Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja ul. Maćkowiczów w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Modernizacja ul. Maćkowiczów w Złotowie

CPV:
45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.21.30-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 EURO

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot instalacyjnych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedną osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i instalacyjnej.

Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
max 80 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-02-17 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-02-17 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 14.000,00 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (256.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.01.17 SIWZ Modernizacja ul. Maćkowiczów (425.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.1 STWiOR (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI..1 Szkic-ul. Maćkowiczów (320.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.2 PZT - ul. Maćkowiczów (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.3 Opis wykonawczy-ul. Maćkowiczów (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.4 Profil - ul. Maćkowiczów (189.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.5 Profil kanalizacja deszczowa - ul. Maćkowiczów (147.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.6 Przekroje poprzeczne-ul. Maćkowiczów (216.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.7 Przekrój normalny-ul. Maćkowiczów (332.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.1 Kosztorys ofertowy (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.2 Przedmiar (172.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (135.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (647.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (872.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (92.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2017-01-31 11:11:24
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2017-02-02 14:27:35
Ostatnia zmiana:2017-03-14 12:36:25
Ilość wyświetleń:1572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij