ZARZĄDZENIE Nr 178.2014

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 17 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.


Na podstawie zapisów działu V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 167.2014 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert z dziedziny:

I. Kultury, sztuki i tradycji w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Danuta Szewczuk - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Sylwia Mróz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie.

Komisja Kultury, sztuki i tradycji rozpoczyna obrady o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 22 grudnia 2014 r.


II. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Danuta Szewczuk - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

4) Urszula Belka – przedstawiciel Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.

Komisja Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 22 grudnia 2014 r.

 

III. Kultury fizycznej w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Sławomir Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej,

3) Jakub Pieniążkowski – instruktor ds. sportu w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej,

4) Teresa Rzechtalska – przedstawiciel Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego,

5) Urszula Belka – przedstawiciel Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.

Komisja kultury fizycznej rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 23 grudnia 2014 r.


IV. Przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym w składzie:

1) Wiesława Gniot – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodnicząca komisji,

2) Katarzyna Biecka – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Grzegorz Bąbiński – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

4) Urszula Stawowska - przedstawiciel Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.

Komisja przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym rozpoczyna obrady o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 21 w dniu 22 grudnia 2014 r.


V. Ochrony i promocji zdrowia w składzie:

1) Wiesława Gniot – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodnicząca komisji,

2) Anna Poznańska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Ilona Sawczuk-Kruk – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja ochrony i promocji zdrowia obraduje o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 21 w dniu 23 grudnia 2014 r.


VI. Ratownictwa i ochrony ludności w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Marcin Batko – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Piotr Jeske - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja ratownictwa i ochrony ludności rozpoczyna obrady o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 23 grudnia 2014 r.

§ 2

Do zadań Komisji konkursowej należy:

  1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym,

  2. zaopiniowanie ofert,

  3. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru ofert.

§ 3

Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu ofert.

§ 5

Powołane komisje konkursowe ulegają rozwiązaniu po ogłoszeniu w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa wyników otwartego konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotowa


/-/ Adam Pulit


Uzasadnienie

W dniu 26 listopada 2014 roku zarządzeniem Nr 167.2014 został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa w otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.

Zgodnie z § 2 punkt. 1 Zarządzenia Nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów, w dniu 27 listopada 2014 roku Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów na rok 2014.

Do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęły 3 kandydatury na członka komisji konkursowej, zostały one zgłoszone przez organizację pozarządową – „Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne”. Wobec powyższego w skład komisji konkursowych powołano przedstawicieli organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta Złotowa oraz osoby reprezentujące sektor organizacji pozarządowych.