Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr VII-32-07 powiadomienie o oświadczeniu lustracyjnym

Uchwała Nr VII / 32 /07

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Miasto Złotów o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 56 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1 i 2 zdanie pierwsze w związku z art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31 i art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 218 poz. 1592 ze zmianami: z 2006 r. Nr 249 poz. 1832; z 2007 Nr 25 poz. 162), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Powiadamia się Sekretarza Gminy Miasto Złotów - Panią Zofię Nowecką - o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego oświadczeniem lustracyjnym, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały, w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia.

2. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, traktuje się jako przesłankę pozbawienia osoby zawiadomionej pełnionej przez nią funkcji publicznej. Pozbawienie pełnionej funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Złotowie do doręczenia niniejszej uchwały – powiadomienia - Sekretarzowi Gminy Miasto Złotów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

 

                                                                                                             mgr Barbara Chorabik

 

 

Załącznik do uchwały nr VII/32/2007

       Rady Miejskiej w Złotowie

       z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

OŚWIADCZENIE O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANIZACJACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE

OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.

 

Część A

 

Ja................................................................................................... syn/córka................................

                                (imię i nazwisko, nazwisko rodowe,

                          inne nazwiska używane w latach 1944-1990)

 

urodzony/urodzona.............................................................................. zamieszkały/zamieszkała

                                                                    (data i miejsce urodzenia)

 

.................................................................................................legitymujący się/legitymująca się

                                             (adres zamieszkania)

 

.......................................................................................................................świadom/świadoma

                (nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL)

 

odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z póź. zm.), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem* organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy.

 

 

                                                                                                                                .............................................

               (własnoręczny podpis)

 

Ja................................................................................................... syn/córka................................

                                (imię i nazwisko, nazwisko rodowe,

                          inne nazwiska używane w latach 1944-1990)

 

urodzony/urodzona.............................................................................. zamieszkały/zamieszkała

                                                                    (data i miejsce urodzenia)

 

.................................................................................................legitymujący się/legitymująca się

                                             (adres zamieszkania)

 

.......................................................................................................................świadom/świadoma

                (nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL)

 

odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam świadomym i tajnym współpracownikiem* organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy.

 

                                                                                                                                .............................................

               (własnoręczny podpis)


* Właściwe podkreślić.

 

Część B**

 

 

Lp.

Organ bezpieczeństwa państwa określony w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów

Funkcja

Data podjęcia

i zakończenia pracy, służby lub współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo wyjaśniam:

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .............................................

               (własnoręczny podpis)

 

 

 


** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły, pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów.

                       

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:37:03
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:26:55
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:26:52
Ilość wyświetleń:1797
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij