UCHWAŁA NR XXIII.154.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXIII.155.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII.157.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIII.158.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII.159.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

UCHWAŁA NR XXIII.160.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR XXIII.161.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie i zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Złotów oraz nadania jej statutu