Protokół nr III/06
z III sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010
w dniu 21 grudnia 2006 roku

   W dniu 21grudnia 2006 roku od godz. 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady III sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.
W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.
Punkt 1.
Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady o godz. 15.00 otworzyła obrady III sesji, stwierdzając udział wszystkich – 15 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.
Powitała wszystkich gości zaproszonych na sesję i pozostałych gości przybyłych na sesję.
Poinformowała, że w tej chwili przerwane zostaną obrady sesji, żeby z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyć sobie życzenia. Złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne, a o wprowadzenie w świąteczny nastrój poprosiła Księdza Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i o kontynuowanie rozpoczętych życzeń.
Odśpiewano kolędę, a następnie Ks. Marian Jaśkiewicz przeczytał fragment Pisma Świętego – ewangelię wg św. Łukasza.  Złożył życzenia świąteczne i noworoczne, życzył pokoju - pokoju wewnętrznego: w sercach, w domach, rodzinach, w naszym mieście, w naszej ojczyźnie i na całym świecie, bo jak będzie pokój, to będzie zgoda, miłość, dobroć, będzie życzliwość. Złożył również życzenia noworoczne.
Następnie wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali sobie życzenia.
Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad.
Punkt 2.
Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji i uchwalenie porządku obrad.
1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Wiesława Fiduskiego – za jego zgodą.
2. Protokół z II sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono. Przyjęto treść protokołu z II sesji Rady Miejskiej w drodze aklamacji.
3. Porządek obrad został podany w zawiadomieniu z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zwołania III sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca zgłosiła jedną autopoprawkę do porządku, tj.: zaproponowała po pkt 2 dodać pkt 3 w brzmieniu „Apel Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie obchodów Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego”.
      Kolejne punkty ulegną przesunięciu.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za wprowadzeniem dodatkowego punktu głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze propozycje zmian do porządku obrad.
W związku z tym, że innych uwag, propozycji nie zgłoszono, podała pod głosowanie cały porządek obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.
Porządek obrad uchwalono i jest on załączony do protokołu.
Punkt 3.
Apel Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie obchodów Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego..
Przewodnicząca Rady odczytała Apel, który jest załączony do niniejszego protokołu.
Poinformowała, że radni dostali cały tekst Apelu wcześniej, z którym zapoznali się i myśli, że osoby, do których adresowany jest ten Apel czy instytucje, czy stowarzyszenia zajmujące się organizacją życia kulturalnego, od przyszłego roku uwzględnią obchody tego dnia, wpisując je w kalendarz okolicznościowych imprez m.in. w formie wystaw okolicznościowych, czy wspomnień, czy zaproszenie gości, przedstawicieli IPN - forma jest otwarta.
St. Pikulik chciałby, aby treść Apelu skrócić, apel powinien być krótki, treść nie powinna być skomplikowana, długa. Przygotowany Apel jest propozycją, którego treść nie jest tak długa, ale zawiera tą rzecz.
B. Chorabik zapytała, jak ma to rozumieć, czy jest to druga propozycja, która ma być głosowana ?
St. Pikulik powiedział, że nie jest to druga propozycja, chciałby tylko odczytać ten Apel bez głosowania. Treść przeczytanego Apelu jest załączona do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że intencja autorów, jednego i drugiego Apelu, jest taka sama, żeby pamiętać o dniu 13 grudnia.
Punkt 4.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 25 listopada do 11 grudnia 2006 r. radni otrzymali.
K. Nurczyk - na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa  Publicznego powiedział, żeby zapisać w protokole, żeby była to szersza informacja zawierająca najbardziej spektakularne wydarzenia z danego okresu. Nie umie określić szczegółowo, ale ma pewien niedosyt, bo w informacji są same zarządzenia.
Informacja została przyjęta poprzez aklamację i jest załączona do protokołu.
Punkt 5.
Interpelacje i wnioski radnych.
Na sesji interpelacje zgłosili:
1. W. Fidurski:
1) Wniosek o spowodowanie, aby wyjazd z ul. Potulickich na drogę w kierunku Dzierzożenka i w kierunku miasta był bezpieczniejszy - chodzi o zjazd z górki gdzie dojeżdża się do drogi, gdzie są potężne chaszcze, przez które nic nie widać co się dzieje z prawej strony. Myśli, że nie jest to duży wydatek.i mogliby to zrobić ludzie zatrudnieni w ramach robót publicznych. Chaszcze należałoby wykopać, nie ściąć - co poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. 
2) Wniosek do Pani Przewodniczącej Rady o przygotowanie projektu uchwały, przedyskutowanie jej na forum Rady, w komisjach – uchwały, która będzie podstawą do nagradzania wyróżniających się mieszkańców miasta, ponieważ wielu ludzi zasługuje na wyróżnienie a ich praca, ich wysiłek powinien być dostrzeżony. Należałoby opracować regulamin, aby można było wyróżniać wspomnianych ludzi, których jest wielu w mieście.
B. Chorabik poddała ten wniosek pod głosowanie, zapytała, kto jest za tym, aby zająć się tym tematem.
Po wyjaśnieniach St. Wełniaka, że nie jest to tak, że wymaga to rozpatrzenia, wymaga to opinii - nie może to tak być, aby od razu przekazać do realizacji przez Radę, Przewodnicząca wycofała głosowanie zgłoszonego wniosku.
2. Z.  Muzioł:
Poparł wniosek W. Fidurskiego.
Jest za tym, aby Pani Przewodnicząca wniosła ten punkt jako propozycję przyjęcia tego wniosku i skierowała go do opracowania i do komisji, w celu opracowania planu wynagradzania  zasłużonych mieszkańców Złotowa.
3. B.  Marszałek:
1) Poruszył sprawę przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Domańskiego i ul. Królowej Jadwigi, o które zwracali się mieszkańcy tych ulic w listopadzie 2005 roku - minął rok i przejścia dla pieszych nie ma. Jak to się stało, że sprawa utknęła – wie, że wysłano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do tej pory nic nie zostało zrobione.
2) Zapytał czy coś Panu Burmistrzowi wiadomo na temat wiaty przy postoju taksówek – prawdopodobnie obiecano to taksówkarzom.
4. K. Nurczyk  poruszył następujące tematy:
1) sprawę ścieków z bloków w Stawnicy, które bezpośrednio wpadają do rzeczki i zanieczyszczają nasze jeziora - jest to tragedia, która trwa od bardzo wielu lat. Prosi p. Burmistrza o rozmowę z Wójtem Gminy Złotów - p. Trelą w tej sprawie.
2) sprawę płacenia za wywóz szamba z budynku przy ul. Leśnej, w którym 6 rodzin ma wspólne szambo, a za wywóz płaciły tylko 2-3 rodziny. Czy nie można doprowadzić do tego aby płaciły wszystkie rodziny (w zależności od ilości osób) obligatoryjnie, a nie tylko 2-3 rodziny ?  
3) Powiedział, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta jedna z pań zwróciła uwagę na to, że delegacja francuska będąc w rejonie Stawnicy zwróciła uwagę na roślinę barszcz Sosnowskiego, która jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a nawet dla życia człowieka. Kilkakrotnie próbował skontaktować się z Wójtem Gminy Złotów, ale bez skutku. Ze względu na większą możliwość kontaktu p. Burmistrza z p. Trelą, prosił o przekazanie tego tematu.
3. K. Majewski:
1) Przypomniał o sprawie uszkodzonej huśtawki na ul. Gorzelnianej, która nie została usunięta i stwarza zagrożenie.
2) Nawiązał do swojej interpelacji z poprzedniej sesji dotyczącej nawierzchni ul. Domańskiego – nie chodziło mu o nierówność całej ulicy lecz o uskok w miejscu gdzie jest kostka a nawierzchnia asfaltowa  - jest różnica poziomu i przyczepność w tym miejscu jest dużo mniejsza, co stwarza zagrożenie. 
3) Zwrócił się do radcy prawnego Urzędu Miejskiego, jaka jest wykładnia prawna uczestnictwa członków Rady Miejskiej w stowarzyszeniach, z którymi podpisywane są umowy na zadania własne gminy.
4. St. Pikulik:  prosił o umieszczenie na cmentarzu komunalnym tablicy informacyjnej z rozmieszczeniem grobów. Zapytał czy może zostały już podjęte jakieś działania w tym kierunku - żeby taka tablica informacyjna była, czy też inna forma informacji o rozmieszczeniu grobów
5. St. Wojtuń poruszył sprawę dotyczącą dwóch parkingów, tj.:
1) parkingu przy Poczcie, na który jest problem z wjazdem – zapytał, czy jest jakaś możliwość poprawienia tego wjazdu ?
2) parkingu za Pocztą – zapytał, czy byłaby możliwość zamontowania tam lustra, ponieważ kierowcy wyjeżdżający mają problem z widocznością - nie widzą rowerzystów, którzy jadą ścieżką rowerową ?
6. B. Chorabik: zwróciła się z prośba o wyjaśnienie dotyczące ulicy Polnej. Poinformowała, że mieszkańcy kolejnym pismem domagają się rozbudowy – budowy sieci wodociągowej i dostali informację z MZWiK, że taka inwestycja zostanie przeprowadzona w latach 2005-2006. Do tej pory nie została ona wykonana. Ma pismo w tej sprawie z zapytaniem, w którym momencie ta inwestycja będzie wykonana..
7. A. Kosiba - zwrócił się z prośbą, żeby zabronić stawiania samochodów przed sklepem „Piotra i Pawła” oraz „Tergiem”  równolegle do parkingu, ponieważ stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa - postawić zakaz parkowania równolegle do drogi. 
8. Z.  Muzioł:  zwrócił uwagę na parking przy ul. Mickiewicza – gdzie był Toto-Lotek, który zdaniem kierowców jest nie funkcjonalny, parking jest nie do użytku – czy znajdujące się tam drzewo jest tak wartościowe, że musi zajmować tyle miejsca. Czy nie można wjazdu na ten parking inaczej rozwiązać.
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi w pkt 15 porządku obrad „odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych”.
Punkt 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Złotów na 2007 rok.
Projekt uchwały z Miejskim Programem… Radni otrzymali.
Przewodnicząca Rady spytała czy są uwagi do Programu.
W. Fidurski - poinformował, że w Harmonogramie w pkt I poz. 5 jest zapis: „wynagrodzenia obsługi administracyjno-biurowej i członków MKRPA”. Zapytał Przewodniczącą Miejskiej Komisji, czy pracownik, który zajmuje się obsługą Komisji, czyli p. W. Gniot, zajmuje się także szeregiem innych zadań w Urzędzie – czy nie jest to jeden ze sposobów na obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu poprzez finansowanie tego z pieniędzy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
A. Andrzejewska – udzieliła odpowiedzi. Powiedziała, że p. W. Gniot jest Pełnomocnikiem ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie zna zakresu obowiązków innego oprócz tego – wykonuje wszystkie zadanie, które są związane z tym zagadnieniem. Trudno jej uszczegółowić, jaki ma dodatkowo zakres obowiązków.
W. Fidurski poinformował, że w związku z tym kieruje swoje zapytanie do Pana Burmistrza i prosi o wyjaśnienie. Wg jego wiedzy pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie z pieniędzy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje także w mieście inne obowiązki. Zajmuje się kancelarią tajną, organizacją EEM, obroną cywilną - wie, że za te zadania nie jest finansowany bezpośrednio z Urzędu Miejskiego, a całe wynagrodzenie pochodzi z Komisji. Ma pytanie, czy nie jest to sposób na obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu poprzez finansowanie z tych pieniędzy, a jak słyszał na szkoleniu zorganizowanym przez Miejską Komisję, to tych pieniędzy jest ciągle mało.
St. Wełniak – udzielił odpowiedzi. Powiedział, że nie jest to sposób na obniżanie kosztów Urzędu. Uważa, że podział obowiązków należy do Burmistrza i taki podział jest. Pani Gniot, oprócz prowadzenia spraw związanych z profilaktyką przeciwalkoholową, ma inne zadania, które zostały przez niego przypisane.
W. Fidurski zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Miejskiej Komisji, czy zgadza się z taką sytuacją?
A. Andrzejewska odpowiedziała, że nie jest pracodawcą Pani Gniot. Mogłaby mieć zastrzeżenia wtedy, kiedy p.W. Gniot nie wykonywałaby swoich obowiązków związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji, a wykonuje je doskonale, wspaniale i nie ma do tego żadnych zastrzeżeń. Nie jest pracodawcą p. Gniot i nie ma żadnego innego komentarza w tej sprawie.
J. Jędrzejczyk poinformował, że na Komisji Gospodarki Miejskiej przyjęto wniosek, - na str. 7 poprawić pkt 4.: zamiast „kontynuacja współpracy z Komisją Porządku Publicznego RM” wpisać: „współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego RM”.
K. Żelichowski powiedział, że ma wniosek formalny, tj. aby przy każdym projekcie uchwał przedstawiać wnioski Komisji, żeby każdy Przewodniczący przedstawił stanowisko Komisji, jak dana uchwała była przegłosowana.
B. Chorabik zaproponowała, aby stanowiska Komisji były przedstawiane od następnego punktu porządku obrad. Poddała pod głosowanie wniosek radnego Żelichowskiego.
     Za przyjęciem wniosku K. Żelichowskiego głosowało 5-ciu radnych,  przeciw – 0,              10 - ciu wstrzymało się od głosowania.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej, aby na str. 7 poprawić pkt 4.: zamiast „kontynuacja współpracy z Komisją Porządku Publicznego RM” wpisać: „współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego RM”.
Wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej został przyjęty - za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.
Innych uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 – tu radnych, 4-ch – wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/8/06 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Złotów na 2007 rok i jest ona załączona do protokołu.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Punkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006.
Projekt uchwały został radnym dostarczony z materiałami sesyjnymi.
S. Heciak zgłosił autopoprawki do przedłożonego radnym projektu uchwały. Poprawki te zostały przedstawione radnym i zostały przedstawione na większości posiedzeń Komisji. Powiedział, że po sporządzeniu materiałów, wpłynęły 2 wnioski do budżetu o przeniesienie środków w planach finansowych, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przemieszczenia środków w ramach już posiadanych środków - nie skutkuje to zwiększeniem środków dla MOPS. Podobnie jest w Szkole Podstawowej Nr 2, również wpłynął wniosek o przesunięcie środków w ramach już posiadanego budżetu. Napisane jest, że zmiany dotyczą operacji w ramach ustalonego planu finansowego poszczególnych jednostek - w związku z tym ulegają zmiany w działach 801, 854 i 852, które to zmiany zostały dołączone do  autopoprawki. Kolejna zmiana, która była przedstawiana na 2-ch Komisjach dotyczy wniosku, który wpłynął od Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Poinformował, że w kwietniu była uchwalana pomoc dla Policji na zakup samochodu w kwocie 27.000 zł. Po przetargu została pewna część środków, którą Komenda Powiatowa Policji zwróci. Niemniej jednak niewykorzystaną kwotę planują przeznaczyć na zakup psa – będzie to forma darowizny rzeczowej z Urzędu dla Komendy.Policji – jest to kwota 4.000 zł. Zostało to przedstawione w uchwale, w załączniku nr 2  str. 2 w rozdziale 75405.
B. Chorabik poprosiła o przedstawienie stanowisk Komisji Rady.
J. Jędrzejczyk przedstawił wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej, aby do materiałów    dołączyć załącznik nr 5. Wyjaśnił, że jest to plan wydatków majątkowych na rok 2006 będący integralną częścią budżetu na 2006 rok - bez tego załącznika trudno byłoby przedstawić proponowane zmiany Komisji, które proponuje. Prosił o przegłosowanie tego wniosku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek w sprawie dołączenia załącznika nr 5 do projektu uchwały, jako materiał dodatkowy do dyskusji.
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 10-ciu radnych, 5-ciu – wstrzymało się od głosowania.
W wyniku głosowania, załącznik nr 5 został włączony do projektu uchwały jako materiał dodatkowy do dyskusji o zmianach w budżecie w 2006 roku.
J. Jędrzejczyk przedstawił wniosek Komisji, tj. żeby w dziale 926 rozdziale 92695 w nazwie zadania „modernizacja boiska sportowego przy al. Mickiewicza w Złotowie, wykreślić zwrot „przy al. Mickiewicza”. Pozostanie zapis: „modernizacja boiska sportowego w Złotowie”.
Na pytanie A. Andrzejewskiej, co zmieni skreślenie tego zapisu, co jest tego przyczyną,. J. Jędrzejczyk odpowiedział, że podyktowane jest to tym, żeby nie ograniczać Rady Miejskiej w 2007 roku, ponieważ jest to załącznik do budżetu 2006, a niedługo już Rada będzie decydowała o budżecie 2007 roku, i wtedy przy planowanych inwestycjach, Rada prawdopodobnie wskaże, które boisko sportowe ma być modernizowane. Drugi powód to jest taki, że w następnym punkcie porządku obrad jest „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”, w którym to jest również taki zapis, który będzie zmieniany. Dlatego też musi być najpierw zmieniony zapis w planie wydatków majątkowych na 2006 rok, czyli w załączniku nr 5.
K. Żelichowski zwrócił się z pytaniem do J. Jędrzejczyka, rozumie, że zmiana nazwy  nie wiąże się  ze zmianą przeznaczenia tych pieniędzy ?, czy chodzi o boisko piłkarskie ? Powiedział, że przedtem było czytelnie zapisane, że na boisko piłkarskie przy stadionie „Sparty” a teraz nie jest to czytelne.
J.Jędrzejczyk odpowiedział, że chodzi tylko o wykreślenie adresu, nadal pozostaje „modernizacja boiska sportowego w Złotowie”.
K. Nurczyk poinformował m.in., że na Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta załącznika nr 5 nie widziano. Poinformował, że na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego zwracano uwagę na wykreślenie adresu, lokalizacji inwestycji, tj. hali i boiska. Zaproponował, aby w załączniku nr 5 wykreślić również adres, lokalizację hali sportowo – widowiskowej, tj. „ na terenie między ul. Boh. Westerplatte i Al. Piasta” .
Z. Muzioł poparł wniosek K. Nurczyka, i aby wykreślić adresy, lokalizacje dotyczące hali sportowo – widowiskowej i boiska sportowego, ponieważ lokalizacja tych obiektów będzie poddana konsultacji.
A. Andrzejewska przypomniała, że przegłosowano wniosek, aby przedstawiać stanowiska komisji ustalone podczas ich posiedzeń. 
K. Nurczyk poinformował, że w dniu wczorajszym na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego m.in. p. Andrzejewska mówiła, że po co na Komisji mówić, decydować o wykreśleniach, skoro to będzie wertowane na sesji, a w tej chwili okazuje się, że jest problem, bo mamy przedstawić stanowisko Komisji. Załącznika nr 5 na Komisji nie widział. Wycofał się ze swojego stanowiska na Komisji, aby środki z modernizacji boiska sportowego przeznaczyć na lodowisko przy „Sparcie”. Zgadza się, że sprawę lokalizacji należy poddać pod dyskusję ze społeczeństwem, ponieważ jest to zbyt poważna sprawa.
     Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie:
J. Jędrzejczyk - Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła autopoprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy dotyczące przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie – darowiznę dla Komendy Policji na zakup psa.
K. Brewka - Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych nie wniosła zastrzeżeń co do projektu uchwały i zaakceptowała autopoprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy.
K. Majewski - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła projekt uchwały, nie wnosząc żadnych zmian.     
A. Kosiba – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła projekt uchwały, nie wnioskowała o żadne zmiany.
K. Nurczyk - Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta przyjęła autopoprawki do budżetu na 2006 rok.
B. Marszałek - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła autopoprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy, a jeśli chodzi o modernizację boiska sportowego, to dyskutowano, żeby pieniądze nie poszły na inny cel, a zostały  faktycznie przeznaczone na boisko sportowe.
Następnie przeprowadzono głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy, tj.:
1) autopoprawki dotyczącej przeniesienia środków w ramach posiadanego plan finansowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Szkole Podstawowej Nr 2;
- za powyższą autopoprawką głosowali wszyscy obecni – 15-tu radnych;
   Autopoprawka została przyjęta.
2) autopoprawki dotyczącej przeznaczenia kwoty 4.000 zł. na zakup psa – jako formy darowizny rzeczowej dla Komendy Policji;
- za powyższą autopoprawką głosowali wszyscy obecni radni – 15-tu radnych.
   Autopoprawka została przyjęta.
St. Wełniak – zwrócił się do radnych, aby nie tworzyli tutaj mitów, bo jest to walka o pietruszkę. Wie o co chodzi p. Jędrzejczykowi, żeby Burmistrz od 1 stycznia nie zrobił sobie tak jak uważa, tj. wyremontował np. boisko przy ul. Wioślarskiej, czy przy ul. Mickiewicza. W budżecie na 2007 rok nie jest zapisane, w którym miejscu zadanie ma być realizowane. Deklarował i deklaruje, że w styczniu ma być dyskusja na ten temat, będzie podjęta opinia w tym względzie. Natomiast te wszystkie zabiegi są, jego zdaniem śmieszne, bo jego deklaracje prosi przyjmować jako wiarygodne.
B. Chorabik powiedziała, że też tak wyjaśniała, że w planie pracy jest zapisane przyjęcie lokalizacji zadań inwestycyjnych.
    Poddała pod głosowanie złożone wnioski dotyczące wykreślenia w załączniku nr 5 lokalizacji zadań, tj, w rozdziale 92695 „przy al. Mickiewicza” oraz „na terenie między ul. Boh. Westerplatte i Al. Piasta”;   
- za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 8 radnych, przeciw – 5-ciu, 2-ch wstrzymało się od głosowania.
 Rada przyjęła Plan wydatków majątkowych na rok 2006 z wykreśleniem adresów, lokalizacji dotyczących boiska sportowego i hali widowiskowo-sportowej.
J. Jędrzejczyk zapytał o wieloletni plan inwestycyjny. Wymagałoby to przegłosowania.
S. Heciak poinformował, że po zmianie dokonanej w załączniku nr 5, zmiany wymaga również Wieloletni program inwestycyjny, jest to konsekwencją dokonania pierwszej zmiany i wymagałoby to głosowania.
B. Chorabik - powiedziała, że w tej chwili nie ma dokumentu, czy można to przesunąć na następną sesji, przenieść głosowanie na styczeń. Prosi o opinię w tej sprawie.
S.Heciak m.in. poinformował, że jeśli przeprowadzono zmianę w planie wydatków majątkowych, to również przeprowadzona powinna być zmiana w wieloletnim programie inwestycyjnym.
St. Pikulik powiedział, że nie ma tego w porządku obrad sesji.
B. Chorabik zapytała, czy w związku z tym można przenieść na styczeń  głosowanie tego punktu?
Paweł Tabor – m.in. poinformował, że przez miesiąc byłyby niespójne dwie uchwały, które są częścią budżetu.
 J. Jędrzejczyk zwrócił uwagę, że Wieloletni plan inwestycyjny jest integralną częścią budżetu – jeżeli jest taka konieczność żeby się z tym zapoznać, chociaż jest to tylko pisownia, możemy przegłosować.
B. Chorabik powiedziała, że ma wrażenie, że jest jakaś niespójność, bo w styczniu ma być dyskusja o lokalizacji inwestycji, również hali i może się zdarzyć, że lokalizacja będzie ustalona w innym miejscu.
K. Nurczyk zwrócił uwagę na to, że to co powiedział Skarbnik jest słuszne, ponieważ jeśli dokonano zmiany w załączniku, to w ślad za tym musi być przegłosowana zmiana w Wieloletnim programie inwestycyjnym i nie jest to zmiana  w punkcie obrad sesji, dlatego że jest to ciąg dalszy, jest to wynikiem przegłosowania załącznika nr 5 i z niczym to nie koliduje.
J. Jędrzejczyk zaproponował  przejść do następnego punktu i  pozostawić czas na wydrukowanie załącznika lub ogłosić przerwę.
W. Fidurski  zgłosił wniosek o wykreślenie z wieloletniego planu inwestycyjnego adresu boiska sportowego i hali, tj. al. Mickiewicza i ul. Boh.Westerplatte, Al. Piasta. 
J. Zamczyk zgłosił wniosek o trzymanie się porządku obrad i nie tworzenie nowego porządku w trakcie obrad.
B. Chorabik zwróciła uwagę, że sprawa ta wynikła w trakcie omawiania tematu.
Na pytanie St. Pikulika, dlaczego Komisja nie skonsultowała tego wcześniej ze Skarbnikiem, J. Jędrzejczyk odpowiedział, że Komisja Gospodarki Miejskiej omawiała sprawę i stąd jest zał. nr 5 – przypuszcza, że  przez nieuwagę zał. nr 6 nie został wydrukowany.
B. Chorabik poinformowała, że są dwa wnioski dotyczące tej samej kwestii:
1) wniosek W. Fidurskiego, aby podjąć głosowanie bez dokumentu, ze zmianą  w Wieloletnim programie inwestycyjnym – wykreśleniem adresów,
2) wniosek J. Jędrzejczyk  o wydrukowanie i dostarczenie planu.
St. Pikulik poinformował, że zna formalne sprawy, ale przypuszcza, że niektórzy nie orientują się o co chodzi. Nie wie czy tak w ciemno głosować, jak proponuje W. Fidurski. Robi się problem, którego nie ma.
W. Fidurski powiedział, że nie ma żadnego problemu. Złożony został jasny wniosek – o wykreślenie adresów.
A. Andrzejewska powiedziała, że jeśli mamy głosować jakikolwiek dokument, to prosi o przygotowanie tego dokumentu, danie czasu na przedyskutowanie, a następnie będziemy podejmować decyzje.
K. Żelichowski – zwrócił uwagę, że dyskusja nad lokalizacją  hali jest zaplanowana na styczeń i w styczniu ją ustalimy. A w tej chwili to nic nie zmienia.
B. Chorabik poinformowała, ze prawnik wyjaśnił, że przez miesiąc będą dwie uchwały niespójne.
J. Kołodziejczyk – powiedział, że pierwszy wniosek, który dotyczy skreślenia adresu hali, to jego zdaniem jest zupełnie niepotrzebny. Była już mowa, że w nowym projekcie budżetu nie ma adresu hali. Zwrócił uwagę na to, że wydatki te wygasają 31 grudnia br. Jeśli Rada chce to zmieniać, to może, bo Rada wszystko może. Należy się tylko zastanowić po co to robić – po to żeby 31 grudnia wydatki te wygasły, robić to na tydzień czasu – nazwa bez adresu. Uważa, że jest to bez sensu.
J. Jędrzejczyk prosi o 15 minut przerwy w celu przygotowania wieloletniego planu inwestycyjnego. 
St. Pikulik zwrócił uwagę na to, że tracimy czas na rzecz, która nie ma żadnego znaczenia, przecież Burmistrz to tłumaczył.  To wszystko wygasa z końcem roku.
J. Jędrzejczyk poinformował, że jest to wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej przyjęty na posiedzeniu i myśli, że to tylko przez przeoczenie nie została wprowadzona zmiana w Wieloletnim planie inwestycyjnym. Uważa, że 15 minut przerwy wystarczy na wydrukowanie i można wrócić do tematu.
B. Chorabik poddała pod głosowanie wniosek A. Andrzejewskiej i J. Jędrzejczyka o przerwę  w celu dostarczania dokumentów – Wieloletniego programu inwestycyjnego. 
Za powyższym głosowało 9 radnych, przeciw – 1,  5-ciu wstrzymało się od głosowania.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.
Po przerwie.
                                      Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwolnił się radny A. Kosiba.
                                      Obecnych było 14 radnych.
Radni otrzymali załącznik nr 6 do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok – Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008.
B. Chorabik – poinformowała, że zmiana, która będzie poddana pod głosowanie dotyczy ostatniego zapisu, tj. „ modernizacja boiska sportowego w Złotowie ” załącznika do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok.
J. Jędrzejczyk powiedział, że jego wniosek był połączony i jest przygotowany z wnioskiem K. Nurczyka. W związku z tym Wieloletni program inwestycyjny został przygotowany z poprawkami, nad którymi dyskutowano i nie zawiera adresów. Dotyczy to zadań o treści:
1) „ budowa hali sportowo – widowiskowej /dokumentacja/ ” oraz
2) „ modernizacja boiska sportowego w Złotowie ” i taki plan z tymi poprawkami proponuje przegłosować.
Przeprowadzono głosowanie nad tym, kto jest za połączeniem obu zapisów i łącznym głosowaniem obu wniosków. Za powyższym głosowało 8 radnych, przeciw – 4, 1 - wstrzymał się od głosowania.
Poddano pod głosowanie załącznik nr 6 – Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 –2008 w pełnym brzmieniu, tj. bez adresów, lokalizacji hali sportowo – widowiskowej i boiska sportowego.
- Za powyższym głosowało 9 radnych, przeciw – 3-ch,  2-ch wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska przyjęła Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 – 2008 w brzmieniu załącznika nr 6.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie pełną treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006, z wprowadzonymi zmianami.
Za przyjęciem  uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 5.
     Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/9/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006 i jest ona załączona do protokołu.
Punkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Projekt uchwały radni otrzymali.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji:
K. Brewka – Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych przegłosowała projekt uchwały z autopoprawkami zgłoszonymi przez Skarbnika Gminy, tj. w załączniku – w tabeli: w nazwach klasyfikacji wykreślić zwrot „na zakupy”.
Powyższą autopoprawkę poddano pod głosowanie. Za jej przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.
Autopoprawka została przyjęta.
J. Jędrzejczyk – Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła wniosek, aby w zał. do projektu uchwały w nazwie zadania „Modernizacja boiska sportowego przy al. Mickiewicza w Złotowie” wykreślić „przy al. Mickiewicza”;
K. Majewski – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła projekt uchwały z autopoprawką Skarbnika Gminy Dotyczącą wykreślenia zwrotu „na zakupy”.
K. Nurczyk – Komisja Środowiska i Promocji Miasta przyjęła projekt uchwały za wyjątkiem jego osoby, gdzie w protokole ujął celowość przeznaczenia pieniędzy, tj. w  4 rubryce -  na lodowisko.
B. Marszałek – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła projekt uchwały z autopoprawką Skarbnika Gminy. Poinformował, że jeżeli chodzi o modernizację boiska sportowego przy ul. Mickiewicza, to nie poddawano tego pod głosowanie, ponieważ było wiadome, że zgłosi to na sesji J. Jędrzejczyk.
B. Marszałek, Z-ca Przewodniczącego – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła projekt uchwały z poprawkami zgłoszonymi przez Skarbnika Gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej, aby w załączniku - w tabeli projektu uchwały, w nazwie zadania „Modernizacja boiska sportowego przy al. Mickiewicza w Złotowie” wykreślić „przy al. Mickiewicza”.
   -  Za wykreśleniem zwrotu „przy al. Mickiewicza” głosowało 9 radnych,    przeciw – 4,              
  1 – wstrzymał się od głosowania.
B. Chorabik zapytała czy są inne wnioski dot. przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym, że innych wniosków nie zgłoszono, poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały z wprowadzonymi wcześniej zmianami głosowało 9 radnych,               5 - wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/10/06 w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i jest ona załączona do protokołu.
Punkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji
Projekt uchwały radni otrzymali.
S. Heciak zgłosił autopoprawkę dotyczącą § 1 projektu uchwały w tabeli, w rubryce „zakres dotacji”. Po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową zapis w tej rubryce byłby następujący: „ Dopłata do usług w zakresie gospodarowania obiektami ” – w poz. 1: „ obiektami kultury ”; - w poz. 2 „ obiektami sportowym i”; - w poz. 3: „ obiektami pływalni ” – „ na jeden dzień kalendarzowy na pokrycie dziennych kosztów płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem obiektu ”.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada przyjęła autopoprawkę zgłoszoną przez Skarbnika Gminy. Za przyjęciem autopoprawki głosowali wszyscy obecni – 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili stanowisko poszczególnych Komisji:
J. Jędrzejczyk – Komisja Gospodarki Miejskiej zaproponowała, aby  w § 3 dopisać po „… w terminie do 10”, wyraz „dnia”.
K. Brewka – Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych przyjęła projekt uchwały w dostarczonym brzmieniu.
K. Nurczyk – Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta przyjęła projekt uchwały ze zmianą …”do 10 dnia miesiąca…”
B. Marszałek – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęły projekt uchwały z autopoprawką w par. 3 „.. do 10 dnia miesiąca …”.
K. Majewski – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła projekt uchwały w dostarczonym brzmieniu.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku  którego wszyscy obecni radni – 14 osób, byli za wprowadzeniem poprawki, tj. dopisaniem w § 3 po „…w terminie do 10”, wyraz „ dnia ”
     Następnie, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały projekt uchwały – z naniesioną poprawką.
- za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni – 14 radnych. 
Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/11/06 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji i jest ona załączona do protokołu.
Punkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.   
Projekt uchwały radni otrzymali z materiałami sesyjnymi.
J. Jędrzejczyk poinformował, że do uchwały jest załączony wniosek o zatwierdzenie taryf i do tego są załączniki m.in. załącznik nr 6 – Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który powinien być integralną częścią wniosku, ale niestety nie udało mu się z nim zapoznać po staraniach u Z-cy Burmistrza i w Biurze Rady.  Zwrócił się z pytaniem do przedstawiciel Spółki, czy amortyzacja z inwestycji w ulicy Łowieckiej jest ujęta w taryfie na 2007 rok. Czy ta inwestycja jest zakończona, a jeśli nie to dlaczego nie jest ona ujęta w planie inwestycyjnym na 2007 rok.
W związku z tym że nie było pytań do przedstawicieli Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przystąpiono do przedstawienia stanowisk, opinii poszczególnych Komisji:
K. Brewka poinformował, że na posiedzeniu Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych obecni byli Jan Szwalgun - Prezes oraz Jerzy Borkowicz – Gł. Księgowy i po dogłębnej analizie dokumentów, które zostały dostarczone, Komisja zaakceptowała zaproponowane stawki za wodę i ścieki, które będą obowiązywały od 1 lutego 2007 roku. 
K. Nurczyk – Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta głosami 2-ch „za”, 2-ch – przeciw, w tym głos Przewodniczącego, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
B. Marszałek – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej  była za przyjęciem projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego głosami 3-ch „za”,  przy jednym „przeciw” i jednym wstrzymującym się przyjęła projekt uchwały.
K. Majewski – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła projekt uchwały.
J. Szwalgun  odpowiedział, że amortyzacja jest policzona, taryfa obowiązuje od 1 lutego, a zadanie zostanie skończone 8 stycznia 2007 r.  Mieli prawo, aby amortyzację wliczyć do taryfy – jest to zrobione prawidłowo.
J. Jędrzejczyk czy jeśli zadanie nie zostało zakończone w tym roku, to czy nie powinno być w planie na rok przyszły.
J. Szwalgun odpowiedział, że to jest niewielka rzecz, bo cała inwestycja kosztuje 100.000 zł., a to niewykończenie, to jest wyposażenie przez producenta środka przepompowni. Nie może zgodzić się na to, że jeżeli przepompownia nie będzie pracowała, żeby pilnować tych drogich urządzeń. Samo wykończenie będzie kosztowało niecałe 20 tys. zł. Urządzenia są i można je kupić, a tylko robociznę przełożyć na 2007 rok – jest to kwestia 1-2 dni żeby to zainstalować. Powiedział, że środki inwestycyjne przechodzące na przyszły rok nie przepadają.
J. Borkowicz – dodał, że jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne na ulicy Łowieckiej, to było w całości planowane na 2006 rok, z tym, że były rozmowy prowadzone z producentem przepompowni i z wykonawcą, który będzie ją montował, a z racji nawału pracy wykonawcy, nie było możliwe, aby w grudniu zainstalował przepompownię. W związku z czym zadanie to z konieczności przechodzi na styczeń, z tym, że środki nie przepadają i z tych środków finansowane będzie zakończenie tego zadania.
                                                           Przyszedł radny Andrzej Kosiba.
                                                           W dalszej części obrad sesji uczestniczyło 15-tu radnych. 
W związku z tym, że nie było więcej pytań, wniosków, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony Radzie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,  przeciw – 2-ch,   2-ch wstrzymało się od głosowania. 
Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/12/06 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i jest ona załączona do protokołu.
Punkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007”.
Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowisko poszczególnych Komisji:
J. Jędrzejczyk – Komisja Gospodarki Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
K. Brewka – Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych bez zastrzeżeń przyjęła projekt uchwały.
K. Nurczyk – Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
B. Marszałek – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
A. Kosiba – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
K. Majewski – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła jednogłośnie projekt uchwały.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/13/06 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007”.
Uchwała jest załączona do protokołu.
Punkt 12.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok radni otrzymali.
W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował poprawkę redakcyjną polegającą na przesunięciu w pkt 2 terminu wykonania kontroli działalności MZGL w zakresie remontów za 2006 rok z miesiąca stycznia na marzec oraz złożył wniosek, aby wprowadzić pkt 1 o treści: „Sprawdzenie realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej z lat 2002-2006” – kolejność pozostałych punktów uległaby przesunięciu.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowisko poszczególnych Komisji:
J. Jędrzejczyk – Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała plan pracy Komisji Rewizyjnej z poprawką dotyczącą przesunięcia terminu kontroli w pkt 2.
K. Brewka – Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej bez zastrzeżeń.
K. Nurczyk – Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta nie wniosła zastrzeżeń.
B. Marszałek – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła plan pracy z poprawką dotyczącą pkt 2, tj.  przesunięcia terminu kontroli ze stycznia na marzec.
A. Kosiba – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej z poprawką j.w.
K. Majewski – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła plan pracy z poprawką j.w.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski:
1) w sprawie przesunięcia terminu wykonania kontroli działalności MZGL w zakresie remontów za 2006 rok z miesiąca stycznia na marzec,
- za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni – 15 radnych;
Wniosek został przyjęty.
2) w sprawie wprowadzenia pkt 1 o treści: „Sprawdzenie realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej z lat 2002-2006” – kolejność pozostałych punktów uległaby przesunięciu,
- za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 9-ciu radnych, przeciw – 5, jeden wstrzymał się od głosowania.
Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2007, który jest załączony do protokołu.
Na pytanie K. Żelichowskiego jak ma wyglądać sprawdzenie realizacji wniosków - czy Komisja będzie chodzić po wszystkich instytucjach i sprawdzać czy wykonali wnioski, W. Fidurski potwierdził, że mają taki zamiar.
Punkt 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na 2007 rok.
Projekt uchwały z planem pracy radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Przed sesję radni otrzymali projekt planu pracy uwzględniający również wnioski z posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że pierwotny plan był ustalany przez wszystkich radnych. Na poszczególnych komisjach dokonano poprawek. Plan pracy, który radni otrzymali przed sesją zawiera już zmiany naniesione na poszczególnych komisjach. Zwróciła się z pytaniem czy jest to akceptowane, czy mają być głosowane poprawki z poszczególnych komisji ?   
A. Andrzejewska powiedziała, że w związku z tym, że dokument, który radni dzisiaj otrzymali jest zupełnie innym dokumentem, proponuje aby pracować na pierwotnym dokumencie.
W. Fidurski złożył wniosek,  o przegłosowanie planu pracy zgodnie z załącznikiem, który został dzisiaj dostarczony.
St. Pikulik zwrócił uwagę, że Przewodnicząca przed chwilą powiedziała, że cała 15-tka przygotowywała plan, ale w tej chwili, to już jest dyktat– po co męczyliśmy się na komisjach?
B. Chorabik poinformowała, że poszczególne komisje wnosiły poprawki, a to co radni dostali jest już po tych poprawkach. Nie ma najmniejszego problemu, by punkt po punkcie analizować poprawki.
K. Nurczyk poinformował, że większość tych poprawek wnosił p. Burmistrz Kołodziejczyk z racji technicznych, formalnych, prawnych, o których w tej 15-ce nie byli przygotowani merytorycznie, nie byli zorientowani. Dlatego też te poprawki wynikły na komisjach. A obecnie jest przygotowany projekt po komisjach i nie widzi sensu wracać do pierwotnego planu. Podtrzymuje wniosek zgłoszony przez W. Fidurskiego.
St. Pikulik zwrócił uwagę na to, że ten projekt został dostarczony dopiero przed sesją.
B. Chorabik poinformowała, że dostarczona wersja zawiera poprawki, nad którymi była dyskusja na komisjach. Wszyscy radni brali udział w tych zmianach.  
J. Jędrzejczyk zgłosił pod głosowanie trzeci wniosek, tj. żeby głosować punkt po punkcie projekt dostarczony na sesji, ponieważ nie ma w nim zmiany z Komisji Gospodarki Miejskiej dotyczącego miesiąca listopada.
B. Chorabik zaproponowała głosowanie poprawek, które były nanoszone w trakcie posiedzeń komisji na poszczególne miesiące, żeby nie pogubić się.
J. Jędrzejczyk zaproponował, aby Rada zajęła się analizą załącznika, który radni otrzymali przed sesją i głosowali punkt po punkcie, miesiąc po miesiącu.
B. Chorabik przypomniała, zgłoszono trzy wnioski: A. Andrzejewskiej, W. Fidurskiego i J. Jędrzejczyka.
Na uwagę A. Andrzejewskiej, że nie rozumie o co chodzi J. Jędrzejczykowi, B. Chorabik odpowiedziała, że jego wniosek dotyczy analizy każdego punktu z dostarczonego dzisiaj załącznika. Powiedziała, że są trzy wnioski: wniosek W. Fidurskiego, który jest wnioskiem najdalej idącym, tj. aby przegłosować całą treść bez analizy poszczególnych punktów.
Na wniosek A. Andrzejewskiej ogłoszono 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Przeprowadzono głosowanie.
Za wnioskiem W. Fidurskiego, aby przyjąć pełne brzmienie planu pracy, który radni otrzymali dzisiaj, przed sesją – bez analizy poszczególnych wprowadzonych wniosków  głosowało 8 radnych, przeciw – 5,  1 – wstrzymał się od głosowania (podczas głosowania nieobecny był radny A. Kosiba).
W wyniku głosowania przeszedł wniosek, by przyjąć plan pracy Rady w takim brzmieniu, w jakim został dostarczony dzisiaj, przed sesją – bez analizy poszczególnych wniosków.
J. Kołodziejczyk powiedział, że Burmistrz ma uprawnienia, że może zgłaszać uwagi do planu i chciałby z tego uprawnienia skorzystać. W związku z tym, że jest propozycja, żeby głosować plan pracy, który został dostarczony dzisiaj przed sesją, zgłosił następujące poprawki do planu:
w miesiącu styczniu:
1/ w pkt 4. wykreślić wyraz „Przyjęcie ”  i  wpisać:  „ Opinia w sprawie ”;
2/ w pkt 4. ppkt c) skreślić „boiska „Sparty””, ponieważ tego w mieście nie ma i wpisać w to 
    miejsce: „ stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego ”;
w miesiącu lutym:
w pkt 3., po wyrazie „ obiektów ”, po myślniku zamiast „Sparta Złotów”  wpisać: „ sportowych  ”;
w miesiącu marcu:
w pkt 1. zamiast „ Ocena Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Złotowie ” wpisać: „ Ocena aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego ”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszone propozycje zmian do planu pracy Rady:
1. Za przyjęciem wniosku, aby  w miesiącu styczniu w pkt 4. wykreślić wyraz „ Przyjęcie ” 
    i wpisać:  „ Opinia w sprawie ”  głosowało 7 radnych,   przeciw – 7,   1 – wstrzymał się od
   głosowania.
   W wyniku głosowania Rada nie przyjęła powyższego wniosku – wyjaśnień w tej sprawie
   udzielił P. Tabor – radca prawny Urzędu.
2. Za przyjęciem wniosku, aby w miesiącu styczniu w pkt 4  ppkt c)  skreślić „boiska 
   „Sparty””  i wpisać w to miejsce: „ stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego ” głosowało
   14  radnych,  1- wstrzymał się od głosowania.
    Wniosek został przyjęty.
3. Za przyjęciem wniosku, aby w miesiącu lutym w pkt 3, po wyrazie „ obiektów ”, po     
    myślniku zamiast „Sparta Złotów”  wpisać: „ sportowych  ”  głosowało 14 radnych, 
   1 - wstrzymał się od głosowania.
   Wniosek został przyjęty.
4. Za przyjęciem wniosku, aby w miesiącu marcu w pkt 1. zamiast „ Ocena Planów
    Zagospodarowania Przestrzennego w Złotowie ” wpisać: „ Ocena aktualności studium 
   i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego ” głosowało 12 radnych,  3-ch –
   wstrzymało się od głosowania.
   Wniosek został przyjęty.
Następnie przystąpiono do głosowania całej uchwały.
Za przyjęciem uchwały z naniesionymi poprawkami głosowało 10 radnych,  przeciw – 1,     4 – wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/14/06 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na 2007 rok i jest ona załączona do protokołu.
Punkt 14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.
Projekt uchwały radni otrzymali.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym.
K. Brewka – Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych zaproponowała na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym Stanisława Pikulika, który wyraził na to zgodę.
K. Nurczyk – Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta przyjęła propozycję zgłoszenia Stanisława Pikulika na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym.
B. Marszałek – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie przyjęła kandydaturę Stanisława Pikulika.
A. Kosiba – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie zaproponowała kandydaturę Stanisława Pikulika.
K. Majewski – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła kandydaturę              St. Pikulika, który wyraził na to zgodę.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za podjęciem uchwały, aby Stanisław Pikulik był przedstawicielem w Radzie Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie, głosowało 14 radnych, jeden – wstrzymał się od głosowania.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/15/06 w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie i jest ona załączona do protokołu.
Punkt 15.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Odpowiedzi udzielił St. Wełniak:
K. Nurczykowi - odnośnie jego uwag do Informacji z działalności Burmistrza, prosił o sprecyzowanie wniosku, co ma zawierać informacja. Powiedział, że można to zmienić, ale musi wiedzieć co. Poinformował, że przyjęto formułę taką, jaka była do tej pory. Podstawową rzeczą jest wydawanie zarządzeń, które mają skutki prawne, natomiast reszta jest rzeczą względną, Jak będą jakieś propozycje, to się do tego odniesie.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski:
W. Fudurskiemu:
1) Odnośnie wycięcia chaszczy przy ul. Potulickich – odpowiedział, że nie ma problemu. Wprawdzie w tej chwili nie ma pracowników na robotach publicznych, ale mają być od stycznia 2007 roku i jak będzie możliwość to prace te zostaną wówczas wykonane. 
2) Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie wynagradzania obywateli – zaproponował, aby dobrze się nad tym zastanowić. Nie jest przeciwny temu rozwiązaniu, ale wymaga to rzeczywiście głębokiego zastanowienia. Z tego co wie od wójtów, burmistrzów, prezydentów gdzie to funkcjonuje, to skutki tego są odwrotne od zamierzonych. Przyznawanie nagród jest kontrowersyjne, ponieważ kryteria zawarte w regulaminie są nie tak bardzo precyzyjne a wybór osób jest wtedy subiektywny. W związku z tym atmosfera wokół tego i skutki wprowadzania nagród są nie najlepiej odbierane. Zaproponował, aby porozmawiać w komisjach, żeby wypracować sprawy, które nie powodowałyby konfliktów czy nieporozumień.
B. Marszałkowi:
1) W sprawie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Domańskiego i ul. Królowej Jadwigi odpowiedział, że jest to rzeczywiście wniosek z poprzedniej kadencji skierowany do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Nie wie czy nie ma odpowiedzi pisemnej. Interweniowano w tej sprawie. Sprawdzimy i odpowiedź będzie udzielona na piśmie. W związku z tym, że jest plan kontynuacji remontu tej ulicy, to najprawdopodobniej będzie odpowiedź, że po przebudowie ulicy, przejście zostanie tam wytyczone.
2) Jeśli chodzi o wiatę dla taksówkarzy, to nie będzie ona stawiana. Proponowano taksówkarzom, żeby odnowili i zainstalowali wiatę z Placu Paderewskiego – nie zrobili tego. Nie mamy takiego obowiązku – jest to prywatny biznes i mogą to zrobić we własnym zakresie. Uważa, że jest to wniosek niezasadny. 
K. Nurczykowi:
Powiedział, że p. K. Nurczyk poruszył sprawy, które nie leżą w jego gestii. Prosił żeby nie oczekiwał podjęcia działań z jego strony, ponieważ jest to sprawa dość delikatna jeśli chodzi o Wójta Trelę, bo jakiekolwiek działania, interwencje ze strony miasta czy jego, spotykają się z dość ostrą reakcją i w związku z tym nie chce powodować niepotrzebnie dodatkowych zadrażnień, czy konfliktów. W związku z tym nie będzie podejmował interwencji czy jakiś wniosków. Zaproponował aby sprawę próbować rozstrzygnąć, załatwić poprzez komisję Rady Gminy.  
K. Majewskiemu:
1) Odpowiedział, że sprawa huśtawki będzie w najbliższym czasie załatwiona – sprawę skierowano do realizacji.
2) Jeśli chodzi o uskok na ul.Domańskiego, odpowiedział, że nowa nawierzchnia kończy się w specyficznym miejscu. W którymś miejscu ten uskok musi być, ponieważ różnica w poziomie nowej drogi a starej jest dość duża i jest on (uskok) już zminimalizowany. Będzie to mogło być zrobione podczas przeprowadzenia dalszego remontu ulicy Domańskiego. Myśli, że Wojewódzki Zarząd Dróg nic nie zrobi w tym względzie, bo byłby to pewnie problem techniczny.
3) Co do uczestniczenia radnych w stowarzyszeniach, z którymi podpisywane są umowy na realizację zadań własnych gminy, to z góry wiadomo, że prawo wyklucza taką możliwość. 
St. Pikulikowi: odpowiedział, że sprawa informacji na cmentarzu komunalnym zostanie załatwiona najprawdopodobniej w I półroczu 2007 roku. Będzie ona załatwiona i dobrze, i nowocześnie. Powiedział, że miasto Poznań ma specjalny program komputerowy, który pozwala wprowadzić dane i będzie można z tego korzystać (podobnie jak rozkłady jazdy PKP na monitorach - na dworcach kolejowych). Będzie to prawdopodobnie w różnych opcjach, np. będzie można odszukać grób znając nazwisko, rok śmierci – na monitorze wyświetli się opis a na planie sytuacyjnym będzie wskazane miejsce gdzie dany grób znajduje się. Jest to dar miasta Poznania, ponieważ dostali na to środki z Unii Europejskiej (w części również za to płacili). Program został opracowany, z którym Poznań postanowił podzielić się z miastami, które są tym zainteresowane. Program będzie za darmo a trzeba będzie najprawdopodobniej ponieść koszty zainstalowania i kupienia urządzenia. Uważa, że będzie to dobre rozwiązanie.
     W sprawie parkingów St. Wełniak odpowiedział, że generalnie można powiedzieć, że parkingi są mało wygodne, ale parking to nie autostrada, nie musi być tak wygodny, ponieważ nie byłyby one budowane w drogach od samego początku. Parking przy Poczcie, przy Media Expert , przy ul. Mickiewicza, obecne parkingi przy ul. Boh. Westerplatte są kompromisem tego, ile miejsc ma być na parkingu i jak wygodne mają być tam wjazdy i wyjazdy, i tego w jaki sposób jest usytuowane parkowanie na tych parkingach. Powiedział, że podobny problem występuje w skrócie do ul. Słowackiego, gdzie była alternatywa, że albo parkingu nie będzie w cale, albo będzie on krótki, że trzeba będzie uważać, żeby nie uderzyć w płot „Ekonoma”. Nie da się zrobić wszystkiego, żeby było idealnie. Typowym przykładem jest parking przy ul. Mickiewicza. Żeby pogodzić tam wszystko, bezpieczeństwo wjazdu i wyjazdu z tego parkingu, planowaną zabudowę sprzedanych tam działek i ruch pieszy, to tak tam wyszło jak jest. Uważa, że jest to dobre rozwiązanie – satysfakcjonujące wszystkich, bo w takiej sytuacji nie da się wszystkiego pogodzić.  Odniósł się do wypowiedzi A. Kosiby – do parkowania wzdłuż. Powiedział, że podobno przepisy dopuszczają to i jest prawdopodobnie interpretacja, że dopiero kierowca, który postawił samochód w poprzek, może być ścigany kiedy faktycznie utrudnia wyjazd – jeśli ktoś ma kłopotliwy wyjazd, przedzwoni po Policję, czy Straż Miejską, którzy wtedy ocenią czy zareagować – podobno taka jest interpretacja przepisów, z czym również nie może się zgodzić. Powiedział, że w sprawie poprzecznego parkowania na parkingu również wielokrotnie interweniował.
B. Chorabik: odpowiedział, że w prawie ul. Polnej rozmawiał z p. Szwalgunem, który powiedział, że budowa tej sieci jest zapisana na rok 2008. Najprawdopodobniej chodzi tu o działki, które są projektowane między ul. Polną a Al. Piasta.
B. Chorabik poinformowała, że dotyczy to ul. Polnej nr 10. Przekazała Burmistrzowi pismo p. Aliny Wiese w tej sprawie.
Burmistrz  odpowiedział, że trudno mu się na ten temat wypowiedzieć. Po wyjaśnieniu sprawy zostanie udzielona odpowiedź.
St. Wojtuniowi: odpowiedział, że był wybór, czy zrobić wygodniejszy wjazd kosztem ilości miejsc parkingowych. Jego zdaniem każdy kierowca, jeśli chce, to wjedzie. To jest miasto a nie autostrada – wie, że wyjazd i wjazd powinien być wygodniejszy, a w tym przypadku oznaczałoby to likwidację trzech miejsc postojowych 
J. Kołodziejczyk - uzupełnił wypowiedź Burmistrza w sprawie parkingu przy ulicy Mickiewicza. Poinformował, że droga ta jest drogą wojewódzką i w związku z tym decyzja o warunkach zabudowy musi być uzgodniona z zarządcą drogi, a zarządca drogi wymusza pewne rozwiązania. Obecnie, po zmianie organizacyjnej, po zmianie układu skrzyżowania – rondo, nie ma takich możliwości żeby można było w dowolnym miejscu sobie zjeżdżać i wyjeżdżać z ulicy – musi być określony wjazd i musi być określony wyjazd, który jest ze znakiem, że można jechać tylko w prawo, czyli na rondo. Prosi, aby zwracać na to uwagę, bo nie wszystko my możemy zrobić. To samo jeżeli chodzi o przejście dla pieszych na ul. Domańskiego – może by pomalowali, ale malowanie na kamieniach nic nie daje, bo po kilku dniach nie będzie po tym śladu, a z obserwacji widzi, że na znaki pionowe kierowcy wcale nie reagują.
K. Żelichowski powiedział, że jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, to są za słabo oświetlone. Wieczorem, to w niektórych miejscach nie widać przechodzących ludzi, np. na przejściu przy PSS. Dochodzą do niego uwagi, że przejścia są za słabo oznakowane.
                                                            Z posiedzenia zwolnił się W. Fidurski.
                                                            W dalszej części posiedzenia obecnych było 14 radnych.
Punkt 16.
Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
1. K. Brewka poruszył sprawę dotyczącą ulicy Boh. Westerplatte, tj. lamp oświetleniowych na ścieżce rowerowej - trochę jeździ, ale nie widział, żeby słupy oświetleniowe stały na środku ścieżki rowerowej. Ponadto powiedział, że jeśli chodzi o spowalniacze ruchu przy przejściach, które są wykonane tylko z jednej strony, z drugiej – nie, to nie spełniają one swojej roli - takie spowalniacze są dla niego dziwne. W związku z tym, że taka sytuacja już zaistniała, a z tego, co wie, to będą dalsze plany przebudowy ul. Boh. Westerplatte od ronda w stronę dworca, to należałoby zwrócić na to uwagę - żeby nie popełnić podobnych błędów. Jeżeli będzie dokumentacja, to należy zwrócić na to uwagę. Powiedział, że ma też prośbę, aby w dokumentacji uwzględnić wjazd i wyjazd na obecny, samoistny parking za blokami nr 13 i 15 przy ulicy Boh. Westerplatte - jeżeli jest taka wola, żeby był tam parking, co jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i oznakowanie tego parkingu.
St. Wełniak – ustosunkował się do wypowiedzi K. Brewki. M. in. poinformował, że dla obserwatora z zewnątrz, czy laika wydaje się, że wszystko jest możliwe. Zwrócił uwagę na to, że zanim dokumentacja zostanie zapięta na ostatni guzik - zostanie skończona, to jest konsultowana na spotkaniach, w których uczestniczy wielu drogowców, wielu budowlańców, którzy analizują sytuacje po sytuacji. To na tej sali było 4-5 spotkań, po kilka godzin. Na ekranie były wyświetlane dokumentacje, wszyscy się wypowiadali, zgłaszali swoje uwagi, pretensje i dopiero później dokumentacja powstała. To nie da się tak zrobić, jak budowa na nowym terenie, jak np. na ul. Chojnickiej. W terenie, który jest już zurbanizowany jest wiele ograniczeń. Jeżeli chodzi o drugą część ulicy Boh. Westerplatte, to nie ma żadnego powodu, problemu, żeby z tą dokumentacją, projektem, koncepcją, czy założeniami zapoznać się. Namawia wszystkich do oceny, nim to będzie zatwierdzone. Prosi konsultować to i zgłaszać swoje pomysły. To nie jest tak, że jest tylko jeden słuszny projektant i jeden słuszny opiniujący. Namawia, żeby na tym etapie uczestniczyć w konsultacjach i włączyć się do tego.
Jeśli chodzi o parking, to powiedział, że trzeba wsparcia radnego K. Brewki, żeby ludzie chcieli ten parking tam mieć, i w tej wielkości.
2. A. Kosiba poruszył sprawę ścieżki na ul. Obrońców Warszawy – było to poruszane miał odpowiedzi z Powiatu. Uważa, że w dalszym ciągu nie możemy tego zostawić, że nie będzie tam ścieżki rowerowej. Są koncepcje objazdu tego newralgicznego punku bocznymi uliczkami – widział takie rozwiązanie w Świnoujściu. Uważa, że ścieżka rowerowa powinna tam być, ponieważ jest tam duży ruch, a tak czy inaczej ludzie tam jeżdżą rowerami – należałoby to zgrać, żeby to zalegalizować.
St. Wełniak powiedział, że również jest za tym, aby była tam ścieżka rowerowa. Zaproponował p. A. Kosibie, aby udał się na sesję Powiatu i przekonał ich do tego.
3. K. Nurczyk nawiązał do wypowiedzi Burmistrza, że fachowcy odnośnie dróg, budowlańcy podejmują decyzje a zastanawia go fakt wysokich krawężników – sam uszkodził felgi w samochodzie jadąc z ul. Hubego w kierunku do Ośrodka Rehabilitacji (nie było oświetlenia i „roztrzaskał” felgi). Patrząc na kraje Unii Europejskiej, to są różne manewry na spowalniaczach, ale są to łagodne działania, a nas jest inaczej, stawiane są ostre krawężniki.
4. K. Brewka nawiązał do wspomnianego przez niego miejsca parkingu - w tej chwili nielegalnego. W tym miejscu była sytuacja, że chciano tam zrobić boisko do koszykówki i też był problem. Sądzi, że wielu mieszkańców byłoby zadowolonych z tego parkingu. W sprawie parkingu, mówi to w imieniu mieszkańców.
St. Wełniak – przypomniał K. Brewce walkę, która toczyła się na tej sali  o 8 garaży przy ul. Moniuszki – z protestem aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powiedział, że jesteśmy od tego żeby rozstrzygać i takie sprawy, a robi się tam parking prawie taki jak koło PZU. W tym rejonie miasta mieszkają ludzie w wieku starszym, którym to przeszkadza - trzeba tu być naprawdę bardzo ostrożnym.
5. Z. Muzioł poruszył sprawę dotyczącą ul. Garncarskiej – parkowania samochodów. Samochody przy szkole języków obcych jak stoją tak stoją - jak dojeżdża się do ul. Mickiewicza. Lewa strona ulicy od szkoły języków obcych do Garncarskiej jest zablokowana i ścieżka rowerowa jest tam zastawiona autami a jest tam zakaz zatrzymywania się. Ścieżka rowerowa nie spełnia zadania.
St. Wełniak m.in. poinformował, że zakazu zatrzymywania się nie ma w tym miejscu.
J. Jędrzejczyk spytał, czy p. Burmistrz kiedyś nie wspominał, że ta ścieżka będzie przedłużona i czy to by nie załatwiło całkowicie sprawy – gdyby szła do Starego Rynku, to załatwiłoby to sprawę  – nikt by nie mógł parkować.
St. Wełniak zaproponował, aby trochę poczekać, na wiosnę postara się sprawę rozwiązać.
6. K. Majewski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki został zobowiązany do zorganizowania spotkania z przedstawicielami środowisk związanych ze sportem, szkół w celu rozpoczęcia dyskusji na temat lokalizacji wszystkich obiektów sportowych, nie tylko hali widowiskowo – sportowej. Powiedział, że problem ten należy rozwiązać we wszystkich środowiskach, aby podjąć później decyzję co do lokalizacji.
St. Wełniak powiedział, że ma to już w planie – chce zrobić spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego, z działaczami sportowymi i ze wszystkimi, którzy znają się na tym, czy mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Termin jest już ustalony, ale w tej chwili nie pamięta go.
7. B. Chorabik przypomniała radnym o szkoleniu na temat pozyskiwania środków unijnych – przeprowadzone przez WOKiS w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2007 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
8. B. Chorabik – poinformowała, aby do następnej sesji wszystkie kluby jednoznacznie ustaliły godzinę rozpoczynania obrad sesji, aby móc to przedyskutować. Zwróciła uwagę na to, że w tej chwili jest godzina 19-ta i idea, że o tej porze będą na sesji tłumy jest nieporozumieniem. Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej i po 4-5 godzinach pracy Rady, nie ma nikogo, za wyjątkiem prasy lokalnej i Kierownika MOPS.
Po propozycji St. Pikulika i K. Żelichowskiego, aby ustalić godziny rozpoczynania obrad na dzisiejszej sesji, Przewodnicząca Rady zaproponowała godzinę 13-tą.
J. Lewandowski zaproponował, aby pozostać przy godzinie 15-tej, ponieważ nie pogodzi swoich obowiązków z sesjami o godz. 12-tej.
B. Chorabik przypomniała, że w poprzednich kadencjach, sesje również rozpoczynały się o godz. 12-tej. Poinformowała, że radnym przysługują zwolnienia z zakładów pracy na czas wykonywania obowiązków radnego. Zwróciła uwagę, że na sali nie ma żadnych osób zainteresowanych sesją.
Po przeprowadzonej próbie głosowania, w wyniku którego nie można było dojść do porozumienia co do godziny rozpoczynania obrad sesji, Przewodnicząca Rady wycofała powyższą propozycję, proponując, aby ustalić to na Klubach.
9. W związku z planowanym urlopem Burmistrza ustalono, że termin następnej sesji zostanie podany w zawiadomieniu o zwołaniu IV sesji.
10. Przewodnicząca Rady przedstawiła życzenia świąteczne jakie wpłynęły do Rady Miejskiej. Ponadto poinformowała, że:
1) otrzymała zaproszenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Wigilię z osobami samotnymi i bezdomnymi;
2) w dniu 20 grudnia br. odbyła się Wigilia w Związku Kombatantów Byłych Więźniów Politycznych i Sybiraków;
3) w dniu 13 stycznia 2007 r.  w sali Rzemiosł Różnych odbędzie się bal organizowany przez Starostę Złotowskiego.
Punkt 17.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 19.15, zamknęła III sesję Rady Miejskiej.

Protokołował:
J. Manowski                                
                                                     Sekretarz obrad                                Przewodnicząca
                                                                                                               Rady Miejskiej
                                                   Wiesław Fidurski
                                                                                                        mgr Barbara Chorabik