Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie

CPV:
45.21.22.22-8, 45.11.12.00-0 , 45.11.30.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.12.20-3 , 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot elektrycznych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedna osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i elektrycznej.

Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
maksymalny termin wykonania - 18 sierpnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2016-09-14 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 150.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (263.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.08.16 SIWZ sala ul. 8 marca (401.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.1 STWiOR (640.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.2 STWiOR - elektr (203.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.1 Opis (531.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.2 Rys. nr E-1 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.3 Rys. nr E-10 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.4 Rys. nr E-11 (690.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.5 Rys. nr E-12 (654.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.6 Rys. nr E-13 (183kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.7 Rys. nr E-14 (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.8 Rys. nr E-2 (646.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.9 Rys. nr E-3 (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.10 Rys. nr E-4 (999.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.11 Rys. nr E-5 (272.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.12 Rys. nr E-6 (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.13 Rys. nr E-7 (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.14 Rys. nr E-8 (553.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.15 Rys. nr E-9 (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.16 Opis_techniczny (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.17 Rysunek G-02 (170.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.18 S-01 (792.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.19 S-02 rzut przyziemia wod-kan (818.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.20 S-03 rzut pietra wod-kan (184.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.21 S-04 Rzut przyziemia - c.o. (368.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.22 S-05 Rzut pietra - c.o. (444.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.23 S-06 Rzut dachu - c.o. (156.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.24 S-07 rzut pprzyziemia inst wentylacji (423.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.25 S-08 rzut piętra inst wentylacji (444.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.26 S-09 rzut dachu wentylacja (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.27 S-10 rzut projektowanej kotlowni (387kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.28 S-11 rozw. ks (302.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.29 S-12 Aksonometria gazu (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.30 S-13 Profil gazu (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.31 S-14 Profil przylacza grzewczego (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.32 S-15 Schemat - przylacze grzewcze (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.33 S-16 Rzut istniejacej kotlowni (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.34 S-17 przekroj inst wentylacji (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.35 S-18 schemat technologiczny kotlowni (155.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.36 zestawienie wentylacji (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.37 Opis techniczny instalacji PW (255.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.38 S-01 plansza sieci (764.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.39 S-02 profil ks (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.40 S-03 profil kd (125.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.41 S-04 profil wody (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.42 S-05 pom.wodomierza (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.43 sala - przylacza PW (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.44 A1_A_1 PRZYZIEMIE (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.45 A1_A_2 PIETRO (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.46 A1_A_3 DACH (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.47 A1_A_4 PRZEK A-A (301kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.48 A1_A_5 PRZEK OS 6 (261.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.49 A1_A_6 KLATKA PPOZ (136.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.50 A1_A_8 ELEW SZCZYTOWE (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.51 A1_A_9 ELEW BOCZNE (443.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.51 A1_K_1 DACH KONSTR (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.52 A1_K_2 STROPY (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.53 A1_K_3 PRZEK OS C (218.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.54 A1_K_4 KLAD W OSI 11 (103.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.55 A1_K_5 KLAD W OSI A (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.56 A1_K_6 KLAD W OSI H (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.57 A1_K_7 KLAD W OSI 1 (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.58 A1_K_8 SZCZ DROGI (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.59 OPIS TECH_PW_ANEKS-1 (230.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.60 OPIS_PZT_PW_ ANEKS_1 (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.61 P-1_A-1__PZT (592kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.62 STR_TYT_PW_A-K (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.63 ZAWARTOSC_PW_A1 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.64 A1_KS_1.1 DACH KONSTR.PG (366.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.65 A1_KS_1.2 DACH KONSTR.PD (219.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.66 A1_KS_2.1 RYGIEL R1 (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.67 A1_KS_2.2 RYGIEL R1a (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.68 A1_KS_2.3 RYGIEL R1-1a_PR PG (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.69 A1_KS_2.4 RYGIEL R1-1a_PR PD (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.70 A1_KS_2.5 RYGIEL R1-1a_BL (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.71 A1_KS_2.6 RYGIEL R2-5 (117.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.72 A1_KS_2.7 RYGIEL R2-5_PR (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.73 A1_KS_2.8 RYGIEL R2-5_BL (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.74 A1_KS_3.1 PŁATEW PK1 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.75 A1_KS_3.10 PŁATWIE OS C (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.76 A1_KS_3.11 PŁATWIE OS A (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.77 A1_KS_3.12 PŁATWIE OS H (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.78 A1_KS_3.13 PŁATWIE _BL (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.79 A1_KS_3.2 PŁATEW PK1_PR (115.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.80 A1_KS_3.3 PŁATEW PK2 (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.81 A1_KS_3.4 PŁATEW PK2_PR (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.82 A1_KS_3.5 PŁATEW PK3 (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.83 A1_KS_3.6 PŁATEW PK3_PR (140.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.84 A1_KS_3.7 PŁATEW PK4-7,P8 (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.85 A1_KS_3.8 PŁATEW PK4-7,P8_PR (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.86 A1_KS_3.9 PŁATWIE KRAT_BL (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.87 A1_KS_4.1 STEZENIA 16 (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.88 A1_KS_4.2 STEZENIA 12 (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.89 A1_KS_4.3 STEZENIA UKOSNE 12 (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.90 A1_KS_4.4 STEZENIA UKOSNE_BL (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.91 A1_KS_5.1 USZTYWNIENIA PLATWI (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.92 A1_KS_5.1a USZTYWNIENIA KRAT PLATWI (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.93 A1_KS_5.2 USZTYWNIENIA _BL (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.94 A1_KS_6.1 WPSOR ASEKURACYJNE (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.95 A1_KS_7.1 RUSZT (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.96 A1_KS_8.1 WYMIANY KW-W1 (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.97 A1_KS_8.2 WYMIANY KW-W2-3 (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.98 A1_KS_8.3 WYMIANY_BL (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.99 A1_KS_9.1 DRABINA PRZY OSI 1 (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.100 A1_KS_9.2 DRABINA PRZY OSI 11 (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.101 ZAMOCOWANIE STEZEN UKOSNYCH (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.102 ZESTAWIENIE STALI (6.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.103 A1_KZ_1.0 FUND (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.104 A1_KZ_1.1 LAWY FUND (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.105 A1_KZ_1.10 NADPROZA (134.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.106 A1_KZ_1.11 WYLEWKI (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.107 A1_KZ_1.12 PLYTY SCH (203.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.108 A1_KZ_1.13 SLUPY SZ1-3 (276.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.109 A1_KZ_1.14 SLUPY SZ4 (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.110 A1_KZ_1.15 SLUPY SZ5-10 (358.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.111 A1_KZ_1.16 KLATKA SCH_PLYTY_ PODC (319.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.112 A1_KZ_1.16a KLATKA SCH_WYLEWKI (121.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.113 A1_KZ_1.17 STROP ZG (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.114 A1_KZ_1.18 STROP ZD (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.115 A1_KZ_1.19 STROP- ZBROJENIE WIDOWNI (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.116 A1_KZ_1.2 STOPA SF1 (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.117 A1_KZ_1.20 TRZPIENIE (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.118 A1_KZ_1.3 STOPA SF2 (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.119 A1_KZ_1.4 STOPA SF2a (87.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.120 A1_KZ_1.5 STOPA SF3 (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.121 A1_KZ_1.6 STOPA SF4 (127.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.122 A1_KZ_1.7 STOPA SF5 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.123 A1_KZ_1.8 WIENCE (205.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.124 A1_KZ_1.9 PODC (267.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.1 Kosztorys - bud-san (491.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.2 Zestawienie robót (179kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.3 Kosztorys - elektr (299.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - I (623.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - II (458.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 KOSZTORYS OFERTOWY - hala sportowa przy SP 2 (48.3kB) Zapisz dokument  
Zał. 2 nr Kosztorys (141.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 3 do pisma A1_KS_5.1a USZT. KRAT PLATWI (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 do pisma A1_KS_5.2 USZTYWNIENIA _BL (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 do pisma ZAWARTOŚĆ_PW_A1 (131.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - IIa (357.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma - A_10 ZESTAWIENIE STOLARKI (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zapisów SIWZ (392.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - III (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - IV (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - V (392.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma - zestawienie wentylacji (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - VI (450.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma - Meble-1 (179.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - VII (691.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Za ł. nr 1 do pisma Specyfikacja (168.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do pisma (285.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (647.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (911.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGLOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA OGŁOSZENIA O UNIEWAŻNIENIU (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-08-30 13:07:15
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-08-30 14:17:47
Ostatnia zmiana:2016-10-18 12:47:17
Ilość wyświetleń:2229

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij