Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Złotów

CPV:
66.11.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności otrzymali zezwolenie, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. W okresie obowiązywania umowy będą posiadały:
a) na terenie miasta Złotowa placówkę bankową, która czynna jest co najmniej 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku), wyposażoną w urządzenia techniczne umożliwiające dokonywanie wpłat w formie zamkniętej także po godzinach otwarcia placówki (wrzutnia nocna),
b) możliwości techniczne pozwalające na elektroniczny dostęp do rachunków w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej i wykonywanie następujących czynności:
- składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu z datą przyszłą,
- składanie zleceń stałych,
- pobieranie wyciągów,
- wydruk historii operacji,
z możliwością definiowania zakresu dostępu do rachunków i operacji dla poszczególnych użytkowników oraz zatwierdzania przekazywanych zleceń przez osoby uprawnione, zgodnie ze strukturą jednostki organizacyjnej (bankowość elektroniczna),
c) system rozliczeń płatności masowych pozwalający na automatyczną rejestrację oraz uzgadnianie stanu należności.
4. Zobowiążą się udostępnić elektroniczny dostęp do rachunków, o którym mowa w pkt. 3 lit. b w Urzędzie Miejskim w Złotowie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów oraz zapewnią obsługę przelewów w formie papierowej w przypadku awarii łącza elektronicznego lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, na warunkach jak dla przelewów elektronicznych.
5. Zagwarantują miesięczny okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych.
6. Zagwarantują możliwość automatycznego deponowania środków na lokatach typu over night dla wskazanych rachunków Zleceniodawcy.
7. Zapewnią możliwość składania przynajmniej do godziny 15.30 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji,
8. Średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego wynoszą:
a) wydatki: około 60.000,00 zł,
b) dochody: około 60.000,00 zł.
9. Zapewnią:
a) obsługę rachunków bieżących (13 sztuk) oraz rachunków pomocniczych (maksymalnie 35 sztuk),
b) możliwość otwierania lokat terminowych oraz lokat typu „overnight”,
c) dostęp do bankowości elektronicznej – operacje w formie elektronicznej (20 stanowisk),
10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia gwarantują:
a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
b) możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych oraz wypłat gotówkowych świadczeń z zakresu opieki społecznej,
c) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe, w tym wpłat w formie zamkniętej z wykorzystaniem wrzutni nocnej,
d) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień,
e) sporządzanie, bądź umożliwienie elektronicznego generowania wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień,
f) możliwość dokonywania rozliczeń płatności masowych, w sposób pozwalający na automatyczną rejestrację oraz uzgadnianie stanu należności,
g) zapewnienie bezpieczeństwa dyspozycji środkami pieniężnymi, wykonywanymi przez elektroniczne kanały komunikacji, poprzez ochronę zasobów przez nieautoryzowanym dostępem osób wewnątrz i z zewnątrz systemu obsługi elektronicznej,
h) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy
10. Przez dostęp do bankowości elektronicznej zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności:
a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
b) możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego,
c) możliwość drukowania wyciągów bankowych.
12. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:
a) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie,
b) przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie dla 13 pracowników; maksymalnie 8 godzin na jednego pracownika,
c) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.
13. Przyjęte w p. 8 i 9 wartości służą wyłącznie do wyliczenia kosztów niezbędnych do ustalenia ceny oferty i nie mogą stanowić zamkniętego katalogu usług wymaganych w przyszłości do wykonania przez Wykonawcę.


Termin realizacji:
Od dnia 09 maja 2016 roku do dnia 08 maja 2020 roku.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-04-28 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2016-04-28 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
- OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH - 30%,
- OPROCENTOWANIE NA LOKATACH "OVERNIGHT" - 10 %,
- PROWIZJA ZA DOKONANIE WYPŁAT GOTÓWKOWYCH - 30 %,
- PROWIZJA ZA ZREALIZOWANY PRZELEW KRAJOWY - 20 %,
- POZOSTAŁE OPŁATY WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ - 10 %


Wadium:
Zamawiający nie żąda złożenia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące