Na podstawie § 3 ust. 8 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów oraz zarządzenia nr 12/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów,

 

Burmistrz Miasta Złotowa

 

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015.

 

1. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach ogłoszonego Zarządzeniem Nr 172.2014 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 grudnia 2014 r. otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

2. Burmistrz Miasta Złotowa wybierze do 3 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi, co najmniej 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz co najmniej 2 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

5. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2014r.

7. Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

8. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa

 

/-/ Stanisław Wełniak

 

 

 

Złotów, dnia 2 grudnia 2014 r.