Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie – II etap - budowa rowerowego placu pumptrack wraz z niecką deskorolkową (bowl)

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie – II etap - budowa rowerowego placu pumptrack wraz z niecką deskorolkową (bowl)

CPV:
45.21.22.21-1, 45.23.21.30-2, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0 , 45.11.00.00-1, 45.11.27.23-9 , 45.11.27.20-8, 45.11.27.10-5, 45.11.27.23-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane (minimum 3 zadania) polegające na budowie rowerowych placów zabaw Pumptrack o nawierzchni asfaltowej (z uwagi na zupełnie inną technologię układania asfaltowej warstwy jezdnej, nie dopuszczalne jest uznanie jako tożsamych referencji na obiekty wykonane w technologii betonowej). Co najmniej jedno z tych zadań musi obejmować budowę rowerowego placu zabaw Pumptrack o nawierzchni asfaltowej min. 350 m2 i mieć wartość minimum 300.000,00 zł brutto.
Dodatkowo oferent musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnych inwestycji, tj. musi okazać referencji na 1 robotę polegającą na wykonaniu Bowla o powierzchni min. 100 m2 i wartości 100.000,00 zł brutto.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania
2. Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoby wskazane w pkt. 1 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowaną w ofercie liczbą dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, przy czym jako maksymalną ilość dni Zamawiający określił jako 115 dni, a minimalną jako 90 dni.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejskie Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-03-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-03-21 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejskie Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (304.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.03.17 SIWZ pumptrack i bowl (464.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.1 PFU (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.2 PZT-Bowl&Pumptrack (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.3 Opinia geotechniczna - toru pumptrack i bowl (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.4 Sugerowane wzajemne usytowanie toru pumptrack i bowla (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - I (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - II (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (859.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (94.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-03-06 13:48:49
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-03-06 15:09:09
Ostatnia zmiana:2017-04-07 11:20:31
Ilość wyświetleń:1063

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij