ZARZĄDZENIE Nr 8.2015

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 26 stycznia 2015 r.


w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 715) oraz zapisów § 3 ust. 8 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów zarządza się, co następuje:

§1

1. Określa się zasady, formę oraz tryby powołania i pracy komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania „członek komisji” rozumie się przez to także jej Przewodniczącego.

§ 2

1. Burmistrz Miasta Złotowa w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia danego otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej zwanej dalej Komisją.

2. Kandydatami na członków danej Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Złotów, z wyłączeniem osób, które są zrzeszone w organizacji pozarządowej, która złożyła wniosek w ramach danego ogłoszonego konkursu.

3. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

4. Komisja ma na celu zaopiniowanie złożonych projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w danym ogłoszonym konkursie.

5. Nabór na członków Komisji trwa najpóźniej do dnia składania wniosków wskazanym w odpowiednim zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów.

6. Obsługę administracyjno-biurową naboru kandydatów na członków Komisji prowadzi właściwy merytorycznie ze względu na rodzaj zadania publicznego pracownik Urzędu Miejskiego w Złotowie.

7. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

8. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotowa.

9. Burmistrz Miasta Złotowa wybierze 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

10. W skład komisji konkursowej wchodzi, co najmniej 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz co najmniej 2 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje.

11. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

12. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej sport.

§ 3

1. Posiedzenia Komisji są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego, którego wskazuje Burmistrz Miasta Złotowa.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów wybierają Zastępcę Przewodniczącego.

3. Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie posiedzenia telefonicznie lub pisemnie, co najmniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. Posiedzenie uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim ponad połowa składu Komisji.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obradom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Przewodniczącego.

8. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku, do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia, tj:

1) pozostaje z jednym z wnioskodawców w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania konkursowego może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) jest lub była związana z tytułu kurateli w stosunku do wnioskodawcy ubiegających się o realizację zadania publicznego,

3) jest lub była przedstawicielem wnioskodawcy,

4) przedstawiciel wnioskodawcy jest dla niej:

a) małżonkiem (także po ustaniu małżeństwa),

b) krewnym,

c) powinowatym do drugiego stopnia,

d) osobą związaną z tytułu kurateli,

5) brała udział w postępowaniu dotyczącym wnioskodawcy, z powodu, którego wszczęto przeciw niej dochodzenie służbowe, dyscyplinarne lub karne,

6) wnioskodawcą jest osoba pozostająca wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej.

9. Każdy członek Komisji, przed rozpoczęciem prac Komisji, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Każdy z członków komisji po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami w ramach konkursu składa na ręce Przewodniczącego oświadczenie o istnieniu, bądź nieistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 8. Przewodniczący własne oświadczenie w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim składa Burmistrzowi Miasta Złotowa.

10. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przesłanka dotycząca wykluczenia członka Komisji Konkursowej z prac Komisji, wykluczenia dokonuje na wniosek Przewodniczącego Burmistrz Miasta Złotowa. W przypadku istnienia przesłanek wykluczenia po stronie Przewodniczącego Burmistrz Miasta Złotowa z urzędu dokonuje zmiany w składzie komisji wydając stosowne zarządzenie.

§ 4

1. Otwarcie wniosków odbywa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie z udziałem osób zainteresowanych, których niezwłocznie informuje się o zgłoszonych wnioskach z podaniem podmiotu składającego, nazwy, rodzaju zadania, a także kwoty wnioskowanej.

2. W posiedzeniach Komisji uczestniczą wyłącznie jej członkowie.

3. Komisja dokonuje oceny formalnej wniosków biorąc pod uwagę kompletność i zupełność wniosku, a następnie podejmuje ewentualnie decyzję o powiadomieniu pisemnym, elektronicznym (poprzez e-mail) lub telefonicznym danego wnioskodawcę, aby ten w terminie do 3 dni od dnia otrzymania informacji o występujących nieprawidłowościach dokonał poprawek. W przypadku nieuzupełnienia przez wnioskodawcę braków formalnych wniosku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Komisja podejmuje decyzje o odrzuceniu wniosku z powodu braku dochowania wymogów formalnych, określonych uprzednio w ogłoszeniu o otwartym konkursie. Wnioski odrzucone z przyczyn formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Członkowie Komisji wspólnie dokonują oceny formalnej wniosku wypełniając Kartę Oceny Formalnej Wniosku stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W ramach oceny merytorycznej Komisja może wezwać wnioskodawcę telefonicznie bądź drogą elektroniczną do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Wnioskodawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień.

6. Członkowie Komisji wypełniają Kartę Oceny Merytorycznej Wniosku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych przez członków Komisji dzielona przez liczbę członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na końcową ocenę wniosku.

7. Wnioski zaopiniowane przez Komisję układane są w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionej tworząc listę rankingową.

§ 5

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2. Do protokołu Komisji załącza się listę obecności, której wzór określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Przewodniczący Komisji przedkłada Burmistrzowi Miasta Złotowa protokół z posiedzenia Komisji wraz z dokonanymi ocenami wniosków (wypełnione załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia) niezwłocznie po ich sporządzeniu.

2. Ostateczną decyzję w zakresie udzielenia dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Złotowa.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 12/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Adam
Pulit