UCHWAŁA NR XXXVIII.351.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014
UCHWAŁA NR XXXVIII.352.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów
UCHWAŁA NR XXXVIII.353.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 - 2016"
UCHWAŁA NR XXXVIII.354.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie
UCHWAŁA NR XXXVIII.355.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2020”
UCHWAŁA NR XXXVIII.356.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie
UCHWAŁA NR XXXVIII.357.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę nr XXXI/304/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. i przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu