OBWIESZCZENIE NR 1.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVIII/201/06 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały XXIV.173.2016

UCHWAŁA NR XXIV.162.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale nr XXIII.155.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIV.163.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR XXIV.164.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIV.165.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

UCHWAŁA NR XXIV.166.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XXIII.156.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV.167.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

UCHWAŁA NR XXIV.168.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów” oraz do akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą do dopłat

UCHWAŁA NR XXIV.169.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XXIV.170.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim

UCHWAŁA NR XXIV.171.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec zmiany uchwały Nr XXII/592/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotów, gmina Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XXIV.172.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XIV.80.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XXIV.173.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XXIV.174.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIV.175.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2022

UCHWAŁA NR XXIV.176.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV.177.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2022