Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie – II etap (część 2: wykonanie elementów sportowych)

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie – II etap (część 2: wykonanie elementów sportowych)

CPV:
45.21.22.00-8, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 45.11.27.20-8, 45.11.27.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga:
Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowaną w ofercie liczbą dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, przy czym jako maksymalną ilość dni Zamawiający określił jako 100 dni, a minimalną jako 90 dni.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotó, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-06-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-06-26 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotó, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (627.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - ELEMENTY SPORTOWE (421.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Opis techniczny Złotów - bud (12.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. PZT-bieżnia, ścieżka zdrowia, boisko do siatkówki (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. Z 4.2 Przekrój normalny -P. Normalny 2 (207.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. Bieżnia, ścieżka zdrowia, boisko dosiatkówki-kosztorys ofertowy (152.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. Bieżnia, ścieżka zdrowia, boisko dosiatkówki-przedmiar (157.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (138.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (753.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (94.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-06-09 12:00:10
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-06-09 13:16:19
Ostatnia zmiana:2017-07-11 13:13:43
Ilość wyświetleń:815

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij