Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) oraz § 12 załącznika do uchwały Nr XXXIX.360.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.”,


Burmistrz Miasta Złotowa

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie

przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym


1. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

2. Burmistrz Miasta Złotowa wybierze do 3 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków danej komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2015, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.).

3. W skład danej komisji konkursowej wchodzi, co najmniej 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz co najmniej 2 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

4. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Kandydatami na członków danej Komisji mogą być wyłącznie osoby, które są zrzeszone w danej organizacji pozarządowej lub podmiocie wyszczególnionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Nie ma możliwości składania kandydatur osób niezrzeszonych w danej organizacji.

6. Niedopuszczalne jest zgłoszenie kandydatury na członka danej komisji konkursowej przez organizację, która złożyła ofertę w zakresie tożsamym z ogłoszonym konkursem.

7. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015r. (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu).

8. Ostateczny skład komisji konkursowej powołany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

9. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


Burmistrz Miasta Złotowa

/-/ Adam Pulit


Złotów, dnia 8 kwietnia 2015r.