30 stycznia 2007 roku

       W dniu 30 stycznia 2007 roku od godz. 13.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady IV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.
W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.
Punkt 1.
Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady IV sesji o godz. 13.00., stwierdzając udział wszystkich – 15 radnych, co pozwoliło, że podjęte decyzje i uchwały będą prawomocne. Powitała wszystkich gości przybyłych na sesję a szczególnie młodzież z  Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Punkt 2.
Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z III sesji i uchwalenie porządku obrad.
1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Janusza Jędrzejczyka – za jego zgodą.
2. Protokół z III sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. Przyjęto treść protokołu z III sesji Rady Miejskiej poprzez aklamację.
3. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie zwołania IV sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca poinformowała, że Burmistrz Miasta w dniu 22 stycznia 2007 r. złożył wniosek o wprowadzenie 2-ch projektów uchwał do porządku obrad IV sesji. W związku z tym, że wpłynęły one w stosownym terminie – 7 dni przed sesją, nie będą one głosowane. Zaproponowała, aby po pkt 4, jako pkt 5 wpisać „Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2007”, kolejne punkty uległyby przesunięciu. Natomiast jako pkt 16 wpisać „Podjęcie uchwały  w sprawie  odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXVI/182/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Złotów”. 
Zwróciła uwagę, że wszyscy radni zapoznali się z powyższymi projektami uchwał na posiedzeniach komisji.
Zapytała czy są jeszcze propozycje zmian do porządku obrad.
W związku z tym, że innych uwag, propozycji nie zgłoszono, poddała pod głosowanie porządek obrad sesji z przedstawionymi autopoprawkami.
Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.
Porządek obrad uchwalono i jest on załączony do protokołu.
Punkt 3.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 12 grudnia 2006 r. do 09 stycznia 2007 r. radni otrzymali.
Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.
Informacja została przyjęta poprzez aklamację i jest załączona do protokołu.
Punkt 4.
Interpelacje i zapytania radnych.
Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:


1. A. Andrzejewska:
1) Zwróciła uwagę na zły stan ul. Szkolnej od Al. Piasta do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1. Odcinek ten był wielokrotnie naprawiany, nie mniej jednak, przez cały czas – jak są roztopy - na chodniku i na jezdni są kałuże. Należałoby w ramach bieżącego utrzymania dróg poprawić stan techniczny tej ulicy.
2) Poruszyła sprawę ścieżek w Parku Miejskim – część ścieżek jest niedostosowana do poruszania się, nie można po nich chodzić, nie można przejechać wózkiem, jeździć rowerem – dotyczy to zwłaszcza części ścieżek od fontanny w kierunku Starostwa.
2. K. Nurczyk:
1) Powiedział, żeby mieć na uwadze założenie lampy oświetleniowej od strony zaplecza Cechu, ponieważ jest tam bardzo ciemno. Skupia się tam młodzież i strach jest tam przejść.
2) Poinformował, że otrzymał kserokopię pisma od E. Bieska – odpowiedź Burmistrza, która jest również do wiadomości Rady Miejskiej. Zapytał czy Rada Miejska otrzyma odpowiedź adresowaną do p. E. Bieska, czy będzie ona rozpatrywana na komisjach.
3) Poruszył sprawę czystości i porządku w rejonie targowiska – w dni targowe. Śmieci, pozostałości po handlujących są w całym rejonie, fruwające worki foliowe na balkonach.
Nie ma żadnych konsekwencji ze strony pobierających opłaty. Strażnicy nie wymagają posiadania kartonu, pojemnika na śmieci, odpadki– powinno to być przez nich egzekwowane.
3. B. Marszałek:
1) Poruszył sprawę dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 od strony ul. Hubego. Kiedyś były tam słupki zabezpieczające wjazd na teren boiska sportowego, a obecnie podjeżdżają tam samochodami petenci do Sanepidu i pracownicy Sanepidu. Jest tam bezpośrednie wejście do szkoły a samochody wjeżdżają na boisko i tam zawracają, stwarzając bezpośrednio niebezpieczeństwo dla dzieci.           
2) Zapytał, czy będzie wyremontowany chodnik na ul. Boh. Westerplatte pomiędzy blokami nr 24 a nr 26, ponieważ są tam dziury, mieszkają ludzie starsi. Poinformował, że nie jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej, lecz miasta.
4. W. Fidurski:
1) Poruszył sprawę dotyczącą wykorzystania środków na dofinansowanie pływania dla dzieci szkolnych. Miasto ubiegało się o środki i dostało je z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie pływania dla dzieci, co jest realizowane. Wg jego ustaleń, to takie finansowanie nie dotyczy regularnych zajęć lekcyjnych – jest to zastrzeżone sankcjami, grozi to karami – do zwrotu środków oraz zakazem ubiegania się o środki przez 3 lata. Wg niego, taka sytuacja ma miejsce. Zwrócił się o takie uregulowanie tych spraw, aby dzieci, które korzystają teraz z godzin lekcyjnych pływania, korzystały dalej. Natomiast pieniądze pozyskane z Ministerstwa Sportu powinny być wykorzystane na zajęcia pozalekcyjne.
Prosi o odpowiedź na piśmie.
2) Czy w najbliższym czasie, w najbliższym roku przewiduje się wzmocnienie Urzędu o pracownika czy grupę urzędników, którzy zajmowaliby się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem środków zewnętrznych, nie tylko unijnych, ponieważ jest wiele różnych programów, z których mogą korzystać szkoły. Szkół nie można obarczać przygotowywaniem wniosków, bo to wymaga pewnej wiedzy i merytorycznego przygotowania - szkoły powinny zajmować się uczeniem.
3) Czy w najbliższym czasie przewiduje się takie zorganizowanie pracy Straży Miejskiej, aby odejść od funkcji kasjerów na targowisku miejskim, żeby zajmowali się sprawami porządku w mieście, bo jak zajmują się porządkiem, to robią to dobrze.
4) Czy przewiduje się w najbliższym czasie takie zmiany organizacyjne w Urzędzie, które pozwolą na dostosowanie do norm ISO. Wie, że Urzędy otrzymują takie certyfikaty. Czy przewiduje się pójście w tym kierunku.
5) Zaapelował o rozważenie przeprowadzenia akcji edukacyjnej wśród mieszkańców za pośrednictwem lokalnej telewizji i lokalnych mediów w postaci nawet płatnych ogłoszeń, informujących do czego służą ścieżki rowerowe - sposób poruszania się po nich, bo wykorzystywane są one przez pieszych - są problemy z poruszaniem się po nich przez rowerzystów, którzy zjeżdżają często na jezdnie, chcąc uniknąć kolizji z pieszymi. Prosił,

żeby ścieżki były wyraźnie oznakowane.
5. A. Kosiba:
1) Zwrócił się o naprawę-remont chodnika na ul. Kopernika, który jest w fatalnym stanie. Uważa, że jeśli robi się tam w pobliżu roboty, to można byłoby zrobić chodnik łącznie ze ścieżką rowerową. Prosił, żeby coś z tym zrobić – jak najwcześniej.
2) Powiedział, że w poprzedniej kadencji zwracał się o  odgrodzenie biur – sali operacyjnej w Urzędzie. Potraktowano go poprzednio niepoważnie, dlatego zwraca się w tej sprawie ponownie, ponieważ jest to problem dla pracujących tam pań, są przeciągi.  Uważa, że jest to problem, który trzeba rozwiązać.
6. K. Majewski:
Zapytał czy przewidziane są akcje awaryjnego odśnieżania ulic, które nie są objęte umową z MZUK ?
7. K. Brewka:
Powiedział, że w godzinach rannych zdarzył się wypadek na wylocie trasy na Piłę, na zakręcie koło Jeziora Miejskiego - przewrócił się samochód ciężarowy. Na miejscu zdarzenia odbyła się dyskusja, podczas której usłyszał wiele uwag pod adresem tej drogi. Nie twierdzi, że tak jest, ale wielu rozmówców twierdziło, że droga ta ma źle ułożony skos, że  ona wynosi na zewnątrz. Nie wie czy to jest prawda, ale wtedy kiedy będzie możliwość, to prosi               o sprawdzenie tego.     
8. Z. Muzioł:
1) Zapytał, jakie Burmistrz podjął działania, żeby zniknął eternit na budynkach po byłym PGR. Czy budynki należące do miasta będą jeszcze straszyły mieszkańców eternitem? Jak ten problem będzie rozwiązany i kiedy. Poinformował, że w pobliżu Urzędu też jest eternit.
2) Nawiązał do wypowiedzi K.Majewskiego odnośnie awaryjnego odśnieżania ulic i wypadku do jakiego doszło w godzinach wieczornych, około godz. 21.30 na ul. Rybackiej – poślizgnęła się osoba, którą nieprzytomną zabrała karetka pogotowia. Zapytał, czy nie przewiduje się akcji, aby MZUK sypał piaskiem w godzinach późniejszych - przed godzinami nocnymi i w godzinach rannych, jak ludzie idą do pracy?
3) Poinformował, że na ulicy Chojnickiej, na wysokości “gazownictwa” jest duża kałuża         i zwrócił się o jej zlikwidowanie. 
Prosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
9. K. Żelichowski:
1) Zwrócił się ze sprawą bardzo częstego braku prądu na ul. Krzywoustego, od Al. Piasta do ul. Polnej i panującej na ulicy ciemności w tym czasie – aby wystąpić do Energetyki w tej sprawie.
2) Zawnioskował, aby postawić lampę na łączniku między Al. Piasta  a ul. Krzywoustego koło kiosku - przed blokiem nr 3.
3) Poruszył sprawę chodnika przy bloku Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”. Jest on bardzo wąski – czy przy okazji prowadzonego remontu nie można byłoby go poszerzyć?
10. K. Nurczyk:
Zwrócił uwagę, że A. Kosiba kilkakrotnie zwracał się z apelem, również w poprzedniej kadencji o dodatkowe drzwi w Urzędzie – ze względu na przeciągi i warunki pracy pań, które tam pracują.
Zapytał, dlaczego przez cały czas jest jakiś sztuczny twór wejścia do Urzędu Miejskiego? Główne wejście jest zablokowane, gdzie w czasie wakacji są dzieciaki, które promują miasto - jest to bardzo brzydkie. Wejście awaryjne, wejście dla rady i sporadyczne jest,  które jest, już rzeczą normalną dla wszystkich, którzy idą do Urzędu. Prosił, żeby tę kwestię uregulować, żeby było to normalnie.
11. B. Chorabik:
Poruszyła sprawę dotyczącą sprzątania terenu przy ulicy Szpitalnej, gdzie były sadzone drzewa - przy Spółdzielni Mleczarskiej. Między posesjami prywatnymi Państwa Judów i Siweckich jest teren miejski, który nie jest w ogóle oczyszczany.  Z tego co wie, to miasto nie ma podpisanej umowy z MZUK na jego sprzątanie. Prosiła o spowodowanie, aby od

czasu do czasu teren ten oczyścić, tym bardziej, że jest to przy wjeździe do miasta.
12. K. Żelichowski:
Zwrócił uwagę na to, że przed remontem ulicy Krzywoustego był hydrant do wody przy ulicy Polnej, a obecnie go nie ma. Podczas pożaru piwnicy w bloku przy ul. Krzywoustego 4, Straż Pożarna musiała podłączać się do odległego hydrantu za sklepem PSS.
Punkt 5.
Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2007.
Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach komisji.
Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na to, że zanim powstał projekt uchwały, to odbyły się konsultacje przedstawicieli Urzędu, Burmistrza z przedstawicielami związków zawodowych środowisk nauczycielskich: Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”. Projekt  Regulaminu jest projektem będącym wynikiem wzajemnych uzgodnień i kompromisów ze strony związków zawodowych i Burmistrza.
Poinformowała, że jeśli byłyby wprowadzone jakieś zmiany finansowe, merytoryczne w projekcie uchwały, to będzie musiała ona wrócić na konsultacje ze związkami zawodowymi. Przedstawiła zasadnicze zmiany jakie zostały wprowadzone po konsultacjach, które są ujęte w projekcie Regulaminu będącym załącznikiem do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie, po czym przeprowadzono głosowanie projektu uchwały.
   Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 2-ch, 2-ch wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/16/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2007 i jest ona załączona do protokołu.
Punkt 6.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2007.
Projekt budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2007 radni otrzymali w grudniu 2006 roku.  Był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji Rady przez Skarbnika Gminy.
Przewodnicząca Rady przedstawiła procedurę uchwalania budżetu:
1) przedstawienie projektu wraz z wyjaśnieniami, z propozycjami zmian, z uzasadnieniem – w formie prezentacji multimedialnej,
2) odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej przez Skarbnika Gminy,
3) opinie Komisji,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu budżetu,
5) dyskusja nad projektem uchwały,
6) głosowanie propozycji zmian do uchwały budżetowej,
7) głosowanie uchwały.
S. Heciak – Skarbnik Gminy przedstawił w krótkiej formie multimedialnej projekt budżetu na rok 2007, główne założenia budżetu, główne wskaźniki budżetowe. Przedstawiona prezentacja budżetu jest w całości załączona do protokołu. Prognoza dochodów, to kwota 33.859.173 zł.,  wydatki - 38.870.934 zł. Budżet jest niezrównoważony – powstał deficyt w kwocie 5.011.761 zł., który zostanie sfinansowany pożyczkami i kredytami. Deficyt powstał w związku z przyjętym planem inwestycyjnym i będzie zaciągany tylko i wyłącznie na potrzeby związane z prowadzonymi inwestycjami. Inwestycje zaplanowane są na poziomie 11.416.867 zł., tj. 1/3 budżetu. – przede wszystkim z zakresu drogownictwa. Przedstawił

planowane inwestycje. Poinformował, że w najbliższym czasie budżet zostanie zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Skarbnik Gminy przedstawił autopoprawki do projektu budżetu, z którymi zapoznano radnych na części komisjach. Listę autopoprawek Radni otrzymali również przed sesją, tj.:

“ ZMIANY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2007
I. Treść projektu uchwały budżetowej
1. W podstawie prawnej projektu uchwały budżetowej wykreśla się art. 166a, który stanowi, że uchwała budżetowa zawiera, w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Budżet Gminy nie zawiera takiej pozycji.
2. § 2.1.1) c) przyjmuje brzmienie: “dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 720.000 zł”
W § 2.1.1) po punkcie c) dodaje się punkt w brzmieniu: dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych – 2.700.000 zł”
Pozostałe punkty ulegają odpowiednio przesunięciu.
3. W § 3 ust. 2 słowo dotacji zamienia się na słowo wydatków
4. W § 7 po słowie dochody dodaje się słowa i wydatki. W tytule załącznika Nr 8 dokonuje się anologicznych zmian.
5. W § 14 treść przechodzi do ustępu 1 i tworzy się ustęp 2 i 3 odpowiednio w brzmieniu:
   1/ Tworzy się rezerwę celową w rozdziale 92118 w kwocie 23.000 z przeznaczeniem na remont  
       Muzeum Ziemi Złotowskiej. (komentarz: rezerwa została już utworzona i jest wskazana    
       w załączniku nr 2, nie została jednak przytoczona w treści projektu uchwały).
   2/ Tworzy się rezerwę celową w rozdziale 75414 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zadania 
       w zakresie obrony cywilnej.
       (komentarz: na etapie planowania nie przewidziano konieczności utworzenia takiej rezerwy,
       środki na utworzenie tej rezerwy przesuwa się z administracji – rozdział 75023; rezerwa zostaje
       utworzona na polecenie Wojewody, konsekwencją przesunięcia są odpowiednie zmiany
       w załączniku nr 2).
6. Skreśla się § 16. treść tego paragrafu jest przytoczeniem art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym  nie jest wymagane przytaczanie tej treści w uchwale budżetowej. 
II. Załącznik Nr 5 - Plan wydatków majątkowych
1. Dodaje się zadanie w rozdziale 70005 pod nazwą Zakup kotła CO do budynku Dom Polski przy ul. Domańskiego 5. Plan na zadanie wynosi 10.500zł
Środki na zwiększenie będą pochodziły z planu wydatków majątkowych na inwestycję Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego.
2. Zmienia się nazwę inwestycji Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.
3. Uszczegóławia się nazwy niektórych inwestycji, tj.:
Drogi - “Osiedle Chojnicka” (ulice: Kamieniarska, Ciesielska)
Drogi - “Osiedle Zamkowa” (ulice: Bytomiaków, Rodła I i II, Jerozolimska, Drzymały)
Modernizacja ulic na Starym Mieście (ulice: Nowy Rynek, Towarowa, Targowa, Krótka)
Dokumentacja na modernizację dróg (ulice: Nowy Rynek, Targowa, Towarowa, Krótka, Świerkowa, Bohaterów Westerplatte, Jagiełły, Głębinowa, Piaskowa, Jodłowa)
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego (Al. Piasta, Szkolna, Jastrowska, Jodłowa, Piaskowa, Głębinowa, Brzozowa, Sosnowa – łącznik, Kolejowa, ul. Grochowskiego, ul. Słowackiego)
4. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję pod nazwą Modernizacja ul. Panny Marii z kwoty 260.000 zł na 321.000 zł.
Środki na zwiększenie będą pochodziły z planu wydatków majątkowych na inwestycję Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego.
5. Tworzy się plan wydatków na inwestycję Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Al. Piasta w Złotowie w kwocie 16.500 zł.
Środki na zwiększenie będą pochodziły z planu wydatków majątkowych na inwestycję Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego.
6. Tworzy się plan wydatków na zadanie Nadzór inwestorski w kwocie 12.000 zł.
Środki na zwiększenie będą pochodziły z planu wydatków majątkowych na inwestycję Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego.
7 Konsekwencją zwiększenia plan w/w pozycjacj jest zmniejszenie planu wydatków na zadanie Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego w kwocie 100.000 zł.
W związku z tym, że zadanie Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego

i Jeziora Zaleskiego został wpisane do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego , który stanowi załącznik nr 6 do projektu, zmniejszeniu o 100.000 zł. Ulega również kwota w kolumnie Łączne nakłady finansowe i kolumnie 7.
III. Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i rozchodów budżetu
1. Kwotę z punktu 1a) /2.000.000 zl./ dodaje się do punktu 1 b). Po uzyskanych wyjaśnieniach z RIO ustalono, że na etapie uchwalania budżetu deficyt zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek krajowych a po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 – źródła sfinansowania deficytu zostaną podzielone na: pożyczki i kredyty i wolne środki z 2006 roku.
IV. Załącznik Nr 9 - Plan dotacji z budżetu gminy
1. Zmienia się nazwę dotacji określonej w rozdziale 75405 z Dotacja dla Powiatu Złotowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie  na Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.” 

Skarbnik Gminy przedstawił wnioski nieuwzględnione, tj. wniosek radnego Andrzeja Kosiby, aby wprowadzić do projektu budżetu inwestycję p.n.:  budowa lodowiska  - w kwocie 700.000 zł. Środki na to zadanie miałyby pochodzić z zadania „budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim”. Wniosek ten nie został uwzględniony w przedstawionych zmianach do budżetu na rok 2007.
     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie - wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2007.
Skarbnik Gminy poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na rok 2007 z zastrzeżeniem, które zostało już zrealizowane na sesji w miesiącu grudniu 2006 r. dot. stawek dotacji dla zakładów budżetowych oraz drugie zastrzeżenie, które zostało uwzględnione i przedstawione w zgłoszonych autopoprawkach do projektu budżetu, dot. źródeł sfinansowania deficytu.   
W. Fidurski – zwrócił się do Skarbnika Gminy. Powiedział, że z budżetu wynika, że budowana będzie hala sportowa, która będzie kosztować 2 mln zł. i będzie zakończona w tym roku. Czy w wieloletnim planie inwestycyjnym nie powinno być rozpisane to zadanie i określona jego wysokość ? Czy nie jest to błąd z punktu konstruowania budżetu ?
S. Heciak – wyjaśnił, że przyjęto kwotę 2 mln zł., ponieważ w wieloletnim planie inwestycyjnym w 2006 roku była również kwota 2 mln. Przy konstruowaniu budżetu, Burmistrz musi przyjąć to co jest uchwalone w wieloletnim planie inwestycyjnym. Będzie można wprowadzić stosowną poprawkę do budżetu, jeżeli będzie znana kwota inwestycji – z podziałem środków na lata.
A. Kosiba – powiedział, że niedopatrzeniem jest wpisanie na 2007 rok lodowiska. Jego zdaniem, inwestycja ta powinna być jak najwcześniej ujęta w budżecie, żeby młodzież mogła korzystać z lodowiska. Dla niego nie jest argumentem, że promenada nad jeziorem jest ważniejsza od obiektu sportowego. Co do hali, to powiedział, że za 2 mln zł. hali nie wybuduje się, może być tylko zrobiony projekt. Hala nie będzie kosztowała 5-6 mln zł., ale więcej i nie będzie tak szybko wybudowana. Natomiast obiekt wielosezonowy o jakim myślał, to nie tylko lodowisko - lodowisko byłoby tylko w sezonie jesienno zimowym. Po sezonie, obiekt - po położeniu podłogi, byłby wykorzystywany jako boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa. Koszty tego byłyby minimalne. Przypomniał, że jeśli chodzi o lodowisko, to przedstawiał radnym koszty jego utrzymania, opierając się na Pile, które na siebie zarabia i to niemałe pieniądze – miasto by nie dopłacało. Natomiast do promenady jak nie dołoży się, to nic nie zarobi. Powiedział, że widzi w budżecie pieniądze na lodowisko, które mogłoby być zbudowane nawet w ciągu miesiąca – półtora. Jesienią obiekt mógłby już funkcjonować. Biorąc pod uwagę, że obiekt byłby pod namiotem, to można byłoby go również wykorzystać na organizację np. Targów Agroturystycznych, na imprezy EEM. Zwrócił się do radnych o rozważenie budowy lodowiska.   
Ponadto powiedział, że odnośnie pieniędzy dla Policji, to już w poprzedniej kadencji proponował, aby przeznaczyć je na rowery z wyposażeniem.
B. Chorabik – zgodziła się z A. Kosibą co do nowych środków lokomocji dla Policji, co umożliwiłoby dojazd tam, gdzie nie można dojechać samochodem.

K. Nurczyk nawiązał do wypowiedzi A. Kosiby. Powiedział, że jest za budową lodowiska dla młodzieży. Ale jeśli ma być mowa o lodowisku, to żeby było z prawdziwego zdarzenia, dlatego trzeba przesunąć budowę w czasie. Pomysł jest słuszny, ale nie kosztem zdjęcia środków – prawie 1 mln zł. z jezior. Zwrócił uwagę na to, że jeziora, przyroda nie są odzwierciedleniem lodowiska, to jest natura. Będzie przeciwny czemuś, co będzie nie do końca przemyślane, nie do końca dopowiedziane. Powiedział, że w kwestii basenu można było również dużo spraw zrobić inaczej, żeby mógł jeszcze lepiej funkcjonować. Powiedział, że dobrą rzeczą jest przyszła hydroterapia. Na Komisji były też propozycje wybudowania kręgielni, były propozycje odnośnie lodowiska, ale też były głosy odnośnie lodowiska na łyżworolki. Uważa, że należy to głębiej, szerzej przemyśleć, a nie tak jak to robi A. Kosiba.
                      W tym miejscu, Przewodnicząca Rady powitała Pana Starostę Złotowskiego, który przybył na sesję.
J. Jędrzejczyk nie zgodził się z wypowiedzią K. Nurczyka. Aby przyjrzeć się tematowi budowy lodowiska należałoby wpisać chociażby małą kwotę na ten cel i wpisać inwestycję do projektu budżetu. Nie zgadza się z tym, że jeśli zostanie zdjętych część środków, to zrujnowany zostanie projekt na kompleksowe zagospodarowania terenów nad jeziorami. Spytał, co będzie wykonane za kwotę 2.897.000 zł., ponieważ w Planie Rozwoju Lokalnego zagospodarowanie obiektów sportowych nad jez. Zaleskim kosztuje 1.753.000 zł. i uważa, że byłyby tu również środki na lodowisko. Budowa promenady jest oddzielnym punktem w wieloletnim programie inwestycyjnym. Co się stało z kwotą 60 tys.zł. z ciągu pieszo-rowerowego nad jez. Miejskim - było 1.452.000 zł, a jest 1.392.000 zł., chociaż wiadomo, że żadne pieniądze na ten cel nie były wydatkowane. Przypomniał, że budowa lodowiska jest w obowiązującym obecnie Planie Rozwoju Lokalnego. Jeśli chodzi o budżet, to powiedział, że były odczytane wnioski nieuwzględnione. Osobiście składał wnioski do budżetu i nie dostał odpowiedzi o nie ujęciu tych wniosków. Zapytał czy w związku z tym została naruszona procedura uchwalania budżetu? Dostał tylko odpowiedź, gdzie jest mowa o przyjętym wniosku. O nie przyjętych wnioskach nie otrzymał odpowiedzi. 
K. Żelichowski powiedział m.in., że jest również za lodowiskiem. Zwrócił uwagę na to, że z promenady nie będzie korzystać tylko młodzież, ale również ludzie starsi. Myśli, że promenada jest potrzebna, lodowisko również, ale nie w tej chwili.
St. Pikulik powiedział, że o budżecie dyskutowano długo i dużo na wszystkich komisjach i wydaje mu się, że w tej chwili wprowadzać coś nowego jest nonsensem, bo były już dyskusje i trzeba było wtedy zgłaszać poprawki, zmiany. Zgadza się, że każdy chciałby coś wprowadzić – a zadań jest w mieście wiele. Uważa, że nie należy rujnować tego co zrobiono, a obecne utarczki słowne o wprowadzeniu innych zadań, mijają się z celem. Uważa, że jeżeli  Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała oceny, że jest dobry budżet, Komisje również pozytywnie go oceniły, to uważa, że powinien być on głosowany.
J. Jędrzejczyk powiedział, że na Komisji Zdrowia wypłynęła kwota zmiany w budżecie. Poprawka ta nie została przyjęta, ale jest jeszcze głosowanie na sesji.
S. Heciak odpowiedział, że jeśli chodzi o:
1) wnioski składane przed projektem budżetu, czyli przed 15 listopada, w części zostały uwzględnione w projekcie budżetu a w części nie i jeżeli radni składali wnioski, to odpowiedź wówczas została udzielona. Natomiast te zmiany, które zostały na sesji przedstawione i propozycje przyjęcia lub nie przyjęcia niektórych zadań, dotyczą wyłącznie zmian przyjętych na poszczególnych komisjach.
2) środki 60 tys. zł., to były one zaplanowane w 2006 roku i kontynuacja tej inwestycji była projektowana na rok 2007. Plan w roku 2007 nie został zrealizowany – z tego co pamięta, to było zrealizowane około 5 tys. zł. na dokumentację, natomiast pozostały plan wygasa z końcem roku budżetowego. W roku 2007 jest przyjęta kwota, która obowiązuje i została zaplanowana w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2007. Najprawdopodobniej te kwoty będą musiały być przeprojektowane, rozłożone na inne lata, ponieważ inwestycja dotycząca jezior, zgodnie z założeniem, będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Trzeba będzie dostosować się pod ogłoszony nabór na wnioski – będą składane

harmonogramy finansowe, harmonogramy realizacji przedsięwzięcia. Kwoty te będą musiały być przeprojektowane i urealnione. Uważa, że na dzień dzisiejszy problemu z tym nie ma.       
J. Jędrzejczyk – poinformował, że zmieniona została kwota na budowę ciągu pieszo-rowerowego, a w kompleksowym zagospodarowaniu brzegów jeziora Miejskiego również została zmieniona kwota w wieloletnim programie inwestycyjnym - czyli dokonane zostały zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym. Zapytał, czy Burmistrz miał prawo dokonać tych zmian, natomiast dopisać budowę hali, to nie miał takiego prawa.
S. Heciak – poinformował m.in., że projekt budżetu został sporządzony przez Burmistrza, dlatego, że ma on takie uprawnienia. W tym momencie Burmistrz nie dokonał żadnych zmian. Są to zmiany, które będą głosowane – decyzje będzie podejmowała Rada.  
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad projektem budżetu i zwróciła się z pytaniem, czy Rada wyraża zgodę, aby wszystkie zmiany proponowane przez Burmistrza, przedstawione przez Skarbnika głosować blokiem, jednocześnie, dlatego, że wszystkie zmiany przedstawione przez Skarbnika jako autopoprawki Burmistrza zostały omówione na Komisjach i przedstawione na sesji.
Nie było sprzeciwu co do sposobu głosowania.
B. Chorabik poinformowała, że będą dwa głosowania, tj. głosowanie autopoprawek do budżetu zgłoszonych przez Burmistrza oraz głosowanie wniosku A. Kosiby, złożonego poprzez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, dotyczącego przeniesienia środków w kwocie 700.000 zł. z inwestycji: „budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim” z przeznaczeniem na budowę lodowiska.
Przeprowadzono głosowanie:
1) Za przyjęciem zmian proponowanych przez Burmistrza do projektu uchwały budżetowej zgłoszonych jako autopoprawki głosowało 13 radnych, 2-ch wstrzymało się od głosowania.
W wyniku głosowania Rada przyjęła autopoprawki Burmistrza do projektu budżetu na rok 2007 w pełnej treści, przedstawione przez Skarbnika.
2) Za przyjęciem wniosku Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczącego przeniesienia środków w kwocie 700.000 zł. z inwestycji: „budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim” z przeznaczeniem na budowę lodowiska głosowało 2-ch radnych,  przeciw - 12,      1 – wstrzymał się od głosowania.
W wyniku głosowania Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku.
     Następnie przeprowadzono głosowanie całej uchwały z przyjętymi wcześniej poprawkami.
Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu na rok 2007 głosowało 13 radnych,  przeciw – 1, 1 – wstrzymał się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/17/07 w sprawie budżetu na rok 2007, która jest  załączona do protokołu.
     Godz. 14.45. - na wniosek K. Nurczyka, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Punkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Projekt uchwały radni otrzymali.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do A. Andrzejewskiej, czy chciałaby uzupełnić informację na temat Programu, który uchwalany jest po raz pierwszy.
A. Andrzejewska powiedziała m.in., że jest pierwszy uchwalany przez Radę Program opracowany przez Pełnomocnika Burmistrza – p. Wiesławę Gniot, który był przedstawiony na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Został on opracowany na podstawie programu wojewódzkiego. Środki zaproponowane w Programie, w pierwszej kolejności przeznaczone są na przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego.
B. Chorabik zwróciła uwagę, że ważne jest to, że zaczynamy już mówić o problemie narkomanii. Podjęcie uchwały powinno być początkiem całego systemu działań przeciwdziałaniu narkomanii.

Przed przystąpieniem do głosowania projektu uchwały, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. 
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/18/07 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na rok 2007 rok.
Uchwała jest załączona do protokołu. 
Punkt  8.
Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2006 zawartych w Strategii Rozwoju Miasta, Planie Rozwoju Lokalnego – aktualizacja danych.
Materiały radni otrzymali. Ponadto, zgodnie z sugestią Komisji Gospodarki Miejskiej, radni otrzymali na posiedzeniach Komisji uzupełnienie do Oceny Strategii Rozwoju Miasta zawierające projekt 1.1.1. dotyczący współpracy z okalającą gminą.
J. Jędrzejczyk – w nawiązaniu do informacji uzupełniającej, zapytał, czy Gmina Miasto Złotów składała wnioski, uwagi do planów zagospodarowania w Gminie Złotów.
St.Wełniak powiedział, że zgodnie z przepisami sąsiednie gminy muszą uzgadniać zamierzenia. Trudno mu powiedzieć czy były konkretne wnioski. Uczestniczy w tym p. architekt, która bada zgodność z naszymi planami zagospodarowania, ze Strategią, z programami, które dotyczą miasta.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie.
A. Kosiba poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła wniosek, aby do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz Planu Rozwoju Lokalnego przystąpić w marcu 2007 roku.
B. Chorabik  powiedziała, że jeżeli ma być dokonywana tylko aktualizacja Strategii, Programu Rozwoju Lokalnego, tzn. wpisywać pojedyncze elementy, pojedyncze zadania, czy inwestycje, to można to zrobić w krótszym terminie. Sugestia A. Kosiby, aby zrobić to do marca byłaby możliwa, ale wtedy decydujemy, że Strategia pozostaje taka sama, a my wprowadzamy do niej pojedyncze elementy. Być może wolą Rady będzie taka sytuacja, że zmiany pojedyncze będziemy w stanie wprowadzić sami jako radni, z udziałem specjalistów ze Złotowa, przedstawicieli jednostek i zakładów pracy.  Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić o zasadniczej zmianie Strategii, o kompleksowej zmianie całego dokumentu, łącznie z naniesieniem, uaktualnieniem innych informacji, np. o stanie bezrobocia, sfery czystości wód, jezior itd., to wtedy nie zdąży się dokonać zmian do marca. Myśli, że można to przedyskutować na najbliższych posiedzeniach komisji, żeby w lutym dać jednoznaczną odpowiedź jaką koncepcję Rada Miejska wybiera, czy zmieniamy kompleksowo całą Strategię i robimy to wówczas przy pomocy firmy z zewnątrz, czy wprowadzamy tylko informacje częściowe. Poprosiła Burmistrza o ustosunkowanie się do omawianej sprawy.
St. Wełniak zaproponował, aby Rada przyjęła na trwającej sesji wniosek, który zobowiązywałby Burmistrza do przygotowania zmiany Strategii, ale takiej zmiany generalnej, dotyczącej również czasu jej obowiązywania – obecnie zapisana jest do 2010 roku. Uważa, że Strategia powinna obowiązywać przynajmniej do 2013 roku, ponieważ wiąże się to z pieniędzmi unijnymi – zadania powinny być wpisane w tym okresie, kiedy środki będą do dyspozycji. Powiedział, że być może Strategia powinna jeszcze wybiegać do przodu, np. do roku 2015. Myśli, że wydłużenie w czasie przygotowania zmian  niczego nie zmienia, ponieważ tak czy inaczej, jak będą potrzebne zmiany, to zawsze można je wprowadzić – takie indywidualne zmiany są możliwe do wprowadzania.  Natomiast co do generalnych zasad, które są w Strategii, to być może powinniśmy dać sobie trochę więcej czasu. Może to być n.p. w II półroczu, żeby taką nowelizację Strategii przygotować, przedyskutować i uchwalić. Powiedział, że w tym względzie obowiązuje procedura określona przepisami. Jest tu przede wszystkim potrzebna publiczna dyskusja nad tym, bez której Rada nie ma podstaw do uchwalenia Strategii. Poinformował, że w marcu na pewno nie da się tego zrobić.
B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje wyraziły pozytywną opinię w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz Planu Rozwoju Lokalnego.

     Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek, aby zobowiązać Burmistrza Miasta do przygotowania uchwały o zmianie Strategii Rozwoju Miasta i Planu Rozwoju Lokalnego w jak najszybszym terminie.
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.
Wniosek został podjęty.
Punkt  9.
Przyjęcie lokalizacji budowy obiektów sportowych do realizacji w roku 2007 – 2008.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że lokalizacja obejmuje budowę i modernizację 5-ciu obiektów sportowych, tj.: halę widowiskowo – sportową, boiska wielofunkcyjne, stadion piłkarsko – lekkoatletyczny, lodowisko i rozbudowę basenu.
Poinformowała, że każda z inwestycji będzie omawiana oddzielnie.
Hala widowiskowo - sportowa.
J. Jędrzejczyk poinformował, że Komisja Gospodarki Miejskiej na swym posiedzeniu przyjęła wniosek, aby zwrócić się do Burmistrza o przygotowanie materiałów na piśmie dotyczących omawianego tematu – budowy obiektów sportowych, które to propozycje radni otrzymali i są one tematem obrad.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji dotyczące lokalizacji budowy poszczególnych obiektów sportowych. Ponadto, K. Majewski odczytał wniosek zgłoszony przez W. Fidurskiego, przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, żeby – po zakończeniu spraw własnościowych dotyczących „Zacisza” – przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wioślarskiej, w celu stworzenia możliwości lokalizacji hali sportowej z zapleczem, na gruntach miejskich.
B. Chorabik poinformowała, że w omawianym temacie Rada nie może podjąć uchwały, ponieważ na większość tych terenów nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - aktualnych. Rada może tylko wyrazić swoją opinię albo w formie apelu, albo deklaracji, bądź w formie oświadczenia. Zaproponowała, aby po odbytym głosowaniu nad poszczególnymi zadaniami zrobić przerwę, podczas której zbierze się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i przygotuje - spisze stanowisko Rady w formie oświadczenia co do lokalizacji poszczególnych obiektów.
K. Nurczyk poinformował, że wszelkie głosowania, które odbyły się na komisjach nie są wiążące, ponieważ decyzje zapadają na sesji Rady.
J. Jędrzejczyk powiedział, że wiążącym dokumentem jest Plan Rozwoju Lokalnego, gdzie zostało zapisane: budowa kompleksu sportowego z halą widowiskowo - sportową na terenie między ul. Boh. Westerplatte a Al. Piasta. Powiedział, że lokalizacja ta jest zbieżna z koncepcją przedstawioną przez p. Kopickiego na spotkaniu w dniu 4 stycznia br., poparta wnioskiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – o lokalizacji hali przy basenie oraz, że jest to ze względów ekonomicznych najbardziej korzystna lokalizacja hali. Takie rozwiązanie otwiera możliwość dla miasta i powiatu na zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe z bieżnią 60 metrową na terenie boiska Ogólniaka. Taka inwestycja ma szansę powodzenia, ponieważ są środki na wyodrębnionym w 2006 r. koncie w kwocie 1 mln zł. i prosił Burmistrza i Radnych o wzięcie takiego rozwiązania pod uwagę. 
W. Fidurski powiedział, że dyskusja nad lokalizacją obiektów była potrzebna, czasami była ona burzliwa budząca wiele emocji, ale myśli, że była to dyskusja dobra, dlatego, że odbyły się spotkania z mieszkańcami, dyskusja była na łamach prasy, w lokalnej telewizji, Radni mieli również okazję zobaczyć obiekty sportowe w terenie. Poziom dyskusji był dobry i tak go ocenił. Powiedział, że wypada się cieszyć, że budujemy tyle obiektów sportowych. Co do ich lokalizacji, to było wiele emocji, szczególnie co do hali widowiskowo – sportowej. Jeśli chodzi o halę widowiskowo - sportową, to też miał wiele obiekcji, ale obecnie uważa, że szkole podstawowej też trzeba pomóc, żeby odbywały się zajęcia z prawdziwego zdarzenia. Skorzysta z tego również Szkoła Katolicka, która będzie miała możliwość prowadzenia właściwych zajęć wychowania fizycznego. Chciałby, aby przegłosować jego wniosek przyjęty przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący przystąpienia do


zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wioślarskiej, w celu stworzenia możliwości lokalizacji hali sportowej z zapleczem.
Z. Muzioł powiedział, że dyskutował nad lokalizacją hali sportowej i był różnego zdania.  Obecnie jest przekonany  co do propozycji Burmistrza Miasta i będzie głosował za tą propozycją.
K. Brewka – uważa, że nie jest potrzebne wydawanie jakiegoś apelu, oświadczenia, ponieważ głosowanie poprzez Radę jest dalej idące niż napisanie pisma, które nie ma mocy prawnej.
B. Chorabik odpowiedziała, że Rada musi zająć jakieś stanowisko i zgodnie ze Statutem Gminy Miasto Złotów może to być w formie apelu, deklaracji albo oświadczenia. Zaproponowała formę oświadczenia z tego względu, że temat lokalizacji budowy obiektów sportowych był tematem bardzo nośnym, emocjonującym. Dlatego też nie należy bać się sformułowania stanowiska Rady w formie oświadczenia, które będzie bazowało na większości przeprowadzonych głosowań dotyczących poszczególnych obiektów.
K. Żelichowski powiedział, że co do oświadczenia jakie ma spisać Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki to uważa, że jest to niepotrzebne, bo równie dobrze może zgłosić wniosek, żeby postawić halę przy ul. Boh. Westerplatte i przegłosować go – to na to samo wyjdzie.
B. Chorabik odpowiedziała, że forma oświadczenia była konsultowana z prawnikiem. Powiedziała, że po to są wpisane w Statucie formy decyzji, opinii Rady, żeby można było z nich korzystać.
Przystąpiono do głosowania propozycji, wniosków  w sprawie lokalizacji hali widowiskowo – sportowej:
1) za propozycją Burmistrza Miasta i wnioskiem części Komisji Rady, aby hala widowiskowo - sportowa była zlokalizowana przy ul. Boh. Westerplatte – przy Liceum Ogólnokształcącym głosowało 13 radnych;
2) za wnioskiem A. Kosiby, aby hala widowiskowa sportowa była zlokalizowana przy Al. Piasta – przy basenie głosowało 2-ch radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska przyjęła propozycję Burmistrza Miasta dotyczącą lokalizacji hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Boh. Westerplatte.
Boiska  wielofunkcyjne.
W związku z tym, że odnośnie lokalizacji boisk wielofunkcyjnych była tylko propozycja Burmistrza Miasta i nie było innych wniosków, Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie.  tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach na ul. 8 Marca i ul. Królowej Jadwigi
Za propozycją Burmistrza Miasta w sprawie lokalizacji boisk wielofunkcyjnych - boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach na ul. 8 Marca i ul. Królowej Jadwigi głosowali wszyscy radni – 15 osób.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła propozycję Burmistrza Miasta dotyczącą lokalizacji boisk wielofunkcyjnych - boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach na ulicy 8 Marca i ulicy Królowej Jadwigi.
Stadion piłkarski i lekkoatletyczny.
B. Chorabik przypomniała, że odnośnie stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego jest jedna propozycja - Burmistrza Miasta, która została zaakceptowana przez wszystkie Komisje. Lokalizacja dotyczy terenu przy ulicy Wioślarskiej, gdzie zapewnione są warunki konieczne do połączenia stadionu piłkarskiego z lekkoatletycznym. Na obszarze istniejącego stadionu po modernizacji znajdzie się wymiarowe boisko piłkarskie, 6 torowa bieżnia tartanowa, miejsce na skocznie i rzutnie wraz z koniecznym zapleczem socjalno-sanitarnym, z pomieszczeniami na szatnie itp., do obsługi plaży miejskiej i obiektów sportowych.
Za lokalizacją stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego przy ulicy Wioślarskiej głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.
Rada Miejska przyjęła propozycję Burmistrza Miasta dotyczącą lokalizacji stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego przy ulicy Wioślarskiej.


Lodowisko.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w propozycji przedstawionej przez Burmistrza miasta nie ma przedstawionej lokalizacji budowy lodowiska - jest mowa co do sposobu finansowania tego zadania. Jest wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej co do lokalizacji lodowiska przy ul. Mickiewicza.
St.Wełniak– powiedział, że nie chciałby, aby na sesji rozstrzygać gdzie ma być zlokalizowane lodowisko, ponieważ zanosi się, że na teren po obiektach Sparty trzeba będzie opracować plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie ma tam planu. Przyjęcie wniosku wyznaczałoby już funkcję tego terenu. Uważa, że część terenu po Sparcie powinna być przeznaczona na sport i rekreację dla mieszkańców tego rejonu miasta. Natomiast wskazanie już teraz lokalizacji lodowiska przy ul. Mickiewicza narzuca koncepcję zagospodarowania tego terenu. Uważa, że jest to zbyt szybko, żeby podejmować decyzję. Zgłosił wniosek, żeby przyjąć, że lodowisko jest również w Programie Działania Rady, z okresem, który będzie wskazany przy nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego i wtedy można byłoby pokusić się o lokalizację. Uważa, że obecnie jest to przedwczesne, bo być może, że pojawią inne, lepsze lokalizacje lodowiska. Nie wykluczył, że lodowisko może być zlokalizowane przy ulicy Mickiewicza, a dlaczego n.p. nie rozważyć wersji lokalizacji lodowiska od Al. Piasta do basenu. Zaproponował, aby tego nie precyzować, ponieważ jest to za wcześnie i zamyka się drogę projektantowi do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Mickiewicza .
A. Kosiba powiedział, że chodziło mu o lokalizację lodowiska przy ul. Mickiewicza ze względu na zaplecze, szatnie itd. Ale skoro Burmistrz widzi lodowisko pomiędzy basenem a Al. Piasta, to też byłby za tym, bo chodziło mu o zaplecze. Dlatego też nie upiera się przy swoim wniosku dot. lokalizacji przy ul. Mickiewicza. Skoro jest koncepcja przy basenie, to jest za.
K. Nurczyk – powiedział, że został wprowadzony w błąd poprzez A. Kosibę. Był za tym aby zapisać lokalizację lodowiska. Jeżeli p. Burmistrz wyraziłby zgodę, że lokalizacja będzie zapisana przy basenie, to również będzie za tym.
Burmistrz powiedział, że nie jest w stanie zaproponować lokalizacji. Zaproponował, aby lokalizacji lodowiska nie rozstrzygać, nie zapisywać, bo tak czy inaczej nie ma to mocy prawnej. Jedynie można to zapisać przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego.  Powiedział, że to nie jest tak, że przez 5 minut ustali się lokalizację lodowiska. Wymaga to pewnych przemyśleń, studiów - muszą wypowiedzieć się na ten temat specjaliści. Podał przykład lokalizacji lodowiska przy basenie jako jeden z przykładów. Być może w trakcie dyskusji pojawią się inne propozycje. Istotą chyba jest, żeby Rada przyjęła na sesji, że lodowisko jest również w zainteresowaniu Rady w tej kadencji. Natomiast co do szczegółów lokalizacji, to jest to temat późniejszy.
W. Fidurski przypomniał, że tytuł omawianego punktu brzmi: przyjęcie lokalizacji budowy obiektów sportowych. Przypomniał, że p. Kosiba jako osoba nie może wycofać wniosku Komisji.
A. Kosiba powiedział, że jeśli większość przyjmie lokalizację przy ul. Mickiewicza to nie twierdzi, że musi być między basenem a Al. Piasta.
Z. Muzioł – uważa, że jeśli ma być głosowany wniosek, to musi być jakaś alternatywa. Jest też za lodowiskiem, ale lokalizację można ustalić w okresie późniejszym. Burmistrz może dać propozycję, że basen będzie mógł powstać przy basenie i widzi taką alternatywę przy basenie, to wówczas można przegłosować lokalizację.
K. Brewka uważa, że powinno przegłosować się, czy ustalić na sesji lokalizację lodowiska, czy nie.
B.Chorabik poinformowała, że są dwa wnioski dotyczące lodowiska:
1) wniosek Burmistrza Miasta, żeby nie lokalizować lodowiska tylko przyjąć do wiadomości, że Rada jest zainteresowana budową lodowiska, że lodowisko zostanie wpisane w Strategię i Plan Rozwoju Lokalnego, 
2) wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie lokalizacji lodowiska
przy ul. Mickiewicza.
Z. Muzioł zaproponował, żeby głosowanie nad lokalizacją lodowiska przenieść na późniejszy termin, jak będzie opracowana zmiana Strategii – będzie można wówczas podjąć decyzję o lokalizacji.
Przeprowadzono głosowanie.
1) Za propozycją Burmistrza Miasta, żeby nie określać lokalizacji lodowiska, odsunąć ją w czasie - lokalizację zawrzeć w Strategii i kolejnych dokumentach, które będą z tym związane  głosowało 9 radnych,
2) Za wnioskiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, aby  zlokalizować lodowisko przy ul. Mickiewicza  głosowało 6 osób.
W wyniku głosowania Rada przyjęła wniosek Burmistrza, aby nie ustalać lokalizacji lodowiska.
Rozbudowa basenu.
B. Chorabik przypomniała, że w propozycji rozbudowy basenu chodzi o poszerzenie oferty na obiekcie o rehabilitację osób niepełnosprawnych. Dodatkowa niecka basenu wyposażona byłaby w specjalistyczne urządzenia, takie jak siedziska z biczami wodnymi, komory masażu wodnego, podnośniki dla niepełnosprawnych, pochylnie do nauki chodzenia itp.
Przeprowadzono głosowanie.
Za rozbudową basenu w wersji przedstawionej przez Burmistrza głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.
Rada miejska przyjęła propozycję Burmistrza Miasta dotyczącą rozbudowy basenu.
Godz.16-ta.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę, aby w tym czasie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przygotowała stanowisko – oświadczenie Rady odnośnie lokalizacji obiektów sportowych.
Po przerwie.
                                                        Obecnych było 13 radnych.
                                                        Nieobecni byli radni: Andrzej Kosiba i Janusz Jędrzejczyk.
K. Majewski odczytał treść oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji obiektów sportowych, przygotowanego przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Oświadczenie zostało przyjęte poprzez aklamację i jest załączone do protokołu.

       Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez W. Fidurskiego, przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, żeby – po zakończeniu spraw własnościowych dotyczących „Zacisza” – przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wioślarskiej, w celu stworzenia możliwości lokalizacji hali sportowej z zapleczem, na gruntach miejskich.
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.
Wniosek został przyjęty.
Punkt 10.
Przedstawienie terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkalne.
Materiały radni otrzymali.
                                                                                    Przyszedł radny Janusz Jędrzejczyk.
                                                                                    W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych.
J. Kołodziejczyk powiedział, że ukazał się wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 1/2007 i jest on umieszczony w internecie – w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
Na pytanie K. Nurczyka, czy jeśli jest jakiś teren, który nie jest określony pod budownictwo a podoba się komuś, czy może przyjść do Burmistrza i zorientować się jak wygląda sytuacja danego terenu przyszłościowo, odpowiedział, że tak.
Uwag do przedłożonej informacji nie wniesiono.
Rada Miejska przyjęła informację o terenach pod inwestycje i budownictwo mieszkalne poprzez aklamację.
Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
Projekt uchwały radni otrzymali.
B. Chorabik przypomniała, że 13 stycznia 2007 r. wpłynęło od Starosty Złotowskiego pismo, wniosek o ustalenia inkasa opłaty skarbowej, w którym to wniosku Starostwo sugeruje, żeby
wynagrodzenie z tego tytułu wynosiło 7 % pobranej kwoty. Po konsultacjach, po dyskusjach proponuje się przyjąć 3 % od pobranej kwoty. 
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie
Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/19/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej. Uchwała jest załączona do protokołu.

     Przed przystąpieniem do omawiania kolejnych 4-ch punktów dotyczących uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Przewodnicząca Rady poinformowała, że może zdarzyć się sytuacja, że w przypadku kiedy Rada przegłosuje uchwały i dotąd nie uwzględnione uwagi przez Burmistrza, może dojść do sytuacji, że cały projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad, bo będzie musiał trafić do ponownego, cząstkowego uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami.
Punkt 12.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego między ul. Grochowskiego a Mickiewicza.
Projekt uchwały radni otrzymali.
Na pytanie J. Jędrzejczyka w sprawie uściślenia zapisu dotyczącego parkingu przed biblioteką, J. Kołodziejczyk poinformował, że parking tam jest i będzie w przyszłości.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie.
Przeprowadzono głosowanie projektu uchwały z autopoprawkami Burmistrza zgłoszonymi na posiedzeniach Komisji (wykreślenie w § 3.1. punktu 5)  – ze zmianą numeracji pozostałych punktów oraz poprawienia błędu w § 2.1.: w punkcie 5) i w § 8 w pkt 1 i 1.2):   zamiast „ciąg pieszo – jezdny” wpisać „ciąg pieszo – rowerowy”).
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/20/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego między ul. Grochowskiego a Mickiewicza. Uchwała jest załączona do protokołu.
Punkt 13.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru obejmującego rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na przedłużeniu ul. Mokrej, wzdłuż ul. Kościelnej do ul. Grudzińskich wraz z rozpatrzeniem uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza.
Projekt uchwały wraz z uwagami radni otrzymali.
B. Chorabik powiedziała, że uwagi były szczegółowo analizowane na posiedzeniach Komisji. Przypomniała, że są 3 uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza, które będą rozpatrywane i głosowane, tj. wniesione przez:
1) M. Leoniec o treści:„ujęcie w planie lokalizacji garażu dwustanowiskowego przy ul. Kościelnej 2”,
2) PHU Centrum o treści: „zmiana zapisów dla terenu 1KP (parking) na strefę U lub M/U”,
3) H.i J.Sypniewskich o treści:„ujęcie w planie lokalizacji garażu dwustanowiskowego przy ul. Kościelnej 2”.
J. Jędrzejczyk powiedział, że ma wątpliwości co do zgodności tego planu ze Studium zagospodarowania przestrzennego. Każdy plan w terenie objętym ochroną konserwatorską musi być uzgadniany w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Posiada takie


uzgodnienie ale dotyczy ono: „uzgadnia się przedmiotowy plan określa w sposób prawidłowy obszary ochrony konserwatorskiej i zasady inwestowania przy obiektach zabytkowych i zasady ochrony dziedzictwa archeologicznego”. W Studium jest też podpunkt dot. ochrony konserwatorskiej jak strefa ochrony ekspozycji, która obejmuje pola widokowe i panoramę starego miasta od jeziora Baba do Góry Żydowskiej. Takiego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków nie ma. Uważa to za niedopatrzenie i brak takiego uzgodnienia. Jeśli chodzi co do całego planu, w odpowiedziach do mieszkańców, p. Burmistrz pisał, że działka w terenie 4MN leży w bezpośrednim sąsiedztwie spichlerza wpisanego na listę zabytków i cyt. „zależy nam na uporządkowaniu tego terenu”.  Rozmawiał z właścicielem zabytków, który podziela jego wątpliwości co do ekspozycji tego zabytku -  przy panoramie roztaczającej się z Góry Żydowskiej, gdy wprowadzimy zabudowę mieszkaniową na terenie 3MN i 4MN, to zasłoni to zabytkowy spichlerz. Powiedział, że właściciel nie dopełnił formalności i nie zdążył złożyć uwag. Wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej nie do końca jest zbieżne z dbaniem o zabytek - może jeżeli chodzi o uporządkowanie terenu, to na pewno, ale na pewno nie o dbanie o zabytek. Jeżeli będzie taka wola Rady, żeby wrócić do tematu 4MN i 3 MN, i w tym zakresie wrócić do uzgodnień, to być może p. Burmistrz będzie chciał potraktować tereny jako zapas w zasobach mieszkaniowych i na razie nie przystępować do tego planu i zachować je niezabudowane, czyli wycofać zabudowę mieszkaniową z tego terenu. Jeżeli chodzi o uwagi dotyczące zabudowy garażowej, to zwrócił uwagę na fakt, że ogólnie na terenie objętym planem, w tereniu 2U i 3U dopuszcza się zabudowę garażową – uwzględnione zostały uwagi dotyczące zabudowy garażowej, natomiast odrzuca się zabudowę garażową dla terenu 4MN. Uważa, że jest to nierówne traktowanie obywateli wobec prawa.   
K. Nurczyk odczytał opinię Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta odnośnie omawianego planu oraz przedstawił swoje uwagi. Zwrócił uwagę na to, że jest to przepiękny teren dający możliwość dostępu do Jeziora Baba, widok na zabytek, dokonywanie wernisaży, jakichkolwiek wystaw. Jest przeciwnikiem, żeby stawiać tam jakąkolwiek zabudowę mieszkalną, żeby stały tam jakiekolwiek chaotyczne garaże – powinny być uporządkowane i w jakiś sposób wkomponowane w wystrój, z możliwością inwestowania przez miasto pod względem dostępu do tego terenu – kładki, wieży obserwacyjnej z widokiem na ten teren. Nie jest za, aby na terenie U lub M/U był parking – czy będzie tam ktoś parkował, należy zostawić to miejsce dla zainteresowanego, dla osób, które coś tam robią, coś planują.
Dlaczego np. uwzględnia się możliwość garażowania dla p. Leszczyńskiego, a nie daje się takich możliwości innym. Powiedział, że będzie głosował za tym, żeby uwzględnić propozycje tych osób, które ubiegają się o te tereny.
   Następnie pozostali Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące uwag do planu i projektu uchwały.
J. Jędrzejczyk – chciałby usłyszeć opinię Burmistrza, czy to jest zgodne, że w uzgodnieniu nie ma opinii co do ochrony ekspozycji zabytku - ustawa wyraźnie mówi, że to ma być opiniowane. Powiedział, że może to być niezgodne ze Studium, ponieważ nie jest uzgodniony zapis o ochronie ekspozycji obejmujący pole widokowe i panoramę starego miasta od strony Jeziora Baba i Góry Żydowskiej. Dzwonił do Wojewódzkiego Oddziału Ochrony  Zabytków i osoba, z którą rozmawiał stwierdziła, że nie ma tego (uzgodnienia), że uważa to za niedopatrzenie, że brak jest tego uzgodnienia.
St. Wełniak  zwrócił się do J. Jędrzejczyka, żeby nie podrywał autorytetu tej osobie, z którą rozmawiał. Powiedział, że jeżeli dostajemy postanowienie na piśmie – pamiętając, że Konserwator Zabytków ma cały plan a projekt planu opracowany był przez urbanistę, architektów i wszystkich innych upoważnionych do tego osób –  wydaje uzgodnienie, w którym mówi, że projekt  planu „obszaru obejmującego rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na przedłużeniu ul. Mokrej, wzdłuż ul. Kościelnej do ul. Gruzińskich,  uzgadnia”, to cały wywód p. Jędrzejczyka jest bez sensu, bo gdyby Konserwator Zabytków miał zastrzeżenia, to
powiedziałby, że nie uzgadnia. – tak jak nie chce nam uzgodnić planu nad Jeziorem Miejskim. Dopatrywanie się, że Konserwator zrobił to dobrze, czy nie, jest jego zdaniem nie

na miejscu, bo podrywamy jego autorytet, ponieważ jest to organ administracji państwowej i ma prawo do takich działań. Jeżeli on uzgodni, to nie ma odwołania. Rada, Burmistrz nie może tu nic zrobić. Jeżeli by nie uzgodnił, to Rada i Burmistrz, jako organ, mogą wystąpić do sądu. Natomiast przed uchwaleniem planu mamy obowiązek uzgodnić, m.in. z konserwatorem zabytków i dlatego doszukiwanie się, że jest to niezgodne ze Studium jest bez sensu, jest bezcelowe.
J. Jędrzejczyk powiedział, że dopatrzył się, że ta uchwała musi być zgodna ze Studium, w którym doczytał się, że istnieje strefa ochrony ekspozycji, która obejmuje pole widokowe i panoramę starego miasta, a to nie znalazło się w uzgodnieniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powiedział, że chciał się dowiedzieć czy wg Burmistrza,  plan jest zgodny ze Studium.
St. Wełniak zwrócił uwagę, że my nie uzgadniamy Studium a uzgadniamy plan.  Konserwator Zabytków otrzymał wszystko i kwestionowanie jakiegoś pracownika, że to jest źle jest nie na miejscu. Powiedział, że Konserwator ma również Studium. Istotny dla nas jest dokument,  który Konserwator wydał. On bierze za to na siebie odpowiedzialność, a kwestionowanie przez jakiegoś pracownika, że jest to zła decyzja - jest zupełnie nie na miejscu. Powiedział, że uchwała jest uzgodniona z Konserwatorem Zabytków.
     Przystąpiono do głosowania uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta:
   1. Za utrzymaniem decyzji Burmistrza, aby nie uwzględnić uwagi wniesionej przez M. Leoniec o treści:„ujęcie w planie lokalizacji garażu dwustanowiskowego przy ul. Kościelnej 2”  głosowało 6 radnych, przeciw – 4,  4 – wstrzymało się od głosowania.
W wyniku głosowania, decyzja Burmistrza o nieuwzględnieniu powyższej uwagi M. Leoniec została utrzymana.
   2. Za utrzymaniem decyzji Burmistrza, aby nie uwzględnić uwagi wniesionej przez PHU Centrum o treści: „zmiana zapisów dla terenu 1KP (parking) na strefę U lub M/U”  głosowało 8 radnych, przeciw – 3, 3 – wstrzymało się od głosowania.
W wyniku głosowania, decyzja Burmistrza o nieuwzględnieniu powyższej uwagi PHU Centrum została utrzymana.
   3. Za utrzymaniem decyzji Burmistrza, aby nie uwzględnić uwagi wniesionej przez przez H.i J.Sypniewskich o treści:„ujęcie w planie lokalizacji garażu dwustanowiskowego przy ul. Kościelnej 2” głosowało 8 radnych, przeciw – 4, 2- wstrzymało się od głosowania.
W wyniku głosowania, decyzja Burmistrza o nieuwzględnieniu powyższej uwagi H.i J. Sypniewskich została utrzymana.
     Następnie, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 2-ch,  2-ch – wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/21/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru obejmującego rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na przedłużeniu ul. Mokrej, wzdłuż ul. Kościelnej do ul. Gruzińskich. Uchwała jest załączona do protokołu.
Punkt 14.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu po Straży Pożarnej przy ul. Norwida i Boh. Westerplatte wraz z rozpatrzeniem uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza.
Projekt uchwały wraz z uwagami radni otrzymali.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie.
J. Jędrzejczyk zapytał o załącznik nr 3, w którym jest niejasność – w pkt I.2.2) a) jest zapis „realizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, sprowadzającej ścieki do sieci miejskiej”. Powiedział, że w tym temacie nie mówi się o budowie wielorodzinnej ani jednorodzinnej.

 

St. Wełniak m.in. poinformował, że trudno mu się wypowiedzieć, robią to w końcu specjaliści i najprawdopodobniej operuje się takim nazewnictwem. Można to wykreślić, ale robią to fachowcy i chyba wiedzą co ma być. Nie chce się w tej sprawie wypowiadać.        
J. Kołodziejczyk powiedział, że gdybyśmy to skreślili od „dla nowoprojektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”, to będzie to czytelne i nie będzie budziło żadnej wątpliwości. Zapis brzmiałby następująco: „realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sprowadzającej ścieki do sieci miejskiej”.  Zgłosił to jako autopoprawkę.
K. Majewski zwrócił uwagę na zapis w  par.3 pkt 2) „nakazuje się rozbiórkę istniejącego budynku”, tj.  obiektu wieży po Straży Pożarnej. Powinniśmy być świadomi tego, że obiekt ten będzie rozebrany. Jest przeciwny temu. Zawnioskował, aby w par. 3 pkt 1) dopisać „kultura”, a pozostałe punkty wykreślić. Powiedział, że może on być odrzucony. Może być on odrzucony, ale zgłasza taki wniosek formalny.
B. Chorabik zwróciła uwagę radnemu K. Majewskiemu, że wniosek  nie był wcześniej zgłoszony na piśmie i teraz nie może takiego wniosku merytorycznego zgłosić.
J. Kołodziejczyk wyjaśnił, że zapis o wprowadzenie funkcji administracyjno-biurowej znalazł się na wniosek Zarządu Powiatu i jest zgodny z oczekiwaniami właściciela gruntu. Uważa, że zmienianie tego w tej chwili robiłoby niepotrzebnie zamieszanie.
St. Wełniak powiedział, że nie jest pewien – nie ma prawnika, ale wydaje mu się, że to przekracza dzisiaj możliwości wprowadzenia takich zmian, ponieważ Rada obecnie może rozpatrywać wniesione uwagi do planu. Rada na tym etapie nie ma prawa wnosić nowych uwag do planu. Plany były wyłożone, była dyskusja i wówczas można było swoje uwagi, zastrzeżenia wnieść do planu. W tej chwili jest tylko możliwość rozpatrywania tych zastrzeżeń, które nie zostały uwzględnione. Dlatego też zgłoszony wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
B. Chorabik potwierdziła, że wniosek zgłoszony przez K. Majewskiego nie będzie rozpatrywany.
K. Majewski powiedział, że przyjął to do wiadomości, ale Rada może jeszcze nie uchwalić uchwały. Poinformował, że obiekt wieży wpisał się w krajobraz Złotowa. Podobno obiekt nie spełnia wszystkich warunków, aby mógł służyć jako obiekt oświatowy, ale jak się chce, to można tam coś pożytecznego zrobić i można byłoby te obiekty wykorzystać w sensowny i tani sposób. Powiedział, że jak by się chciało, to można byłoby coś zrobić z tym obiektem - bez rozbiórki.
A. Andrzejewska poinformowała, że Starostwo Powiatowe przymierzało się do umieszczenia w tym obiekcie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ale stan tego obiektu jest taki, że trzeba byłoby dużo pieniędzy na dostosowanie budynku do obowiązujących norm, wymogów – m.in. są zbyt niskie pomieszczenia. Wieża jest w bardzo złym stanie technicznym i nadaje się tylko do rozbiórki, chyba, że miałby ktoś tyle środków żeby ją wyremontować.
J. Jędrzejczyk zawrócił uwagę na załącznik graficzny i zapisy w  par. 3, gdzie na terenie „U” jest zakaz budowy ogrodzeń, a w par. 5 – na terenie „2UO” zezwala się na budowę ogrodzenia.
St. Wełniak poinformował, że ogrodzenie dotyczy tylko terenu „2UO”, bo chodzi o ogrodzenie podstawówki od ogólniaka, a nie dotyczy terenu „U”, Powiedział, że jeżeli Powiat chce grodzić teren to niech grodzi – jego zdaniem jest to zbyteczne.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uwagę nie uwzględnioną przez Burmistrza Miasta dotyczącą „wprowadzenia możliwości grodzenia terenu, gdy będzie przeznaczony pod oświatę”.
     Za utrzymaniem decyzji Burmistrza, aby nie uwzględnić uwagi Zarządu Powiatu głosowało 10 radnych, przeciw – 2-ch,  2-ch – wstrzymało się od głosowania.
W wyniku głosowania, decyzja Burmistrza o nieuwzględnieniu uwagi Zarządu Powiatu w Złotowie została utrzymana.
Następnie, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie całą uchwałą, z powyższym wynikiem głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1,  3-ch – wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/22/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu po Straży Pożarnej przy ul. Norwida i Boh. Westerplatte. Jest ona załączona do protokołu.
Punkt 15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejon ul. Mickiewicza i Al. Piasta wraz z rozpatrzeniem uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza.
Projekt uchwały, wraz z uwagami, radni otrzymali.
Przed zapoznaniem się z opiniami Komisji, Przewodnicząca Rady poinformowała, że uwagi nieuwzględnione dotyczą dwóch uwag wniesionych przez B.i M. Carius o treści:  „zmienić kąt nachylenia na „od 30 do 45” oraz „dopuścić formę dachu dwuspadowego”. Powiedziała, że uwagi te nie zostały uwzględnione przez Burmistrza i będą one głosowane.
       Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie.
J. Jędrzejczyk powiedział, że nasunęło mu się pytanie odnośnie załączników nr 3. Ten załącznik jest inny niż pozostałe. W pkt III jest zapis „Inwestycje zaopatrzenia w wodę i kanalizację - brak”, a w poprzednich planach gdzie były takie tematy, to były zapisy, że „bezpośrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie należy do spółki miejskiej – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakłada się możliwość wyłącznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze środków MZWiK Sp. z o.o.”    -  zapytał, czy to znaczy, że pośrednio wszyscy mieszkańcy płacą za wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze środków MZWiK, czy to nie powinno być w cenie działki i to finansowanie powinno być po stronie miasta.
J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że nie ma tu zapisu odnośnie jakiej sieci, bo wszystkie sieci są na miejscu. Natomiast to co ma do zrobienia ten co kupił działki, to są przyłącza, które są finansowane na koszt inwestora a nie na koszt miasta, ani MZWiK. Zwrócił uwagę, że w tej chwili jest mowa o załączniku nr 3 do uchwały przy ulicy Mickiewicza i Al. Piasta, i taki zapis jest - wynika to z tego, że wszystko jest na miejscu i trzeba tylko zrobić sobie przyłącza.
St.Wełniak – m.in. powiedział, że w sieci magistralne inwestuje miasto.
J. Jędrzejczyk zapytał, czy miasto to finansuje poprzez MZWiK i wtedy wszyscy mieszkańcy za to płacą, czy miasto w cenie działki powinno mieć uwzględnione uzbrojenie.
St. Wełniak udzielił wyjaśnień. M.in. powiedział, że miasto nie realizuje inwestycji, które nie są zadaniem własnym. Część finansuje miasto, a część MZWiK z własnych dochodów. Miasto nie realizuje inwestycji, które nie są zadaniem własnym. Przyłącze nie jest zadaniem własnym gminy.
J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że czyta on załącznik nr 3 z poprzednich planów a nie ten co jest omawiany. Powiedział, że MZWiK jest spółką gminy ze 100 % udziałem gminy. Inwestycje, które są realizowane przez tą spółkę, a plan tych inwestycji uchwala Rada Miejska, finansowane są z zysków, z amortyzacji i z kredytów, czy pożyczek ze źródeł zewnętrznych.
     Przystąpiono do głosowania uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta:
1. Za utrzymaniem decyzji Burmistrza, aby nie uwzględnić uwagi wniesionej przez B.i M. Carius o treści: „zmienić kąt nachylenia na „od 30 do 45” głosowało 11 radnych, przeciw – 1, 2-ch wstrzymało się od głosowania.
W wyniku głosowania, decyzja Burmistrza o nieuwzględnieniu powyższej uwagi B.i M. Carius została utrzymana.
2. Za utrzymaniem decyzji Burmistrza, aby nie uwzględnić uwagi wniesionej przez B.i M. Carius o treści: „dopuścić formę dachu dwuspadowego” głosowało 12 radnych, przeciw 1,     1 – wstrzymał się od głosowania.
W wyniku głosowania, decyzja Burmistrza o nieuwzględnieniu powyższej uwagi B.i M. Carius została utrzymana.

 


     Następnie, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  2-ch – wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/23/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejon ul. Mickiewicza i Al. Piasta, która jest załączona do protokołu.
Punkt 16.
Projekt uchwały  w sprawie  odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXVI/182/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. 
Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, radni otrzymali.
                                                                              Wyszedł radny Jan Zamczyk.
                                                                              Obecnych było 13 radnych.
St. Wełniak poinformował, że nie doszło do rozmowy z Panią Prokurator w tej sprawie, bo nie zna przyczyn dlaczego zostało skierowane pismo w tej sprawie. Uważamy, że Prokurator nie ma chyba racji. Uchwała, którą mielibyśmy zmienić nie została uchylona przez Wojewodę w trybie nadzoru. Nie zna powodów dlaczego zakwestionowano uchwałę, nie wie czy jest to inicjatywa miejscowej prokuratury, czy jakieś generalne polecenie w skali kraju, województwa. Z praktycznego punktu widzenie nie wyobraża sobie, żeby mogło to funkcjonować , bo mamy około tysiąca takich przypadków, że ludzie wystąpią, czy wystąpili o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – każda uchwała musiałaby iść na sesję. Uważa, że mamy rację i jest propozycja, aby nie przyjmować zmiany.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Prokuratora Rejonowego z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianę uchwały nr XXVI/182/05 z dnia 24 listopada 2005 roku. Zwróciła uwagę na to, że w uzasadnieniu do projektu uchwały podano m.in., że Wydział Prawny i Nadzoru Wojewody Wielkopolskiego nie dopatrzył się naruszenia prawa w przedmiotowej uchwale Rady Miejskiej.
Poddała pod głosowanie przedłożony radnym projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 – wstrzymało się od głosowania (podczas głosowania nie był obecny radny J. Zamczyk).
Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/24/07 w sprawie odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXVI/182/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Uchwała jest załączona do protokołu.
Punkt 17.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił St. Wełniak:
A. Andrzejewskiej:
1) Problem wody – kałuż na ul. Szkolnej - jest to sprawa, która ciągnie się od wielu lat. Trzeba byłoby przebudować tam całą ulicę. Powiedział, że co pójdzie zrobić to będzie zrobione - być może trzeba będzie założyć studzienkę, dodatkową kratkę ściekową, ponieważ  rzeczywiście woda tam stoi i trzeba będzie coś z tym zrobić.
2) Jeśli chodzi o ścieżki w Parku, to byliśmy za nie krytykowani, ale nie możemy mieć pretensji do wykonawcy, ponieważ sami wybraliśmy taką technologię ze względu na koszty. Położenie polbruku czy asfaltu byłby znacznie droższe. Część ścieżek została źle wykonana i to zostanie poprawione, głównie od fontanny do PZU. Zostało to zakwestionowane przy odbiorze i na wiosnę zostanie to poprawione. Uważa, że pozostałe odcinki obecnie nie są chyba w złym stanie, są w miarę utwardzone i można po nich chodzić – zobaczymy jeszcze jak to będzie po zimie.


K. Nurczykowi:
1) Zgadza się z tym, że jest ciemno na zapleczu Cechu i trzeba będzie zainstalować tam lampę. Myśli, że nie będzie z tym problemu. Była już mowa na ten temat i problem ten zostanie rozwiązany – nie od razu, ale na pewno w tym roku.
2) W sprawie p. Bieska powiedział, że ciągnie się to od wielu lat. Pan Biesek ma pewne oczekiwania odnośnie mieszkania. Tego jednak nie da się załatwić, ponieważ jest opór pozostałych mieszkańców tego budynku. Otrzymał odpowiedź, którą otrzymała również Rada. Powiedział, że nie jest to sprawa, żeby można rozstrzygnąć ją po myśli Pana Bieska.
3) Jeśli chodzi o sprawę oczyszczania śmieci na targowisku, to nie jest łatwa sprawa. Swego czasu próbowano wpłynąć na handlujących, żeby po sobie sprzątali. Jest to jednak trudne do wyegzekwowania, ponieważ kończą handlować o różnych godzinach. Żeby każdego przypilnować, to powinien być stały dozór. Poinformował, że jest propozycja, że MZUK dostarczy worki na śmieci, które strażnicy, pobierając opłatę, rozdadzą handlującym. Nie wie czy zda to egzamin. Pewnie wszyscy do tego nie zastosują się, ale zobaczymy. Takie rozwiązanie ma być zastosowane od najbliższego czasu. Zgadza się z tym, że rzeczywiście rejon okolicy targowiska jest zaśmiecany, a worki foliowe fruwają po całym terenie.   
B. Marszałkowi:
1) W sprawie dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 2 – wie, że jest to problem, ale jest to sprawa dyrektora Szkoły i Sanepidu. Pracownicy Sanepidu najczęściej przyjeżdżają do pracy  samochodami, których nie mają gdzie zaparkować. Parking jest, ale jest on zajęty przez nauczycieli, pracowników rehabilitacji. Brakuje miejsc parkingowych. Uważa, że wejść na obiekt szkoły jest za dużo i nic by się nie stało jakby dzieci chodziły około 50 m dalej i wejdą do szkoły od strony ul. 8 Marca – nie koniecznie muszą wchodzić od strony ul. Hubego. Gdyby tak było, to fragment ten można byłoby wykorzystać na parking dla Sanepidu. Jakieś rozwiązanie trzeba będzie znaleźć – nie wie jakie. Uważa, że dyrektor Sanepidu powinien dogadać się z dyrektorami szkół. Powinny spotkać się i dokonać uzgodnień. Jeżeli każdy będzie dążył do tego, że on ma rację, to będzie tak jak jest. My nie będziemy w to ingerować. 
2) Jeśli chodzi o sprawę naprawy chodnika przy ul. Boh. Westerplatte 26, to uważa, że można to zrobić w ramach bieżących remontów i będzie to najprawdopodobniej w gestii MZGL. Zainteresuje się sprawą.
W. Fidurskiemu:
1) Sprawa środków na pływanie – nie wie jak to jest wykorzystywane, ale tak to wykorzystują wszystkie gminy. Jeżeli jest to niezgodne, czy do końca niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, to tylko dlatego, że w inny sposób tych środków wykorzystać się nie da. Propozycja p. Fidurskiego, aby dodatkowo wyznaczyć środki z budżetu na naukę pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego jest niecelowa, ponieważ godziny potrzebne na prowadzenie zajęć są dopołudniowe, a po południu basen jest prawie pełen. Zaproponował, aby p. Fidurski przemyślał to, ponieważ wszystkie gminy w ten sposób wykorzystują te środki, do których również połowę dopłacamy z budżetu.
2) W sprawie wzmocnienia Urzędu o pracownika zajmującego się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej i z innych funduszy, odpowiedział, że być może taka sytuacja zaistnieje w okresie późniejszym. Na dzień dzisiejszy praktycznie zajęć w tym temacie nie ma wiele, ponieważ na razie żadne fundusze na lata 2007-2013 nie zostały uruchomione. Powiedział, że był na konferencji z udziałem ministrów: Hibner i Gąsieckiej  oraz niektórych dyrektorów wykonawczych Unii Europejskiej, na której poinformowano m.in., że są duże problemy, żeby nabór wniosków odbył się jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej przyjmowanie wniosków będzie na wiosnę przyszłego roku, ponieważ jest wiele problemów, które wymagają uzgodnień z Unią Europejską. Są też pewne opóźnienia jeśli chodzi o stronę polską. Uważa, że na dzień dzisiejszy ta struktura organizacyjna, która obowiązuje w Urzędzie jest wystarczająca. Być może później będzie taka potrzeba. Powiedział, że jest zwolennikiem tego, aby wnioski i opracowania, które będą potrzebne, zlecać firmą na zewnątrz. Uważa, że sami, bez pomocy firm specjalistycznych, nie jesteśmy w stanie przygotować wniosków, przynajmniej nie na tyle, żeby być konkurencyjnym. Lepiej przeznaczyć pieniądze na zlecenie opracowania dokumentacji czy


wniosków dla potrzeb Unii, niż zatrudnić osoby, które by to robiły. Pozostawia sprawę otwartą do czasu kiedy będzie bliżej wiadomo jak pieniądze będą dzielone i konkretnie w jakich programach będziemy mogli uczestniczyć. Przypomniał, że priorytetem są 4 zadania, o które będziemy chcieli wystąpić: stacja uzdatniania wody, budowa hali, budowa dróg i zagospodarowanie brzegów jeziora. Uważa, że jeżeli załapiemy się na dwa zadania, to będzie sukces. Jak odliczy się to co jest na programy operacyjne, które są dzielone w Warszawie, na które takie miasta jak Złotów nie mają szans załapać się i odliczyć to co jest u Marszałka Województwa, przynajmniej w projekcie, na programy wydzielone z programu regionalnego, to tych pieniędzy rzeczywiście pozostaje niewiele – na całe drogownictwo na lata 2007-2008 jest to kwota 150 mln euro na całe województwo. Zwrócił uwagę na to, że co do pozyskania środków, to trzeba podchodzić do tego ostrożnie i realnie.   
3) Jeśli chodzi o Straż Miejską – pobierania opłaty targowej, to wie, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale uważa, że obecnie lepszego rozwiązania nie ma. Jeżeli zostanie zatrudniony inkasent, to są to dodatkowe koszty, a poza tym, tak czy inaczej musi być on kontrolowany. Będzie taka sytuacja, że inkasent będzie inkasował, a jakaś kontrola też musi być. Kontrole wyrywkowe strażników też odbywają się – do tej pory nie było podejrzeń co do ich uczciwości. Zatrudnienie inkasenta byłoby dodatkowym kosztem i kłopotem z jego kontrolowaniem – nie wyrywkowym, ale już stałym. Uważa, że rolą strażników jest również obecność na targowisku. Proponuje utrzymać to tak jak jest do tej pory. Jeżeli będzie taka potrzeba, to lepiej przyjąć dodatkowo jednego strażnika a zbieranie opłat na targowisku im pozostawić.
4) Jeśli chodzi o wprowadzenie certyfikatu ISO, to jest przeciwnikiem tego, ponieważ uważa, że jest to takie uzasadnianie swojej wartości niepotrzebnie, ponad miarę. Urząd jest specyficzną instytucją działającą na rzecz mieszkańców. Mamy ograniczone pole działania przepisami prawa i tutaj nie wiele możemy zmienić. Mamy wiele przepisów szczegółowych, które nakazują nam określone zachowania, które nie zawsze mieszczą się w ISO. Uważa, że ten certyfikat nie powinien dotyczyć urzędów i innych instytucji – posiadanie takiego certyfikatu nie ma żadnego znaczenia dla urzędu. Poinformował, że w ramach administracji występują różnego rodzaju rankingi funkcjonowania urzędów i w tym lepiej występować i posiadać certyfikaty.
5) W sprawie ścieżek rowerowych - podzielił pogląd W.Fidurskiewgo. Poinformował, że swego czasu była przeprowadzona forma edukacyjna korzystania ze ścieżek rowerowych w TV „ASTA-NET”. Były programy, które pokazywały mieszkańcom jak korzystać ze ścieżek rowerowych, było też w prasie – jeśli dobrze pamięta, to były też ulotki na ten temat.  Uważa, że przyniosło to jakiś skutek i można to powtórzyć.
A. Kosibie: Odpowiedział, że jeśli chodzi o dodatkowe drzwi, to nie będzie to zrobione. Nie wyobraża sobie, żeby były drzwi, które odgradzają salę operacyjną. Będzie to fatalnie wyglądać - na takie rozwiązanie uzyskano wszelkie pozwolenia, począwszy od Sanepidu, poprzez straż pożarną i inspekcję pracy. Jeżeli rzeczywiście jest problem, to powinno to być załatwione poprzez zamontowanie dmuchawy przy wejściu, która zresztą jest, ale nie działa – chyba ze względów oszczędnościowych, bo pobiera ona dużo prądu. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli są mrozy i duże wiatry, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby włączyć dmuchawę.
K. Majewskiemu:
W sprawie odśnieżania ulic, na które nie ma umów odpowiedział, że nie jesteśmy w stanie, żeby odśnieżać wszystkie ulice. Jak będą intensywne opady i będzie taka potrzeba, to ulice te będą odśnieżane.
K. Brewce: - w sprawie źle przeprofilowanej drogi, to trudno mu na ten temat coś powiedzieć. Była dokumentacja i na tej podstawie zostało to wykonane. Może to jedynie zgłosić dalej - sprawa zostanie przekazana p. Chałko.
Z. Muziołowi:
1) W sprawie eternitu, odpowiedział, że wydano ogłoszenie o trybie postępowania. Leży to w gestii właściciela obiektu, właściciela budynku. W ogłoszeniu informuje się w jaki sposób

to ma być zrobione. Poinformował, że wg wszelkich opinii, leżący eternit nie jest szkodliwy, dopiero gdy zaczyna się on kruszyć. Co do miejskich obiektów, to należałoby zapytać p. Józefowską (Kierownika MZGL) gdzie są obiekty pokryte eternitem i przewidzieć wymianę pokryć.
2) Jeśli chodzi o sypanie piaskiem podczas zimy, to odpowiedź jest mniej więcej taka jak do odśnieżania. Powiedział, że Miejski Zakład Usług Komunalnych sypie rano, a jeśli są takie sytuacje, to sypie również w innych terminach. Jest to realizowane. Nie powinno być z tym problemu, ponieważ scedowaliśmy odpowiedzialność za powstałe szkody na MZUK, który wie o tym i pilnuje tego dość dobrze – od około 8-10 lat.  
3) Jeśli chodzi o kałużę, to jest ona na terenie „gazownictwa” i oni muszą to sobie jakoś rozwiązać. Poinformował, że być może rozpocznie się przebudowa ulicy Chojnickiej.
K. Żelichowskiemu:
1) W sprawie ustawienia lampy na łączniku między Al. Piasta  a ul. Krzywoustego koło kiosku – odpowiedział, że sprawa jest uzgodniona i będzie postawiona lampa.
2) Jeśli chodzi o chodnik przy bloku Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, to sprawa jest uzgodniona. Zlecona zostanie dodatkowa dokumentacja i będzie dodatkowe zlecenie przy przebudowie ulicy Krzywoustego.
B. Chorabik:
W sprawie oczyszczania terenu byłego tartaku powiedział, że od czasu do czasu jest ten teren sprzątany. – nie jako zlecenie stałe dla MZUK, ale przez pracowników z robót interwencyjnych. Jest tam podobnie jak na targowisku. Przy „Biedronce” bywają dni, że chodzi się tam po śmieciach, które – jak jest wiatr – fruwają po całym terenie. Strażnicy, na ile mogą to interweniują. Powiedział, że okresowo jest tam sprzątane i będzie sprzątane.
B. Chorabik przypomniała, że część radnych prosiła o odpowiedź na piśmie.
Punkt 18.
Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
1. K. Brewka:
1) Powiedział, że odnośnie certyfikatu ISO, to podziela w tym temacie zdanie Burmistrza, ponieważ jest tak, że pewne rzeczy robi się na pokaz, dla szpanu. Szkoda na to pieniędzy – wielokrotnie się o tym przekonał.
2) Przekazał uwagi mieszkańców dotyczące Straży Miejskiej. Mieszkańcy twierdzą, że strażnicy nie wykonują zadań, których powinni. Widać ich na targowisku, ale za mało widać ich w mieście. Przekazał do rozważenia uwagę mieszkańców, którzy proszą, żeby rozłożyć czas pracy strażnikom, żeby również pracowali w godzinach popołudniowych i wieczornych, np. w godzinach 14 – 22, ponieważ do godz. 15-tej większość zdaje sobie sprawę, że może spotkać strażników i narazić się na jakiś mandat, a po godz. 15-tej mogą robić co chcą, bo wiedzą, że strażników nie ma. Prosił o zastanowienie się nad tym, czy nie rozłożyć czasu pracy strażnikom, żeby mieszkańcy mieli również świadomość, że wtedy kiedy postępują, czy zachowują się niewłaściwie w godzinach popołudniowych i wieczornych też mogą zostać ukarani i spotkać się ze strażnikami. 
2. B. Chorabik zapytała jaki jest stan zaawansowania rozwiązania w konflikcie pomiędzy PSS a miastem, tj. sprawa roszczenia PSS i jak wygląda sprawa z krawężnikiem przy ul. Krzywoustego. Poinformowała, że pyta o to dlatego, ponieważ wpływają do niej – do wiadomości - pisma PSS w tej sprawie.
J. Kołodziejczyk odpowiedział, że jeżeli chodzi o ul. Krzywoustego, to sprawa jest już załatwiona, ponieważ chcieliśmy wymienić cały polbruk aż do sklepu, ale prezes PSS nie chciał takiego prezentu i w związku z tym zakończono roboty na jego granicy. Natomiast jeśli chodzi o roszczenia dotyczące terenu przy ul Zielnej i Al. Piasta, to uważamy, że jego roszczenia są bezzasadne. Poprawiono tam warunki PSS poprzez włączenie kanalizacji deszczowej – woda, która zbierała się we wjeździe do nieruchomości obecnie spływa do kanalizacji deszczowej – wymieniony został układ chodnika, przesunięto chodnik bliżej budynku, powstała zieleń. Uważa, że PSS odniósł same korzyści. Chcieliśmy zrobić całość. PSS miał sfinansować to w 50 % - tak jak jest to ogólnie przyjęte na terenach, które używają


wszyscy mieszkańcy miasta, że np. parking na terenie prywatnym, spółdzielczym, to miasto
finansuje zakup polbruku, a właściciel terenu – robociznę, pod warunkiem, że parking jest ogólnodostępny. Pan Prezes uważał, że żądamy za wysokich stawek – mimo, że stawki były ustalone w przetargu nieograniczonym i nie można było zastosować innych stawek, niż
uzyskane w przetargu. Powiedział, że zarzuty Pana Prezesa PSS są poważne, są próby żądania odszkodowań za to, że zrobiliśmy dobrą robotę i, że ludzie teraz przechodzą porządnym chodnikiem koło PSS.   
B. Chorabik zwróciła uwagę, że Prezes PSS i inni narzekają na brak odpowiedzi ze strony Urzędu. Brak jest terminowych odpowiedzi pisemnych – bez względu na to, czy jest ona pozytywna, czy negatywna dla wnioskującego.
J. Kołodziejczyk – uzupełnił swoją wypowiedź. Poinformował, że po otrzymaniu pisma z PSS zaproponował Panu Prezesowi spotkanie w okolicy sklepu przy ul. Krzywoustego i tam wszystko sobie wyjaśniono. Powiedział, że Prezes PSS żąda rzeczy, których nie możemy spełnić. Miasto miało przełożyć polbruk, który PSS ma położony w pobliżu sklepu na ogródek piwny. Ponieważ wykraczało to poza zakres określony w dokumentacji, wykonawcy zrobili pomiary, z których wynikało, że spadek wody jest na teren zielony a nie do chodnika, co nie pogorszyło warunków PSS. Uważa, że była rozmowa, w której wyjaśniono sobie to co trzeba i dlatego nie było odpowiedzi na piśmie.
3. J. Jędrzejczyk zapytał o sprawę partycypacji – czy to jest też zasada do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, np. chodnik przy ul. Boh. Westerplatte, czy też miasto partycypowało, czy Spółdzielnia sama wykonała.
J. Kołodziejczyk  odpowiedział, że z tego co pamięta, to odcinek chodnika na ul. Boh. Westerplatte, który był zrobiony przy „rampie”, to współfinansowano.
Ponadto, na pytania J. Jędrzejczyka:
1) w sprawie chodnika przy Przychodni – przy ul. Słowackiego, odpowiedział, że jest to teren Miejski i był on wykonany bez współfinansowania; 
2) czy w zakresie budowy ul. Panny Marii jest budowa kanalizacji deszczowej, odpowiedział, że jest;
3) z czyich środków i ile kosztowała fontanna przy ul. Wojska Polskiego oraz ile kosztowały wykopy wzdłuż Al. Piasta i z jakich środków, odpowiedział, że wykopy nic nie kosztowały, ponieważ były one robione przez pracowników z robót publicznych - około 3 tys. zł. kosztowało wykonanie „przecisków” pod odcinkami chodników i wjazdów na posesje. Roboty te miały na celu założenie instalacji pod przyszłe nawodnienie tego terenu. Jeśli chodzi o fontannę, to była realizowana przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
4. Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Helenie Hryniewicz, która już w grudniu na piśmie zwróciła się o możliwość udzielenia jej głosu na sesji.
H. Hryniewicz – podziękowała za udzielenie jej głosu. Zwróciła się ze sprawą zakłócania ciszy nocnej w klubie „NON STOP”.  Powiedziała, że prawie od pół roku, tj.  po remoncie tego lokalu, w czwartki, piątki i soboty wydobywa się z klubu bardzo głośna muzyka, która zakłóca spokój i ciszę nocną. Nie zwraca się tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu mieszkańców, którzy zamieszkują w pobliżu NON STOP-u. Wystąpili w tej sprawie z pismem do Burmistrza, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Interweniowała również kilkakrotnie nocą na Policji. Policja, która przyjeżdżała wielokrotnie nie mogła uciszyć muzyki, gdyż właściciel twierdził, że ma pozwolenie od Burmistrza na prowadzenie dyskotek i koncertów. Nie dążą do tego, żeby zlikwidować NON-STOP, ponieważ dyskoteki i koncerty też są potrzebne, ale o wyciszenie całego obiektu, albo o wyciszenie muzyki - aby można było spokojnie spać i wypoczywać. Po jej interwencji i Policji był spokój przez dwie noce. Nie chce chodzić po sądach, ponieważ sądzi, że da się to inaczej załatwić.
B. Chorabik – poinformowała, że mieszkańcy 9 października 2006 roku przysłali pismo do Burmistrza w tej sprawie. Zapytała p. Burmistrza, czy sprawy nie można załatwić jakimś nakazem – nakazać właścicielowi obiektu dostosowanie obiektu do jakiś norm.

 

St. Wełniak poinformował, że zezwolenia nikomu nie musi dawać, bo mają działalność gastronomiczną i mogą to w tym zakresie prowadzić. Poinformował, że przepisy o wykroczeniach regulują to i nie można zakłócać ciszy nocnej po godz. 22. Jednak każdorazowo trzeba to udowodnić, każdorazowo trzeba to wyegzekwować. Może jedynie porozmawiać z tym człowiekiem i właścicielem obiektu, czyli z Cechem Rzemiosł Różnych, żeby wzięli to pod uwagę. Powiedział, że nie ma możliwości wyegzekwowania tego, ponieważ może tylko prosić, aby dostosowali się do współżycia międzysąsiedzkiego, czy społecznego. Regulują to przepisy. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to mogą żądać odszkodowania od tego co zakłóca ciszę nocną. Droga jest trudna, bo sądowa, ale niestety, takie jest prawo. Poinformował, że nie może zakazać prowadzenia tego rodzaju działalności.
B. Chorabik poinformowała, że nikt nie mówi o zakazie, mówi o nakazie dostosowania lokalu do prowadzenia tego rodzaju działalności – o wyciszenie, ponieważ jest z tym problem.
St.Wełniak – m.in. potwierdził, że jest problem, ale może jedynie rozmawiać i prosić, żeby  dostosowali się do ogólnych warunków współżycia. On nakazać ani wymóc prawnie tego nie może. Powiedział, że postara się przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą.
K. Majewski – powiedział, że Sanepid może przeprowadzić badania głośności i zakazać prowadzenia działalności.
Burmistrz Miasta zadeklarował, że przeprowadzi rozmowę z właścicielem lokalu i właścicielem obiektu, żeby dostosowali się do ogólnych warunków. A jaki będzie efekt, tego nie wie.
K. Brewka przekazał Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, żeby na posiedzenie tej Komisji zaprosić przedstawiciela Policji i omawiany temat, skargę poruszyć - zaangażować w to Policję. Powiedział, że z doświadczenia wie, że Policja przychodzi na posiedzenia i wtedy reagują na to, i starają się tematy załatwiać.
B. Marszałek odpowiedział m.in., że jest taki zamiar, aby na posiedzenie Komisji zaprosić przedstawicieli Policji.
5. Przewodnicząca Rady poinformowała, że:
1) Wpłynęło zaproszenie dla wszystkich radnych na I Ogólnopolski Turniej Bokserski z okazji 62 rocznicy wyzwolenia Złotowa, który odbędzie się w hali przy ul. Mickiewicza 18 w dniu: 10 lutego o godz. 1600 oraz 11 lutego o godz. 1100.
2) Wpłynęło zaproszenie od posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Czarneckiego na spotkanie, na które z ramienia Urzędu i Związku Gmin Krajny pojedzie Sławomir Heciak. Dostała również zaproszenie na to spotkanie, na które pojedzie. Będzie to spotkanie robocze w sprawie możliwości utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej oraz realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 roku i latach następnych. Spotkanie odbędzie się 2 lutego o godz. 11-tej w Czarnkowie i weźmie w nim udział m.in. Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Gospodarki, Minister Transportu, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3) Wpłynęło pismo dotyczące możliwości szkolenia Komisji Rewizyjnej na temat: „rola i zadania komisji rewizyjnej jednostek samorządu terytorialnego”, które odbędzie się w dniu 24 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu – koszt szkolenia 250 zł. od osoby.     Poinformowała, że jest po rozmowie ze Skarbnikiem i byłoby dobrze gdyby jechał Przewodniczący Komisji, bo dla całej komisji, to koszt jest trochę duży. Dokument w tej sprawie będzie w biurze Rady. 
6. Z. Nowecka – poinformowała, że szkolenie radnych, które miało odbyć się w dniu 7 lutego 2007 roku na temat prawa i obowiązki radnego, zadania organu uchwałodawczego i wykonawczego  zostało przeniesione na 19 lutego, na godz. 1000.
7. B. Chorabik poinformowała, że jeśli chodzi o sesje Rady, to wszystkie komisje wypowiedziały się jednoznacznie, aby sesje odbywały się w ostatnią środę miesiąca.  Sporna była  tylko godzina. Były dwie propozycje rozpoczynania sesji:  godzina 900 i 1000.
     Ustalono, że sesje Rady Miejskiej będą odbywały się w ostatnią środę miesiąca od godziny 900.

Punkt 19.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 18.40. zamknęła IV sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski
                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca
                                                                                                                  Rady Miejskiej
                                                      Janusz Jędrzejczyk
                                                                                                         mgr Barbara Chorabik