Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej przy promenadzie w Złotowie – II etap: budowa progu żelbetonowego wraz z kołem młyńskim

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej przy promenadzie w Złotowie – II etap: budowa progu żelbetonowego wraz z kołem młyńskim

CPV:
45.24.40.00-9 , 45.24.72.30-1, 45.24.00.00-1, 45.24.70.00-0 , 45.24.60.00-3, 45.24.20.00-5, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5, 45.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobą (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
max 60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2016-09-22 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 1.900,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (291.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.09.16 SIWZ koło - kużnia (400kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.1 STWiORB - Koło wodne (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.1 1P-Projekt Zagospodarowania A3 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.2 A1-Fundamenty-schemat zabezpieczeń A3 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.3 A2-Próg żelbetowy rzuty A3 (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.4 A3-Próg Żelbetowy przekroje A3 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.5 A4-Pomost-balustrada A4 (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.6 A5-Koło wodne A4 (91.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.7 K1-RZUT FUNDAMENTÓW-SZALUNKOWY_366x608 (136.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.8 K2-PRZEKRÓJ 1-1 SZALUNKOWY_297x420 (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.9 K3-PRZEKRÓJ 2-2 SZALUNKOWY_297x420 (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.10 K4-PRZEKROJE 3-34-4 SZALUNKOWY_297x420 (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.11 K5-RZUT FUNDAMENTÓW-ZBROJENIOWY _420x860 (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.12 K6-ŚCIANY-ZBROJENIOWY _475x809 (307.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.13 K7-PRZEKRÓJ 1-1 ZBROJENIOWY_297x420 (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.14 K8-PRZEKRÓJ 2-2 ZBROJENIOWY_297x420 (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.15 K9-PRZEKRÓJ 3-35-5 ZBROJENIOWY_297x420 (145.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.16 Opis koło młyńskie (705.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.17 Opis_INF_BIOZ PRÓG ŻELBETOWY (206.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.1 Kosztorys ofertowy - koło wodne i próg zelbetowy .rds (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.2 Zestawienie robót - koło wodne i próg zelbetowy .rds (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (130.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (77.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (427.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-09-07 08:43:16
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-09-07 14:01:58
Ostatnia zmiana:2016-10-18 10:24:06
Ilość wyświetleń:1219

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij