Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego w Złotowie

Zamawiający:
Up. Zamawiający Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego w Złotowie

CPV:
45.23.31.61-5, 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-0, 45.23.13.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

[Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
max 50 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-10-28 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2015-10-28 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
cena – waga kryterium 95 %
termin wykonania zamówienia- waga kryterium 5 %


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 7.000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (323.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - teren ul. Słowackiego (544kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_ FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7 WZÓR UMOWY (197.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 E PZT (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9 E Schemat rozdzielnicy - Szafa kablowa (385.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 10 E Schemat strukturalny sterowania MGIELNIK (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 11 E Schemat strukturalny (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 12 E Studnia kablowa SKO-1p1g (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 13 E ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA (127.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 14 E Zestawienie materiałów (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 15 W Opis techniczny Przyłącze wod.doc (204.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 16 W PZT dla przyłącza wod (27.2MB) Zapisz dokument  
Zał. 17 W Schematy Instalacji wod (12.1MB) Zapisz dokument  
Zał. 18 PB Opis do zagospodarowania terenu (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 19 PB Opis techniczny (208.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 20 PB RYS. 1 PZT 500 PRZEZROCZYSTE (15MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 21 PB RYS. 2 PZT - SCHEMAT IDEOWY 250 (520.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 22 PB RYS. 3 DETAL POSADZKI 100 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 23 PB RYS. 4 Napis na posadzce (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 24PB RYS. 5 zraszacz Mgiełka rzut (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 25 PB RYS. 6 Przekrój poprzeczny nawierzchni z polbruku A-02 50 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 26 PB RYS. 6A Przekrój poprzeczny nawierzchni z betonu A-04 50 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 27 PB RYS. 7 Przekrój poprzeczny nawierzchni epoksyd-poliuret A-03 50 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 28 PB RYS. 8 Mural i ławki parkowe (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 29 Przedmiar El (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 30 Przedmiar M (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 31 Przedmiar SM (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 32 00 Specyfikacja techniczna - warunki ogólne Słowackiego Złotów (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 33 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW8i9 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 34 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (260.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 35 02 Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 36 03 Specyfikacja techniczna - ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 37 04 Specyfikacja techniczna - Ogrodzenie SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 38 05 Specyfikacja techniczna - Przepusty pod zjazdami – SŁOWACKIEGO ZŁOTÓw (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 39 06 Specyfikacja techniczna - Roboty ziemne SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 40 07 Specyfikacja techniczna - Roboty pomiarowe SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 41 08 Specyfikacja techniczna - Betonowe obrzeża chodnikowe - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (15.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 42 09 Specyfikacja techniczna - Linia kablowa Oświetlenie terenu - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 43 10 Specyfikacja techniczna - Przyłącze wodociągowe - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 44 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (307.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2015-10-09 07:33:48
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2015-10-13 13:34:03
Ostatnia zmiana:2015-10-28 14:00:06
Ilość wyświetleń:2285

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij