Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - zmiana sposobu użytkowania parteru segmentu „A” Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie na oddział przedszkolny

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zmiana sposobu użytkowania parteru segmentu „A” Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie na oddział przedszkolny

CPV:
45.21.41.00-1, 45.11.11.00-8, 45.11.11.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.11.27.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 0000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania
2. Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoby wskazane w pkt. 1 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem, przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 08 września 2017 r., a minimalny określił – 31 sierpnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-07-05 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-07-05 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (625.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.06.17 SIWZ Oddział Przedszkolny (438.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR (140.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.1. 1 pztvo (723.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. 2 inwe (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. 3 przekrój (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. 4 elewacje (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. 5 elewacje (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. 6 rzut (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. 7 przekrój (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. 8 elewacje (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. 9 elewacjevo (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. 10 wykonawczy (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. 11 balustrada (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. Charakterystyka obiektu (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. e INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB (420.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. opis przedszkole vostat1206 (154.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.15. s1 woda (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16. s2 kan (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. Przedmiar (188kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (134.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie - I (923.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. do pisma - wzór umowy (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana załączników do SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma - rysunek wykonawczy (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do pisma - rzut-przedk (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do pisma - PDF2 (598kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 do pisma - GZpPRZEDSZKOLE (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 do pisma opis przedszkole vpoprawiony (154.9kB) Zapisz dokument  
Informacja z otwarcia ofert (883.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-06-20 11:26:11
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-06-20 12:18:32
Ostatnia zmiana:2017-07-10 12:38:27
Ilość wyświetleń:503

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij