Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II

CPV:
45.23.30.00-9, 31.52.72.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności drogowej oraz 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.)., lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

[Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
max 45 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Wymagany termin wykonania zamówienia 31 maja 2015 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-02-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2015-02-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
- cena – waga kryterium 95 %
i
termin wykonania zamówienia- waga kryterium 5 %.


Wadium:
. Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 19.000,00 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (219.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - Os. Chojnicka II 2015 (452.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy II (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7 WZÓR UMOWY (173kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.1. INF_BIOZ (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2. STRONA_TYT (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3. ZAWARTOSC (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.4. OPIS_B_K_R (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.5. ZEST_ROBOT_ROG (322.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.6. Tabela - Roboty ziemne trasa A (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.7. Tabela - Roboty ziemne trasa B (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.8. Tabela - Roboty ziemne trasa C (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.9. Tabela - Roboty ziemne trasa D (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.10. Tabela - Roboty ziemne trasa E (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.11. Tabela - Roboty ziemne trasa F (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.12. Tabela - Roboty ziemne trasa G (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.13. Tabela - Roboty ziemne trasa I (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.14. Tabela - Roboty ziemne trasa J (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.15. Tabela - Roboty ziemne trasa K (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.0 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.1 (552.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.2 (452.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.3 (397.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.4 (313.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.5 (260.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.6 (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.7 (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.8 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.9 (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.10 (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.11 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.12 (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.13 (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.14 (163.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.15 (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.16 (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.17 (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.18 (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.19.karta rejestracji mapy ROGATKI (2.3MB) Zapisz dokument  
10.1.E02 Brzezińskiego ideowy (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.2.E03 Brzezińskiego SOU-1-S-2 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.3.E04 Brzezińskiego SW 812 (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.4.E05 Brzezińskiego SP4500 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.5.Oprawa HSGS102 (818.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.6.PROJKET OŚWIETLENIA ULICZNEGO (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.7.Złotów Brzezińskiego opis (146.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.1.STRONA_TYT_KD (31.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.2.BILANS ILOSCOWY WODY DESZCZ (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.3.ZEST_ROBOT_ROGATKI_KD (324.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.4.Sieć deszczowa rogatki (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.5.Separator (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.6.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 2 (174.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.7.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 3 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.8.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 4 (149.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.8.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 5 (221.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.9.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 6 (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.10.ROZDZIELCZA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ RYS NR 1 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.11.SEPARATOR RYS NR 9 (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.12.WLOT RYS NR 7 (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.13.WYLOT RYS NR 8 (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.1.KARTA UZGODNIEŃ (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.2.OPIS_OZNK (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.3.OZNAKOWANIE (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.4.STRONA_TYT (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.5.Zawartość_ (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zestawienie robót drogowych i kanaliz. (799.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 14 Przedmiar robót drog.-kan. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 15 Tabela el. rozlicz. robót drog.-kan. (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 16 Przedmiar - robooty elektr. (544.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 17 Tabela el. rozlicz. robót elektr. (452.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.1.D.00.00.00 Wymagania ogólne (297kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.2.D.01.01.00 Odtworzenie trasy (145.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.3.D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów w gruntach (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.4.D.02.03.01.14 Wykonanie nasypów (157.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.5.D.03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa (178.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.6.D.03.02.01.72 Regulacja pionowa włazów kanałowych (126.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.7.D.04.02.01.00 Warstwa odsączająca (170.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.8.D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.9.D.04.04.02.12 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (194.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.10.D.04.06.01.12 Podbudowa z betonu B-10 (172kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.11.D.04.08.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (249.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.12.D.05.03.13.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA (232.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.13.D.05.03.23.12 Nawierzchnia z kostki betonowej (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.14.D.06.01.01.21 Humusowanie z obsianiem trawą (147.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.15.D.07.01.01.00 Oznakowanie poziome (208.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.16.D.07.02.01.11 Oznakowanie pionowe (138.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.17.D.08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.18.D.08.03.01.11 Ustawienieobrzeży betonowych (162.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.19.D.08.05.01Ścieki pref. z elem. betonowych (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - I (316kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp.na zapytania - II (507.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp.na zapytania - III (718.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - IV (255.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp.na zapytania - V (413.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (647kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2015-01-30 13:18:53
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2015-02-03 09:16:02
Ostatnia zmiana:2015-03-16 12:54:32
Ilość wyświetleń:3115

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij