UCHWAŁA NR III.2.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie

UCHWAŁA NR III.3.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz ich składu ilościowego

UCHWAŁA NR III.4.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji

UCHWAŁA NR III.5.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie

UCHWAŁA NR III.6.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa

UCHWAŁA NR III.7.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Złotów w Radzie Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

UCHWAŁA NR III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Złotów jako członka Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXVII.350.2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie uchwalonej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie nr XVII/77/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.