Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na roboty drogowe - utrzymanie ulic, placów i chodników w mieście Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na roboty drogowe - utrzymanie ulic, placów i chodników w mieście Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: drogowej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części III rozdział X i w formie określonej w części III rozdział IX SIWZ:

1.ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 1, 2, 3 i 3a,
2.dowód wniesienia wadium,
3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
4.aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
5.aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
7.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
8.wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe.
Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
9.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy.
Wykonawca winien dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: drogowej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
10.polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
11.umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
12.pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi (w tym o opłacie skarbowej wraz z przepisami wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.
13.Zaparafowany wzór umowy.


Termin realizacji:
31/12/2008

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Batko

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, sekretariat, pok. 13


Oferty można składać do:
2008-01-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-01-08 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. 02 (suterena).

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
6.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_ROBOTY DROGOWE_12_2007 (272.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 UMOWA_Projekt (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty-ogłoszenie (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2007-12-19 13:43:27
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2007-12-19 14:19:41
Ostatnia zmiana:2008-01-09 15:11:14
Ilość wyświetleń:3216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij