Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa drogi osiedlowej przy ul. Wioślarskiej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa drogi osiedlowej przy ul. Wioślarskiej w Złotowie

CPV:
45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie specjalności drogowej i 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych , lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 września 2015 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-07-06 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2015-07-06 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 95 %
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 5 %


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 9.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100), w tym:
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (235.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ -Budowa drogi osiedlowej przy ul. Wioślarskiej (599kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy II (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7 WZÓR UMOWY (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Roboty ziemne - wywóz trasa A (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Roboty ziemne - nasyp trasa A (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Roboty ziemne - wywóz trasa B (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Roboty ziemne - nasyp trasa B (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 Roboty ziemne - wywóz trasa C (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13 Roboty ziemne - nasyp trasa C (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 14 RYS-1_PZT-PW (186.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 15 RYS-2_PROFIL_TR_A (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 17 RYS-4_PROFIL_TR_C (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 16 RYS-3_PROFIL_TR_B (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 18 RYS-5_SZCZ_KONSTR (305.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 19 RYS-6_POPRZ_TR_A (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 20 RYS-7_POPRZ_TR_B (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 21 RYS-8_POPRZ_TR_C (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 22 Zestawienie wyników obliczeń (Opis - bud.) (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 23 Przykładowe karty katalogowe (Opis - wyk.) (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 24 Rys. nr E-1 wyk. (314kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 25 Rys. nr E-2 wyk. (849.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 26 Wioslarska_tr_A-KO (146.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 27 Wioslarska_tr_B-KO (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 28 Wioslarska_tr_C_KO (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 29 Kosztorys ofertowy (elektr.) (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 30 STWiOR_Wioslarska (drog.) (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 31 STWiOR (elektr.) (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - I (315.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (505.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2015-06-19 11:27:12
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2015-06-19 12:11:33
Ostatnia zmiana:2015-07-20 11:41:49
Ilość wyświetleń:2168

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij