UCHWAŁA NR XXII.150.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXII.151.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII.152.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2030”

UCHWAŁA NR XXII.153.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 września 2016 r. o zmianie uchwały Nr XI.59.2015 w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016–2020” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie