Na podstawie § 3 ust. 8 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów oraz zarządzenia nr 8.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów,

Burmistrz Miasta Złotowa

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015

  1. Kandydatami na członków danej Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Złotów, z wyłączeniem osób, które są zrzeszone w organizacji pozarządowej, która złożyła wniosek w ramach ogłoszonego konkursu.

  2. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz osób zainteresowanych przez nie zgłoszonych, w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach ogłoszonego zarządzeniem nr 9.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 stycznia 2015r. otwartego konkursu, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

  3. Burmistrz Miasta Złotowa wybierze do kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji.

  4. W skład komisji konkursowej wchodzi, co najmniej 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz co najmniej 2 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

  5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

  6. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  7. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2015r.

  8. Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

  9. Udział w pracach komisji opiniującej złożone wnioski jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.Burmistrz Miasta Złotowa

/-/ Adam Pulit

Złotów, dnia 27 stycznia 2015r.