Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa zjazdu przy ul. Chojnickiej w Złotowie

Zamawiający:
z up. Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa zjazdu przy ul. Chojnickiej w Złotowie

CPV:
45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobą (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyżej możę być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
max 50 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-13 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2016-09-13 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. 02 (suterana)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 12.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (341kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.08.16 SIWZ ul. Chojnicka (402kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.08.16 SIWZ ul. Chojnicka (402kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.1 STWiOR (1002.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.1 Opis - zjad (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.2 Opis (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.3 PRZEKRÓJ NORMALNY (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.4 PROFIL PARKINGU (247kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.5 PZT (665.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.1 Kosztorys ofertowy (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.2 Przedmiar (165.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zapisów SIWZ (386.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (695.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (953.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-08-29 13:24:55
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-08-29 15:30:26
Ostatnia zmiana:2016-10-04 11:07:41
Ilość wyświetleń:1352

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij