Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Gmina Miasto Złotów. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

CPV:
09.21.00.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 300,00 MWh każda.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi w formularzu wykazu głównych dostaw (Załącznik nr 4) należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 300,00 MWh każda.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
2) Łącznie winni spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku, gdy inny podmiot odda wykonawcy do dyspozycji swoją wiedzę i doświadczenie to z przedmiotowego zobowiązania musi także wynikać oświadczenie, iż podmiot ten będzie uczestniczyć w wykonywaniu części zamówienia lub informację, w jakim innym charakterze inny podmiot oddaje wykonawcy do dyspozycji swoją wiedzę i doświadczenie. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust 2b art. 26 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.Termin realizacji:
od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-07-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2016-07-27 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1. Kryteria oceny ofert:
Kc - Cena 98 pkt
Kt - Termin płatności faktury 2 pkt
2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryterium cena (Kc) oraz kryterium termin płatności (Kt).


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysięce 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)


Firmy uczestniczące