UCHWAŁA Nr XXXI /226/06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

              Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) i art.14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami: z 2004 r. Nr 281 poz.2782, z 2005 r.: Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459) Rada Miejska w Złotowie uchwala,  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Złotowie przy ulicy Domańskiego, oznaczonej jako działka nr 134/2 o powierzchni 3.360 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr 20177, stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów na nieruchomość położoną  w Złotowie przy Alei Piasta, oznaczoną jako działka nr 3/2 o powierzchni 2.649 m2, zapisaną   w księdze wieczystej nr 21341, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

§ 2. Zamiana, o jakiej mowa w § 1, może nastąpić bez obowiązku dokonywania dopłat  w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń
w miejscach publicznych.

                            
                                                                                               Przewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej

                                                                                            inż. Leszek Kurcin