Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - wykonanie parkingu przy ul. Słowackiego za budynkiem Boh. Westerplatte 2 w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Wykonanie parkingu przy ul. Słowackiego za budynkiem Boh. Westerplatte 2 w Złotowie

CPV:
45.23.31.61-5, 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-0, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7, 45.22.33.00-9, 45.11.27.10-5, 45.11.27.23-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot elektrycznych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedna osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i elektrycznej.
Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
max 90 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2016-09-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1. cena – waga kryterium 60%
2. termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%
3. oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 8.500,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (269.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ul. Słowackiego (399.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. V.1 E - SST (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.1 D - Opis (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.2 D - Przekroje (128.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.3 D - Przyłącze (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.4 D - PZT (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.5 D - Szczegóły (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.6 E - Opis (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.7 E - PZT (12MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.8 U Strona tytułowa (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.9 U Opis (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.10 U Rys 1 - PZT (738kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.11 U Rys 2 - Wymiary szczegółowe (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VI.12 U Rys 3 - Przekroje (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VII.1 D - SST (398.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.1 U Kosztorys ofertowy (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.2 E - Kosztorys ofertowy (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. VIII.3 D - Kosztorys ofertowy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (129.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zapisów SIWZ (396.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (647kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (986.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-08-24 12:06:16
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-08-26 16:54:23
Ostatnia zmiana:2016-10-10 13:01:53
Ilość wyświetleń:1295

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij