Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ul. Kopernika w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ul. Kopernika w Złotowie

CPV:
45.23.31.61-5, 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-0, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7, 45.22.33.00-9, 45.11.27.10-5, 45.11.27.23-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie specjalności drogowej, 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności ogólnobudowlanej oraz 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności elektrycznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

[Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
max 80 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-08-05 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2016-08-05 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 85 %
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 5 %
3) Oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 10%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 12.000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (308.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - teren ul. Kopernika (577.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_ FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta gwarancyjna wzór - ul. Kopernikia (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7 WZÓR UMOWY (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 2 STRONA TYTUŁOWA ELEKTRYKA (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9 rys. E-2 Elektryka - schemat ideowy (202.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 10 Elektryka OPIS TECHNICZNY (503.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 11 rys. E-2 Elektryka Zagospodarowanie terenu (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 12 1 STRONA TYTUŁOWA ZAGOSPODAROWANIE I BUDOWLANY (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 13 A-01 Utwardzenia piesze - chodniki _ Arkusz (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 14 A-02 Nawierzchnia EPDM _ Arkusz (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 15 A-03 Utwardzenia ażurowe oraz ciągi jezdne _ Arkusz (224.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 16 A-04 Utwardzenie – nawierzchnia asfaltowa _ Arkusz (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 17 A-05 Śmietnik nr 1 _ Arkusz (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 18 A-06 Śmietnik nr 2 _ Arkusz (106.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 19 A-07 Huśtawka _ Arkusz (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 20 A-08 Karuzela _ Arkusz (607.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 21 A-09 Ślizgawka_ Ścianka wpinaczkowa _ Arkusz (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 22 A-10 Usytuowanie urządzeń na placu zabaw _ Arkusz (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 23 A-11 Szczegół konstrukcji trzepaku _ Arkusz (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 24 mapa_do_celów_proj_westerplatte (5.6MB) Zapisz dokument  
Zał. 25 opis_bud_arch (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 26 ZB-1 Projekt Zagospodarowania terenu _ Arkusz (11MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 27 ZB-2 Plansza rozbiórki zagosp. istniejącego _ Arkusz (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 28 ZB-3 Plansza wymiarowa _ Arkusz (206.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 29 ZB-4 Projekt zieleni _ Arkusz (18.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 30 Kosztorys ofertowy Elektryka (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 31 Przedmiar robót - elektryka (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 32 Zagospodarowanie przestrzeni ul. Kopernika, (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 33 1 ogólna STWiOR (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 34 2. STWiOR Rozbiórkowych (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 35 Specyfikacja Złotów Westerplatte elektryka (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (346.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-07-20 13:24:35
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-07-20 13:40:36
Ostatnia zmiana:2016-08-08 10:44:18
Ilość wyświetleń:1629

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij