Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr VIII-34-07 m.p.z.p. Kujańska

 

                                              UCHWAŁA Nr VIII/ 34 /07

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej

                   

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.:Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;             z 2004 r.: Dz.U.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 roku; Dz.U. Nr 113 poz. 954 i  Dz.U. Nr 130 poz 1087), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej dla obszaru zabudowy usługowej oraz dla terenu zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.

                                                                 

§ 2. Zmiana planu obejmuje strefę usługową na początku ul. Kujańskiej i teren przy ul. Piaskowej częściowo zabudowany.

Granice zmiany planu przedstawiono na mapach ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiących załączniki nr 1 i  nr 2 do niniejszej uchwały.

                                                                  

§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie, rozwiązania komunikacji, określenia wskaźników intensywności zabudowy oraz ustalenia warunków zabudowy i dopuszczenie nowej zabudowy/rozbudowy na działkach już zabudowanych jak i zmianie istniejących linii zabudowy.

                                                                

§ 4. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

                                                              

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

                                                                

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

                                                               

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                                                  mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do

uchwały Nr VIII/ 34 /07

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                              z dnia 25 kwietnia 2007 roku

 

ANALIZA zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej (w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U.03.80.717 ze zmianami Dz.U.04.6.41, Dz.U.04.141.1492).

 

     I.     TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

I część analizowanego obszaru leży przy: ul. Kujańskiej w pobliżu wiaduktu kolejowego     II to cześć przy ul. Piaskowej.

 

  II.     STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU

Teren planowany do zmiany leży wśród osiedla mieszkaniowego z dużą ilością usług w tym usług uciążliwych. Wnioskowany do zmiany obszar w planie określony jest jako U – obszar usług. II to strefa mieszkaniowo – usługowa (Mj/U)..

 

III.     ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Analiza dotyczy terenów objętych zmianą m.p.z.p. „rejon dzielnicy przemysłowej przy       ul. Kujańskiej”, uchwała nr XXXII/217/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001r., (opublikowany w Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r.). Są to obszary określone w planie symbolem (U) usług oraz strefa mieszkaniowo-usługowa i (Mj/U)

 

IV.     OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Głównym założeniem planu ma być realizacją wniosku mieszkańców o wyznaczenie linii zabudowy na ich działkach przy ul. Piaskowej i możliwość wybudowania garażu (plan przy ul. Kujańskiej), ponadto rozwiązania komunikacyjne przy działce należącej do LOK.

 

  V.     STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM m. ZŁOTOWA

W dniu 24 marca 2005r zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.Analizowany teren leży w obszarze „Wodociągi” położonym we wschodniej części miasta poniżej torów kolejowych. Jest to jednostka „m” – o funkcji mieszkalno-usługowej z usługami nieuciążliwymi. Obszar ograniczony ul. Kujańską, torami kolejowymi, granicami miasta i projektowaną obwodnicą. Tereny mieszkalno-usługowe z zielenią rekreacyjną i terenem stacji wodociągowej z ujęciami wody.

 

Obowiązuje:

a)         miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5 i 15

b)        ochrona zabytkowych budynków stacji ciśnień

c)         strefa ochrony ujęć wody

 

Proponuje się:

a)         zmianę w części U (wg planu miejscowego) terenu składów budowlanych i garaży na funkcję mieszkalno-usługową

 

Studium w ustaleniach ogólnych przyjmuje, że w skali miasta dopuszcza się możliwość fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

 

Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

 

VI.     ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZADZENIA PLANU

Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego: obowiązującego planu miejscowego „rejon dzielnicy przemysłowej przy ul. Kujańskiej” oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.

Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu umożliwienia rozwoju właścicielom działek zabudowanych przy ul. Piaskowej, gdzie w planie nie przewidziano ani rozbudowy ani nowej zabudowy, oraz poprawić rozwiązania komunikacyjne i warunki zagospodarowania w części I.

 

VII.     NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

·           Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.

·           Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz. 1587).

Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.

·           Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej w skali 1:500 w technice czarno – białej i kolorowej.

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:39:18
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:02
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:26:59
Ilość wyświetleń:2324
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij