UCHWAŁA NR XVI.90.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2021

UCHWAŁA NR XVI.91.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI.92.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały nr XIV.77.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

UCHWAŁA NR XVI.93.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały nr XIV.79.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Złotów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej, terminów jej płatności i wysokości stawek

UCHWAŁA NR XVI.94.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2020”

UCHWAŁA NR XVI.95.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów”

UCHWAŁA NR XVI.96.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały nr XXXVIII.356.2014 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie

UCHWAŁA NR XVI.97.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XVI.98.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną

UCHWAŁA NR XVI.99.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zasad korzystania z targowiska miejskiego „Zielony Ryneczek” w Złotowie

UCHWAŁA NR XVI.100.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów