UCHWAŁA NR XX.132.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup stacji meteorologicznej”

UCHWAŁA NR XX.133.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XX.134.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XX.135.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały nr III.6.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa

Uchwała NR XX.136.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. i przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu

UCHWAŁA NR XX.137.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XIX.129.2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

UCHWAŁA NR XX.138.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Złotów od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Złotów