Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2016.CPV:
85.00.00.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) warunki określone w pkt 2 i 3 powyżej spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
2) warunki określone w pkt 1 i 4 powyżej spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy oraz złożą jako kompletną jedną ofertę spełniającą wymogi niniejszej specyfikacji i ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zawierającą kalkulację zaoferowanych stawek 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Uznanie spełnienia warunków przez Wykonawcę:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisane oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach należycie
wykonał usługi opiekuńcze u co najmniej 70 osób rocznie o liczbie świadczeń nie mniejszą niż 20000 godzin rocznie i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u co najmniej 10 osób rocznie o liczbie świadczeń nie mniejszej niż 6000 godzin rocznie. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, powyższe wymogi powinny być spełnione za ten okres. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawcę usługi zostały zrealizowane w sposób prawidłowy.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:
w przypadku zwykłych usług - Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonywania zamówienia został spełniony jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 12 osobami zatrudnionymi do realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu: pielęgniarki, opiekuna środowiskowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, bądź posiadające kwalifikacje potwierdzone ukończeniem szkół i stosownych kursów dla opiekunów potwierdzone odpowiednimi dyplomami, świadectwami i zaświadczeniami,
w przypadku usług specjalistycznych - Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonywania zamówienia został spełniony jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami zatrudnionymi do realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodne z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 598 z późn. zm.).
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 300000 ,00 zł /trzystatysięcyzłotych/.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Oferty można składać do:
2015-12-15 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2015-12-15 godz: 14:20

Miejsce otwarcia ofert:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Kryteria wyboru:
- cena - 60%
- doświadczenie wykonawcy – 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)


Firmy uczestniczące