PROTOKÓŁ NR XXXIII.2014

z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

odbytej w dniu 25 marca 2014 roku


W dniu 25 marca 2014 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady otworzył i prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do porządku obrad odbył się pokaz użycia defibrylatora przeprowadzony przez ratowników z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: Sławomira Rogut, Bartosza Waldowskiego i radnego Krzysztofa Koronkiewicza.

Po zakończonym pokazie, radna A. Andrzejewska podziękowała za przeprowadzoną prezentację, a K. Koronkiewicz podziękował Fundacji Złotowianka, dzięki której został zakupiony defibrylator oraz Klubowi Abstynentów i A. Andrzejewskiej za zasponsorowany sprzęt, tj. kupiony 2 lata temu parawan.


Przewodniczący Rady podziękował za przeprowadzony – zaprezentowany pokaz.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady St. Pikulik otworzył obrady XXXIII sesji. Powitał Z-cę Burmistrza Miasta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Komendanta Powiatowego Policji - Pana W. Wilczewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej P. Pierzyńskiego, Przewodniczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wszystkich dyrektorów szkół, placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządowych, media i wszystkich przybyłych gości.

Obecnych było 14 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krystian Cichański.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad radnego Jacka Lewandowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXXII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2014 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2.2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zwołania XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag, propozycji zmian do porządku obrad.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXXIII sesji:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2013 rok.

 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2013.

 7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2013 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2014.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok".

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone miedzy al. Piasta a ul. Szkolną.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 14. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 15. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 15 stycznia do dnia 12 marca 2014 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15 stycznia do dnia 12 marca 2014 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

Radna A. Andrzejewska:

 1. Zapytała, jak wygląda na terenie miasta sprawa opieki przedszkolnej dzieci niepełnosprawnych – czy jest potrzeba utworzenia np. oddziału specjalnego dla tych dzieci. Czy istniejący jeden taki punkt w mieście zaspakaja potrzeby w tym zakresie – czy jest na to większe zapotrzebowanie.

 2. Podtrzymała interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji w sprawie zlikwidowania progów przy przejściu chodnikiem i przejazdem ścieżką rowerową przez ul. Krzywoustego, co miało być zrobione w ramach bieżącego utrzymania.

Radny K. Koronkiewicz:

 1. Poruszył sprawę kierunkowskazów przy rondzie na Chojnickiej II, które informują tylko o ul Kocika a jest tam jeszcze ul. Brzezińskiego i ul. Radowskiego. Zapytał, czy nie można by uzupełnić informację o te dwie ulice, co ułatwiłoby dojazd - przynajmniej dostawcom przesyłek.

 2. Zapytał, czy będą dostawiane jeszcze jakieś urządzenia na placu zabaw dla dzieci na osiedlu Chojnicka – czy można by zamontować tam ślizgawkę.

 3. Poruszył sprawę dotyczącą sprzątania ulic – zauważył, że główne ulice są już posprzątane, a zostały jeszcze takie ulice, jak na całej długości ul. Królowej Jadwigi i boczne uliczki osiedlowe. Zapytał, czy w ramach umowy, Miejski Zakład Usług Komunalnych jest zobowiązany do ich sprzątania.

 4. Zapytał, czy nie warto by zastanowić się nad przyszłoroczną inwestycją polegającą na postawieniu nowego namiotu koło basenu z kortem tenisowym. Postawienie takiego namiotu pozwoliłoby uruchomić całoroczny kort dla tenisistów, których nie brakuje. Natomiast pod obecnym namiotem na stałe zostawić lodowisko, ponieważ rozkładanie i składanie urządzeń do lodowiska powoduje ich niszczenie, a naprawy są kosztowne. Uważa, że to dobry pomysł i mieszkańcy byliby zadowoleni. Ponadto powiedział, że można by było pomyśleć o usunięciu w tym parku wszystkich drzew i posadzeniu nowych – niskopiennych, ponieważ obecnie namiot jest zabrudzony przez ptaki i pomimo, że jest tam sprzątane, wygląda on tragicznie.

 5. Poruszył sprawę widocznej z ziemi rury gazowej na początku ul. Chojnickiej. Powiedział, że rury powinny być schowane nie mniej niż 60 cm w ziemi, a przy drodze wojewódzkiej – nie mniej niż metr, ponadto odległość rur gazowych od innych instalacji nie powinna być mniejsza jak 0,5 metra, chyba, że jest możliwość dopuszczenia płyty izolującej. Prosił, żeby wystosować pisma do firm, w tym DUON, aby wraz z Astą i energetyką pochować kable w ziemi, ponieważ po każdych deszczach rury są widoczne i są zasypywane przez właściciela posesji.

 6. Prosił o informację dotyczącą realizacji ustawy śmieciowej, ponieważ minęło już ponad pół roku od jej wdrożenia i chciałby dowiedzieć się, jaki procent mieszkańców Złotowa złożyło deklarację, jaka jest ściągalność opłat i czy miasto dopłaca do tego za tych, którzy złożyli deklarację a nie płacą.

 7. Powiedział, że w nawiązaniu do artykułu na temat Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który ukazał się w lokalnej gazecie, zastanawia się czy warto szukać inwestora, który wybudowałby zakład przerobu odpadów. Zapytał, czy nie warto by było, żeby miasto wraz z innymi gminami w to zainwestowało, a inwestując w MZUK, kupując więcej udziałów, można by było ich wspomóc - nawet w rozbudowie zakładu zagospodarowania odpadów, co na pewno byłoby z korzyścią dla miasta ze względu na to, że zakład zostałby nadal w mieście, ludzie mieliby pracę, a zatrudnienie mogłoby nawet być zwiększone.

 8. Zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji. Powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w siedzibie Policji, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, na prośbę członków Komisji, zadeklarował, że postara się, żeby podczas prowadzonych robót związanych z budową mostu, gdzie jest zrobiony objazd, w godzinach szczytu, tj. przed godz. 800 i po godz. 15-tej, będzie stał tam Policjant i kierował ruchem drogowym. Zapytał, czy dałoby radę, żeby przynajmniej od czasu do czasu kierować tam ruchem, a najlepiej codziennie, ponieważ przejazd jest tam tragiczny, albo żeby na ten okres ustawić tam sygnalizację świetlną.

Radny K. Kulasek:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą zapewnienia przejazdu z ul. Partyzantów do ul. Dwór Złotowski, co było obiecane na spotkaniu z mieszkańcami. Powiedział, że na razie jest tam rozebrany płot i tylko prowizoryczny przejazd. Zapytał, czy da się tam to trochę poszerzyć, utwardzić – prawdopodobnie ma być tam zrobiona jakaś barierka, żeby oddzielić przejście dla pieszych, ale póki co, to nic nie jest zrobione, a mieszkańcy we własnym zakresie trochę tam równali ten teren.

 2. Zapytał, czy przy przebudowie mostu na rzece Głomia przewidziane są jakieś elementy, które uatrakcyjnią jego wygląd – żeby to nie była tylko przeprawa przez most ale też dodatkowo, żeby stanowił on jakąś atrakcję.

 3. Prosił o informację, czy przy zabudowie, po lewej stronie promenady jest jakiś plan urbanistyczny, architektoniczny, czy powstające budynki będą w różnych stylach, czy będą utrzymane w jakimś jednorodnym, ponieważ mieszkańcy zarzucają, że każdy budynek jest w innym stylu.

 4. Prosił o wyjaśnienie co jest i co będzie robione przy „małej promenadzie” przy jez. Baba – jak to ma wyglądać po zakończeniu prac. Zapytał, czy teren, gdzie w tej chwili jest wywożony gruz z mostu będzie wyrównany.

Radna A. Rogut:

 1. Powiedziała, że mieszkańcy zgłaszają się do niej w sprawie placu zabaw na promenadzie. Jest tam bardzo niebezpiecznie, ponieważ krzyżują się tam drogi rowerzystów i dzieci, które przebiegają do swoich rodziców siedzących na ławkach. Gdyby przenieść wejście do placu zabaw – od strony trawnika oraz ławki, to dzieci by tam nie przebiegały i byłoby bezpieczniej. Ponadto powiedziała, że rodzice proszą również o wymianę piasku w piaskownicach w całym mieście.

 2. Zapytała. w jaki sposób zostanie utwardzony dojazd do ulicy Dwór Złotowski i ul. Partyzantów dla tych mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach o początkowych numerach, o co pytał również radny K. Kulasek.

 3. Zapytała, czy można by było uzupełnić asfaltem odcinek długości około 50 m drogi, tj. zjazd z ul. Partyzantów do ul. Dwór Złotowski, ponieważ w tej chwili jest to objazd do ul. Jastrowskiej i skręca tam bardzo dużo pojazdów a do czasu ukończenia ronda, odcinek ten praktycznie będzie zupełnie nieprzejezdny.

 4. Zapytała o ocenę postępu prac przy budowie ronda i mostu.

Radny H. Golla:

Zapytał na kiedy jest przewidziane rozpoczęcie prac przy nowym zejściu do promenady przy „starym Nadleśnictwie”.

Radna M. Wegner:

Nawiązała do sprawy ławek na promenadzie, o czym mówiła radna A. Rogut. Powiedziała, że jeżeli chodzi o ławki na promenadzie, to już 2 lata temu obiecano, że zostaną one wstawione do wewnątrz placu zabaw a cały czas stoją na zewnątrz.

Radny K. Steffen:

 1. Zwrócił uwagę, że w wyniku opadów deszczu przy piekarni na ul. Miłej zbiera się dużo wody i powstaje „duże jezioro”.

 2. Poruszył sprawę dotyczącą promenady, tj. aby dokonać jej podziału, wydzielając jakąś część dla rowerzystów, a resztę dla pieszych, ponieważ w sezonie może dojść tam do wypadku.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta w pkt 13 oraz Komendant Powiatowy Policji w pkt 6 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2013 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2013 rok, które było omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2013 rok, nie wnosząc uwag.

Powyższa Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2013.

Radni otrzymali Informacje: Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2013, które były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady St. Pikulik. Podziękował za bardzo obszerne i szczegółowe informacje.

Podczas dyskusji radna A. Andrzejewska – Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego – poinformowała, że Komisja Bezpieczeństwa Publicznego poświęciła dużo czasu problemom bezpieczeństwa – odbyły się dwa spotkania, tj. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji, na którym przyjęto wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji do wysokości 50% jego wartości oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na którym Komisja przyjęła wniosek o dofinansowanie remontu łącznika między budynkami. Powiedziała, że otrzymali informację, że w chwili obecnej tych środków nie ma, co wcale nie znaczy, że nie będą ponawiali tych wniosków.

Radny St. Wojtuń – zwrócił uwagę, że z przedstawionej informacji wynika, iż w stosunku do zeszłego roku, wszystkie wskaźniki poprawiły się, tzn. jest mniej przestępstw, jest bardzo duża skuteczność Policji. Zapytał, czy Komendant przeprowadzał badania, czy ma informację, jak Złotów wygląda pod względem bezpieczeństwa na tle innych miast, czy tych przestępstw różnego rodzaju jest u nas mniej.

Na powyższe, odpowiedzi udzielił Waldemar Wilczewski – Komendant Powiatowy Policji. Powiedział, że formalnie żadnych badań nie przeprowadzał, ale jest to trzecie miasto, w którym pracuje a poprzednie – Konin, jest porównywalne do Złotowa i wie doskonale jak wyglądało tam zagrożenie a jak wygląda w Złotowie. Tu jest naprawdę spokojnie – bo również jako mieszkaniec Złotowa ma okazję chodzić po mieście, a przede wszystkim słyszy i widzi to co dociera do niego na biurko - jeżeli chodzi o zgłoszenia. Powiedział, że rozumie zaniepokojenie, ale zapewnił, że w Złotowie jest bezpiecznie. Przekonał się o tym jak wyszedł pierwszy raz na miasto i jak zobaczył zaparkowane rowery przed sklepem - nie przypięte, to stwierdził, że tu musi być naprawdę bezpiecznie, ponieważ w poprzednich miastach, gdzie był, nie spotkał się z tym, żeby rower był nie przypięty. Ponadto poinformował, że w poniedziałki ma okazję rozmawiać z ludźmi i cieszy się, że jest nie wiele spraw – jest to dla niego istotne, bo przede wszystkim chodzi tu o pracę policji. Ponadto poinformował, że co czwarty policjant, to młody policjant, bo nie ma 3. lat służby, a mimo młodego wieku posiadają wiedzę, a z doświadczeniem jest tak, jak w każdej pracy – trzeba je nabyć. Powiedział, że jest przekonany, iż w Złotowie jest bezpiecznie. Na pytanie Przewodniczącego Rady o ranking komend policji w województwie, Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że ranking obejmuje 31 komend i trudno porównać jednostkę typu Złotów n.p. z Poznaniem, z Koninem, z Lesznem, z Piłą, czy nawet n.p. taką małą jednostką jak Słupca, gdzie jest prawie o połowę mniej policjantów. W porównywalnych jednostkach, których jest 8 – 10, Złotów stoi naprawdę bardzo dobrze, a patrząc na 30 jednostek, Złotów lokuje się mniej więcej w środku tabeli, również pod względem wielkości, czyli liczby policjantów. Zwrócił uwagę na występującą prawidłowość, tzn. duże miasto, duża aglomeracja, to duże zagrożenie przestępczością. W dużych jednostkach wyniki statystyczne kształtują się w ten sposób, że zawsze będzie więcej zdarzeń, trochę niższa wykrywalność, bo z tym się trzeba liczyć, a w mniejszej jednostce ten stosunek jest odwrotny – jest mniej zdarzeń, wyższa wykrywalność. Uważa, że Złotów stoi na pewno lepiej, niż wielkość jednostki by na to wskazywała.

Radny St. Wojtuń – zwrócił uwagę na wskaźnik złapanych kierowców pod wpływem alkoholu – zapytał z czego to wynika, czy ze wzmożonych kontroli, czy „z nieostrożności” mieszkańców Złotowa.

Komendant Powiatowy Policji W. Wilczewski – odpowiedział m.in., że wynika to częściowo z jednego powodu i drugiego – powstał Wydział Ruchu Drogowego, jest większa skuteczność, ale liczy na to, tym bardziej, że jest to nagłaśniane przez media, iż może niektórzy zastanowią się, żeby nie siadać za kierownicą po wypiciu alkoholu. Powiedział, że jak będzie tak dalej, to w tym roku będzie jeszcze więcej zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, niż było rok wcześniej i nie cieszy się ze wzrostu tego wskaźnika, bo jest to dla niego niepokojące. Wolałby, żeby zatrzymanych było jak najmniej, ponieważ to bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo na drogach. Z jednej strony można to odczytać, że policjanci są bardzo aktywni, a drugiej strony – trzeba mieć świadomość, że skoro jeździ tylu nietrzeźwych, to na drogach powiatu jest niebezpiecznie.

Radny H. Golla – zapytał, czy w związku z tym przewiduje się zmianę przepisów, bo to co się dzieje na drogach, to jest gorzej niż tragicznie. Nie wie, czy jest jakiś wewnętrzny opór, żeby nie podwyższać kar za jazdę pod wpływem alkoholu, bo była kiedyś mowa o konfiskacie pojazdu, czy ewentualnie dożywotnio odbieranych praw jazdy, ale to są widocznie zamierzenia, a nie ma realizacji tego. Powiedział, że bardzo dotkliwe są też kary pieniężne, chociaż wie, że niektórzy pewnie oburzą się w tym sensie, że jest to jedyny żywiciel rodziny, ale wsiadając za kierownicą do samochodu powinien mieć świadomość, że jest jedynym żywicielem. Gdyby kara była w wysokości 10 – 15 tys. zł., to byłaby ona naprawdę dotkliwa i być może w jakimś sensie spowodowałaby lub ograniczyła wsiadanie kierowców do samochodu po wypiciu alkoholu.

W. Wilczewski – Komendant Powiatowy Policji – odpowiedział, że Policja nie ustanawia prawa – jest od tego, żeby je egzekwować. Natomiast z wieloma opiniami, jako człowiek, zgadza się, bo w życiu codziennym, dla jednej osoby mandat 500 zł. jest dość poważnym ubytkiem dla kieszeni i to nawet znacznym, a dla drugiej, to nie ma z tym problemu. Z tego co widać w telewizji, to odstraszające są punkty karne i utrata prawa jazdy. Powiedział, że zobaczymy co będzie dalej i cokolwiek będą mieli realizować, w przypadku ewentualnej zmiany przepisów, to z całą pewnością policjanci będą to egzekwować.

Następnie W. Wilczewski, Komendant Powiatowy Policji – udzielił odpowiedzi na interpelację radnego K. Koronkiewicza. Powiedział m.in., że policjanci byli kierowani celem rozładowania ruchu drogowego w związku z budową mostu i ronda tylko, że nie stać ich na to, żeby postawić tam na godzinę patrol. Zapewnił natomiast, że po każdym telefonie, niezwłocznie jest tam kierowany patrol celem rozładowania ruchu i tego typu telefony nie są na pewno ignorowane – nie zna przypadku i myśli, że takiego nie było, żeby po telefonie do dyżurnego nie jechał tam patrol. Powiedział m.in., że postawienie patrolu na godzinę, na dwie godziny, jest troszkę problematyczne, bo po wysłaniu patrolu, po 15 minutach otrzymał odpowiedź, że ruchu nie ma. Nie wie, w jakich godzinach jest tan największy ruch, bo gdyby to było 15 minut i dokładnie by wiedział w jakich godzinach, to wtedy jest opcja, że patrol może 15 min. postać, natomiast godziny – nie, czekają na sygnał – telefon. Powiedział, że Policja stara się tam zapewnić przejezdność i nie neguje, że jest to utrudnienie w ruchu – zapewnił, że jak będzie telefon to na pewno niezwłocznie patrol tam się uda i na dany moment zawsze będzie można na nich liczyć. Na uwagę radnego K. Żelichowskiego, że największy problem jest rano, pomiędzy godz. 730 a 800, Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że postara się, żeby o godz. 730 przez 15-20 minut był tam patrol – myśli, że jest to do zrobienia.

Radny H. Golla – powiedział, że jest to odcinek newralgiczny i trzeba to przeżyć – teraz jest gorzej po to, żeby później było lepiej. Zwrócił uwagę, że należy się uznanie i pochwała dla tych, którzy poruszają się tą drogą – na wzrost kultury jazdy kierowców, a to zależy tylko od ludzi.

Komendant Powiatowy Policji W. Wilczewski – powiedział, że mija rok, jak został Komendantem Powiatowym Policji w Złotowie i podziękował za dotychczasowe wsparcie dla Policji, bo jest ono niezwykle istotne oraz za współpracę ze strony Komisji i „miasta”.


Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informacje: Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2013, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu, nie wnosząc uwag.

Punkt 7.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2013 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2014.

Radni otrzymali Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2013 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2014, które było omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji radny St. Wojtuń nawiązał do zapisu w sprawozdaniu, że brakuje pracowników - jest zatrudnionych 6., a powinno być co najmniej 9. Zapytał, kto ma wpływ na zatrudnienie i czy w jakiś sposób można by pomóc Ośrodkowi.

Radna A. Andrzejewska zapytała, kiedy będzie przeprowadzka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej siedziby.

Na powyższe odpowiedzi udzielił P. Brewka – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli chodzi o zatrudnienie powiedział m.in., że brakuje co najmniej 3. pracowników socjalnych, bo zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jeden pracownik powinien przypadać na 2.000 mieszkańców, a od początku tego roku jest 6. terenowych pracowników socjalnych. Do końca 2013 r. było 8. takich pracowników, z tym, że 2. - było opłacanych w ramach projektu, który realizowali od 2009 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt ten zakończył się 31 grudnia 2013 r. Zwrócił się do Burmistrza z prośbą o uwzględnienie w budżecie Ośrodka na 2014 rok co najmniej 2. etatów. Powiedział, że Burmistrz rozważa jeszcze jego prośbę, ale myśli, że skończy się to wszystko tak jak powinno i kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej zostaną spełnione. Odpowiedział, że zależy to m.in. od budżetu, który jest uchwalany przez Radę Miejską, ponieważ musiałoby to nastąpić w formie zmiany do budżetu. Poinformował, że nawet te dwa etaty nie załatwią standardów, jakie powinny być. Powiedział, że MOPS finansowany jest z dwóch źródeł. Jednym ze źródeł - głównym jest gmina, w ramach zadań własnych, a drugim - budżet Wojewody. Na koszty Ośrodka w kwocie około 600 tys. zł., 500 tys. zł. jest w ramach zadań własnych gminy, natomiast 100 tys. zł. pochodzi z budżetu Wojewody, a na to, ile dofinansuje Wojewoda, nie mamy praktycznie żadnego wpływu i jakimi kryteriami Wojewoda kieruje się, też nie. Powiedział, że wielokrotnie były wysyłane pisma do Wojewody, żeby w jakiś sposób określono, na jakich zasadach jest dofinansowanie, ponieważ kilka lat temu była taka sytuacja, że Ośrodek był finansowany w kwocie 300 tys. zł., a w następnym roku finansowanie zmniejszyło się do 100 tys. zł. – różnicę musiał pokryć samorząd. Nie mamy na to jednak wpływu, bo jak wynika z ustawy, utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy, które budżet Państwa może dofinansować, a w jakiej wysokości, to nie jest powiedziane. Powiedział, że nowy Ośrodek jest jak z prawdziwego zdarzenia i był on przygotowywany nawet na 10. pracowników socjalnych, na asystentów rodziny, bo to pewnie w przyszłości będzie nieuniknione – uważa, że jak najbardziej byłoby wskazane, żeby ich tutaj wspomóc. Myśli, że Burmistrz weźmie to pod uwagę i będzie tak jak powinno być. Jeżeli chodzi o nową siedzibę MOPS, powiedział, że wczoraj (25.03.) był odbiór techniczny – Ośrodek jest bardzo ładnie zrobiony. Myśli, że będzie on funkcjonalny i spełni zarówno nasze oczekiwania jak i mieszkańców. Powiedział, że planują, aby do świąt przeprowadzić się do nowej siedziby.

Na tym dyskusję zakończono.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2013 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2014, nie wnosząc uwag.

Powyższa Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Godz. 1200. Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1215.

Obecnych było 14. radnych.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2014 były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radny R. Głyżewski – zwrócił się z prośbą, żeby środki finansowe, które pozostają w wyniku rozstrzyganych przetargów drogowych, były wykorzystane na drogi, ponieważ kilka z nich zostanie na pewno mocno zniszczonych w wyniku prowadzonych robót drogowych, które będą trwały do końca czerwca br. – prosił, żeby środki te zabezpieczyć na bieżące remonty dróg na terenie miasta w roku 2014.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Powiedział m.in., że pieniądze, które pozostały w wyniku rozstrzyganych przetargów drogowych, nie są przewidziane do wydatkowania na inne cele niż drogi. Jest generalna zasada, że to co zostało zaplanowane na drogi, będzie na nie wydane.

Jeżeli będzie potrzeba bieżących remontów zawiązanych z objazdami, które są w tej chwili, to będą one zrobione prawdopodobnie po zakończeniu robót głównych, t.j. na rondzie i na moście. Natomiast te drogi gruntowe – dotyczy to szczególnie końcówki ul. Jerozolimskiej z wyjazdem na ul. Chojnicką, który na bieżąco jest monitorowany – dowieziony został tam tłuczeń i po tych pierwszych deszczach, wykonawca ma tam zleconą naprawę - poprawienie tego stanu, żeby można było również z tej drogi korzystać.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIII.314.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIII.315.2014 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok".

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok".

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIII.316.2014 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok".

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone miedzy al. Piasta a ul. Szkolną.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji radny K. Żelichowski zapytał, jaka będzie określona wysokość zabudowy budynków wielorodzinnych?

Na powyższe odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Powiedział, że wysokość zabudowy warunkują tam budynki już istniejące, a w planie, który obecnie jeszcze obowiązuje, wysokość jest 10 m.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone miedzy al. Piasta a ul. Szkolną.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIII.317.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone miedzy al. Piasta a ul. Szkolną.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIII.318.2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta J. Kołodziejczyk oraz Komendant Powiatowy Policji W. Wilczewski – w pkt 6:

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie zlikwidowania przeszkód przy przejeździe rowerem przez ul. Krzywoustego, gdzie wycięte są rowki w celu lepszego odwodnienia jezdni, odpowiedział, że jest plan realizacji tego, zakupiono już grubą blachę, która będzie przykręcona do jezdni tak, żeby nie stanowiło to kolejnej przeszkody a woda będzie mogła przepływać. Powiedział, że sytuacja taka jest w kilku miejscach w mieście i przewiduje się wykonanie tego w najbliższych tygodniach.

 2. Jeżeli chodzi o projekt organizacyjny placówek oświatowych – przedszkoli odpowiedział, że z tego co wie, to jest Punkt Przedszkolny Specjalny "Marcinek" przy ul. Domańskiego i tam znajdują opiekę dzieci z niepełnosprawnością, głównie sprzężoną, ale nie tylko. Natomiast w Przedszkolu Nr 3 jest grupa integracyjna dla dzieci z mniejszymi dysfunkcjami.

Radnemu K. Koronkiewioczowi:

 1. W sprawie tablic na rondzie na os. Chojnickiej odpowiedział, że są one prawidłowo zainstalowane, bo z ronda jedzie się na ul. Kocika, a te ulice, które są tam dodatkowe, tj. Radowskiego i Brzezińskiego, są zdecydowanie dalej, dlatego w tym miejscu nie zostały oznakowane. Powiedział, że sprawa oznakowania będzie rozważana, ponieważ powstają również budynki przy innych ulicach i trzeba przemyśleć jak to zrobić, żeby nie było tam problemu z dojazdem dla osób z zewnątrz.

 2. W sprawie dołożenia urządzeń do placu zabaw na os. Chojnicka odpowiedział, że z tego co wie, to w budżecie na bieżący rok takiego planu, przynajmniej dotychczas nie było – sprawdzimy, czy takie możliwości tam są i czy to zrobimy.

 3. Jeżeli chodzi o sprzątanie ulic odpowiedział, że umowa jest na cały rok i praktycznie wszystkie ulice utwardzone są sprzątane przynajmniej dwa razy w roku, a częstotliwość sprzątania jest opisana na stronie internetowej BIP Urzędu (przy tym zamówieniu publicznym, które było realizowane). Powiedział, że na pewno, po sprzątnięciu głównych ulic, przejdą na boczne ulice, również na ul. Królowej Jadwigi, która także zostanie posprzątana.

 4. W sprawie pomysłu z namiotem, odpowiedział, że był on już wcześniej rozpatrywany, bo była taka propozycja m.in. z Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, ale z uwagi na koszty, które należy ponieść na taki namiot, odstąpiono od tego – w tym roku i w przyszłym, nie jest to planowane. Jeżeli chodzi o usunięcie drzew w parku, to na pewno nie będziemy ich usuwać, chyba, że jakieś uschnie, to wtedy jest zupełnie inna sytuacja. Powiedział, że drzewa, które można, czy trzeba było tam usunąć, zostały usunięte przy realizacji tej inwestycji, a obecnie w grę może wchodzić jedynie podcięcie gałęzi, a nie likwidacja – ten teren zielony istnieje już bardzo dawno, ma on charakter małego parku i z tego powodu nie chcemy go likwidować.

 5. Jeżeli chodzi o rurę z gazem na początku ul. Chojnickiej odpowiedział, że skierujemy pismo do DUONU i myśli, że się tym zajmą, ponieważ jak zakopywali rury, to był tam wał ziemi, który został usunięty i teraz trzeba coś z tym zrobić – na pewno trzeba to zakopać głębiej.

 6. Jeżeli chodzi o ściągalność opłat za śmieci odpowiedział, że z otrzymanych materiałów na Walne Zgromadzenie Związku Gmin Krajny i rozmowy z Kierownikiem Biura Związku wynika m.in., że jeżeli chodzi o miasto Złotów, to liczba deklaracji na koniec stycznia wyniosła 2.871 – nie ma takiego spisu, z którego by można było wyliczyć, ile ich powinno być, a wg oceny kierownika Biura Związku Gmin Krajny, zostało złożonych około 90 % deklaracji. Powiedział, że trwa procedura sprawdzania. Wysłano ogółem – dla zrzeszonych w Związku, około 1.500 upomnień do tych osób, które złożyły deklaracje a nie zapłaciły, 24 postanowienia o wszczęciu postępowania związanego z wydaniem decyzji nakładającej obowiązek płacenia oraz 128 wezwań do złożenia deklaracji - po ustaleniu, że ktoś tego nie zrobił. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to naliczenie było 1.385.896 zł., a zaległości na 30 stycznia – 48.371 zł. Powiedział, że procent zaległości, w stosunku do naliczeń, w mieście Złotowie jest najlepszy w porównaniu do gmin należących do Związku i wynosi on 3%, a np. w gminach: Lipka – 11 %, Łobżenica – 13%, Tarnówka – 18%, Zakrzewo – 10 %, gmina Złotów – 13 %. Uważa, że ogółem w Związku wygląda to też nieźle, bo na koniec stycznia procent zaległości wynosi 9 %.

 7. Jeżeli chodzi o inwestycję w regionalną instalację odzyskiwania odpadów odpowiedział, że w planie gospodarki odpadami w Wojewódzkim Planie dla Wielkopolski Północnej są przewidziane dwie instalacje – jedna w Wągrowcu i druga w Złotowie i chcemy zrobić wszystko, żeby taka instalacja u nas powstała - myśli, że to powinno się udać. Powiedział, że Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. zlecił opracowanie takiego programu, z którego wynikają również koszty zbudowania regionalnej instalacji – na dziś jest to kwota15-16 mln zł. i mieszczą się w niej najniezbędniejsze urządzenia. Jest opracowany projekt Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, który został skierowany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W projekcie tym przewidziane są pieniądze właśnie na tego typu przedsięwzięcia, z tym, że trzeba liczyć się, że będzie bardzo dobrze, jak do końca roku projekt ten będzie już tylko dokumentem, uchwalonym przez radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, bo wtedy będzie możliwość sięgnięcia po pieniądze unijne na ten cel, a z projektów wynika, że zakłady zagospodarowania odpadami mają być jednym z priorytetów w pozyskiwaniu środków unijnych. Powiedział, że rozwiązało by to również problem związany z odpadami ze ścieków komunalnych, ponieważ kończy się nam możliwość zagospodarowania tego rolniczo i trzeba będzie to przerabiać na instalacjach, które mają powstać przed Stawnicą – naprzeciwko składowiska odpadów. Na razie wszystko idzie w tym kierunku, żeby taka instalacja powstała i wszystkim na tym zależy. Chcemy doprowadzić do tego, żeby taka instalacja powstała, już nie mówiąc o tym, że również zakład przerobu odpadów, który będzie zatrudniał określoną ilość ludzi – wstępnie, około 30 – 40 osób. Powiedział, że będziemy robić wszystko, żeby to zostało wykonane na naszym terenie.

 8. Jeżeli chodzi o ruch w Blękwicie związany z prowadzonymi robotami w mieście, powiedział, że tak jak niektórzy mówią, jest kilka szczytów – okresów w ciągu dnia, w których jest tam nasilony ruch. Powiedział, że jechał tam kilka razy w szczycie – przed godz. 7, koło godz. 14-tej, 15-tej i nigdy nie stał dłużej jak 2 minuty. Potwierdził to o czym była mowa wcześniej, że kierowcy faktycznie przepuszczają innych, ale pewnie są i tacy, którzy mają dłuższe postoje. Natomiast generalnie to nie jest tak źle. Natomiast dużo jest kierowców, szczególnie wśród ludzi młodych i to ze Złotowa, chociaż nie tylko, którzy w okolicy budowanego ronda lekceważą nakaz jazdy w prawo, jadąc pod prąd w kierunku ul. Jastrowskiej i może dojść tam do jakiś zdarzeń. Powiedział, że byłoby dobrze, gdyby od czasu do czasu była tam Policja i wyłapała kilku kierowców, bo nie wie jak tam jest w nocy, ale pewnie odbywa się to na tych samych zasadach, że jak nikt nie widzi, nikt nie jedzie, to jadą prosto, aż w końcu dojdzie tam do jakiegoś zdarzenia.

(Ponadto odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji W. Wilczewskiego w pkt 6 porządku obrad).

Radnej A. Rogut – odpowiedź na pkt 4) interpelacji:

Jeśli chodzi o postęp prac przy budowie ronda i mostu odpowiedział, że oceniamy je dobrze – na podstawie harmonogramów, które mają wykonawcy. Na razie zagrożeń nie ma, chociaż były jakieś opóźnienia przy rozbiórce mostu, bo okazało się, że przez pale, które były tam bite wcześniej – prawie 100 lat temu, rozbiórka była bardziej skomplikowana niż myślał wykonawca, natomiast wbicie pali betonowych odbyło się już sprawnie. Ponadto poinformował o następnych etapach budowy mostu i szczegółowych robotach z tym związanych.

Radnemu K. Kulaskowi:

 1. W sprawie zapewnienia przejazdu z ul. Partyzantów odpowiedział, że „miasto” wyburzyło fragment muru i w tej chwili dostęp do tych nieruchomości bardzo się poprawił. Powiedział, że właściciele nieruchomości nie zrobili wszystkiego, aby polepszyć tam przejazd, a gmina nie może nic robić na działkach, nie będących jej własnością. Natomiast sytuacja tam się zmieni, myśli, że dość szybko, bo jak zostanie uruchomione rondo – do końca kwietnia, to będzie wyjazd bezpośrednio przez rondo i te wszystkie problemy mieszkańców rozwiążą się. (Odpowiedź również dla radnej A. Rogut – pkt 2 ).

 2. Jeżeli chodzi o uatrakcyjnienie wyglądu mostu odpowiedział, że można się z tym zapoznać. Przedstawił niektóre elementy mostu, w tym m.in.: z obu stron 3,5 metrowe ścieżki pieszo-rowerowe, z zabezpieczeniami metalowymi takie, jak to robi się na mostach – odsunięte skrajnie o 0,5 metra i barierki z pionowymi słupkami metalowymi, żeby zapobiegały wspinaniu. Ponadto, ma być też element z cegły nad łukiem mostu. Powiedział, że nad wodą most będzie 2,5 m, od dna – prawie 3 m i będzie można tam swobodnie przepłynąć kajakiem czy łódką.

 3. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zabudową przy promenadzie, to gmina wydaje decyzje o warunkach zabudowy i to jest tak jak z planem – nie da się wszystkiego zapisać. W decyzjach określana jest wysokość, nachylenie dachu, kolor dachu a reszta, to jest już inwencja tych mieszkańców, albo projektantów. Trzeba o tym pamiętać, że jest to budowane za pieniądze mieszkańców, a każdemu podoba się co innego i jak budynki projektowane są indywidualnie, to są one inne niż gotowce

 4. Jeżeli chodzi o ścieżkę edukacyjną przy jez. Baba odpowiedział, że będzie ona połączenia z chodnikiem przy moście. Powiedział, że prowadzone są wykopy, które mają na celu to, żeby powstały małe stawy i żeby pozyskać grunt do podniesienia terenu, który był tam bagnisty i zarośnięty trzciną. Po wykonaniu tych prac, teren ten ma być zagospodarowany jako teren zielony – obsiany trawą, nasadzeniami. Ponadto wzdłuż ścieżki edukacyjnej planowane jest również oświetlenie parkowe. Natomiast w sprawie gruzu z mostu powiedział, że z tego co wie, to ma być on pokruszony i zużyty jako podbudowa pod ścieżkę pieszą, która ma być zlokalizowana od strony miasta – wzdłuż ul. Grudzińskich u podnóża skarp i jest ona niezbędna i konieczna, bo inaczej spadki byłyby za duże. Poinformował o położeniu i wymiarach ścieżki rowerowej: chodnik ma mieć tam szerokość 2,5 m, ścieżka rowerowa – na długości od ul. Kościelnej do mostu będzie u góry, przy jezdni, natomiast za mostem, chodnik ze ścieżką rowerową będzie miał 3 m i będzie odsunięty od jezdni – będzie na terenie wykupionym od prywatnego właściciela. W terenie zielonym będą lampy, drzewa i ewentualnie inne nasadzenia, a chodnik z tą ścieżką rowerową będzie odsunięty aż do „kaczego dołku”.

Radnej A. Rogut:

 1. Jeżeli chodzi o przeniesienie wejścia na plac zabaw dla dzieci przy promenadzie oraz ławek odpowiedział m.in., że jest to możliwe, ale trzeba to sprawdzić, bo tam jest takie miejsce, że na znajdujących się tam ławkach siadają nie tylko rodzice bawiących się dzieci, ale również inne osoby. Zwrócił uwagę, że dzieci powinny być pod opieką rodziców, o czym trzeba przypominać i pamiętać. Natomiast, jeżeli chodzi o wymianę piasku w piaskownicach odpowiedział, że takie zadanie jest przewidziane, kontroluje to również Sanepid i na pewno będzie to wykonane.

 2. Jeżeli chodzi o utwardzenie dojazdu do ul. Partyzantów odpowiedział, że na razie jeszcze tego nie rozpatrywano, ponieważ czekamy co zrobią tam mieszkańcy – tam jest taki teren, który można zagospodarować jako teren zielony, ale mieszkańcy na razie wykorzystują to jako parking i zobaczymy co tam dalej będzie. Powiedział, że tam zdecydowanie to się zmieni – nie będzie zjazdu na dół a mieszkańcy będą tylko wyjeżdżać w ul. Dwór Złotowski przez rondo lub przez ul. Gorzelnianą, albo przy dawnym PGR w dół.

 3. W sprawie uzupełnienia asfaltem odcinka drogi - zjazdu z ul. Partyzantów do ul. Dwór Złotowski odpowiedział, że odcinki dróg, które ulegną jakiemuś zniszczeniu, będziemy chcieli naprawić, ale nie w tej chwili, ponieważ są one tam dość często użytkowane, co z kolei utrudniałoby wykonywanie robót. Powiedział, że jest taka potrzeba, żeby ten odcinek zalać asfaltem, tylko wtedy jest to też problem, bo jeżeli tak, to trzeba też wymienić stare, zniszczone krawężniki, ponieważ ten zjazd będzie stanowił początek ulicy Sportowej – będzie to wjazd w ulicę Sportową. Jak zakończą się roboty na rondzie, to rozpatrzymy i zobaczymy jak to tam rozstrzygnąć.

 4. Ocena postępu prac przy budowie ronda i mostu – po odpowiedzi radnemu K. Koronkiewiczowi – po pkt 8).

Radnemu H. Golla:

W sprawie zejścia do promenady przy dawnym Nadleśnictwie odpowiedział, że w trakcie jest na to opracowywana dokumentacja i trzeba będzie prawdopodobnie wyciąć tam część drzew, żeby to zejście na odcinku od dawnego Nadleśnictwa służyło również dla samochodów, które tam poruszają się – jest tam obniżony krawężnik i nie ma problemu, żeby zrobić tam z jednej strony wjazd, z drugiej wyjazd i żeby mogło się to tak odbywać, jak obecnie, tylko w bardziej cywilizowany sposób.


Radnej M. Wegner:

Jeżeli chodzi o wstawienie ławek do wewnątrz placu zabaw przy promenadzie odpowiedział, że dotychczas to nie zostało wykonane prawdopodobnie z tego powodu, że ławki stwarzają dodatkowe zagrożenie dla bawiących się, biegających tam dzieci a także ograniczą trochę plac zabaw. Powiedział, że rozpatrzymy to i jak będziemy przenosić wejście do placu zabaw, to wtedy zobaczymy, gdzie postawić tam ławki.

Radnemu K. Steffen:

 1. W sprawie zbierającej się wody przy piekarni na ul. Miłej odpowiedział, że są uzgodnienia z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, który – w celu rozwiązania problemu, ma tam wykonać dodatkowy wpust uliczny.

 2. Jeżeli chodzi o podział promenady – wydzielenia jej części dla pieszych i rowerzystów odpowiedział, że sprawa ta była już kilkakrotnie dyskutowana i tu stanowisko Burmistrza jest takie, żeby tego nie robić. Powiedział, że jeżeli jest to bez oznakowania, to oznacza, iż pierwszeństwo mają piesi, a nie rowerzyści. Uważa, że to rozwiązanie, które jest tam zastosowane, przynajmniej na razie – poza zjazdami z góry, na co wprowadzono zakaz, to nie grozi tam wielkimi kolizjami.

Radny K. Koronkiewicz – ustosunkował się do niektórych otrzymanych odpowiedzi:

 1. Jeżeli chodzi o doposażenie placu zabaw na os. Chojnicka powiedział, że wie, iż w tym roku nie były przewidziane środki na to. Prosił o uzupełnienie tego placu chociaż o ślizgawkę, ponieważ w porównaniu do innych placów zabaw, które są bardziej rozbudowane, ten na Chojnickiej jest skromnie wyposażony.

 2. W sprawie dotyczącej namiotu przy basenie, prosił Dyrektora ZCAS o przygotowanie kosztorysu zakupu takiego namiotu, żeby można było sprawdzić, jaki jest faktyczny koszt, bo koszt naprawy instalacji do lodowiska może okazać się wyższy niż sam namiot, a to jest tylko kwestia zakupu samego namiotu, żeby później można było zrobić kort i lodowisko. Jeżeli chodzi o drzewa, powiedział, że nie chodzi mu o całkowitą likwidację drzew, tylko o zamianę drzew – ściąć stare i posadzić nowe. Natomiast jeżeli to nie wchodzi w rachubę, to prosił, o poobcinanie konarów drzew nad namiotem, który jest zanieczyszczany przez ptaki i nikt nie jest tam w stanie utrzymać czystości, póki te ptaki będą siedzieć na tych drzewach.

 3. Zapytał, czy budżet nie jest zagrożony tym, że trzeba będzie zapłacić różnicę za tych, którzy złożyli deklarację a nie płacą.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o płacenie za śmieci, to są to długi ludzi, którzy nie zapłacili a nie budżetu miasta. Należności te podlegają egzekucji i zaległości będą ściągnięte. Poinformował, że ludzie korzystają z dodatków mieszkaniowych, a opłata za śmieci jest jednym z elementów, który jest kosztem mieszkania i te osoby, które mieszkają w naszych zasobach, otrzymując dodatek mieszkaniowy, muszą swoją część pokrywać. Generalnie uważa, że nie ma wielkich problemów, bo wszyscy więksi zarządcy budynków, t.j. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowość”, Miejski Zakład Gospodarki Lokalami i inne Wspólnoty Mieszkaniowe, płacą za wszystkich, bo muszą zapłacić i do nich należy ściąganie tych należności. Uważa, że jeżeli chodzi o miasto, to sytuacja jest bardzo korzystna. Powiedział, że pieniądze starczają na zapłacenie rachunku do MZUK i wystarcza również na utrzymanie dodatkowej administracji, która powstała w związku z obsługą prowadzoną przez Związek Gmin Krajny.

 1. Powiedział, że nie uzyskał dokładnej odpowiedzi, czy warto szukać inwestora, żeby sprzedawać MZUK, bo była mowa tylko o inwestycji, która jest do zrealizowania.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że nie wie, gdzie radny K. Koronkiewicz słyszał o sprzedaży Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, bo nigdy nie było o tym mowy – była tylko mowa o tym, że ma ktoś wejść z pakietem większościowym, z pieniędzmi, dodatkowe udziały MZUK, po to, żeby zainwestować.

Następnie odbyła się dyskusja pomiędzy radnym K. Koronkiewiczem a Z-cą Burmistrza J. Kołodziejczykiem.

Radny K. Koronkiewicz - pytał m.in. dlaczego miasto nie może być udziałowcem MZUK, o pakiet większościowy za 5 mln. zł., który pozwoliłby na to, żeby nie przeprowadzać przetargu, tylko od razu bezpośrednio zlecać MZUK.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – udzielał odpowiedzi. Powiedział m.in., że miasto może być udziałowcem w MZUK, ale potrzebne są duże pieniądze, bo 5 mln, to jest tylko pakiet większościowy, a budowa wyniosłaby 15-16 mln zł. Zwrócił uwagę, że póki co to obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, z której wynika, że gmina ma obowiązek przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego, a wspomniany pakiet jest dopiero w projekcie i to dalekim, natomiast Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie nie wypowiedział się. Powiedział, że zmieniły się przepisy unijne, ale trzeba jeszcze dostosować do nich nasze prawo i dopiero wtedy będzie można mówić o tym, czy to będzie bez przetargu, czy z przetargiem – takie propozycje są i w tym kierunku to idzie, a na dzień dzisiejszy jeszcze tak nie jest. Zapytał radnego K. Koronkiewicza, skąd wziąć pieniądze – 5 mln zł., żeby być udziałowcem MZUK. Ponadto powiedział o planie, żeby Związek Gmin Krajny wniósł grunty, które są potrzebne pod budowę tej inwestycji, a grunt to jest też wartość i to nie mała. Poinformował, że wszystkie gminy podjęły już uchwały o przekazaniu tego gruntu do Związku Gmin Krajny i wtedy istnieje możliwość dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych poprzez wniesienie tych gruntów, co też by już stanowiło majątek i byłyby to udziały Związku Gmin Krajny. Powiedział, że te sprawy są przedmiotem uwagi, zainteresowania wszystkich gmin - naszej również, aby ten problem rozwiązać w ten sposób, żeby jednak ta instalacja powstała - dążymy do tego cały czas od lat.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – zwrócił uwagę, że sprawa poruszana przez radnego K. Koronkiewicza jest typowo techniczna, ponieważ jest szereg takich sytuacji, które wiążą się z przepisami prawnymi, a głównie chodzi tu o finanse. Powiedział, że my, jako miasto, ewentualnie byśmy wnieśli udziały, ale pozostałe gminy są biedniejsze i nie ma szans na to, żeby dały pieniądze. Na tym polega cały problem, dlatego szuka się firmy z kapitałem, która by załatwiła w jakiś sposób sprawę. Powiedział, że dobrze by było, gdyby instalacja była w Złotowie, bo byłyby też dodatkowe miejsca pracy, ponadto byłyby mniejsze koszty przewozu, a tym samym zmniejszyłyby się także koszty odpadów.

Na tym zakończono pkt 13 porządku obrad - Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Punkt 14.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Radny R. Głyżewski – poruszył sprawy dotyczące ruchu drogowego związane z prowadzonymi robotami, tj. budową mostu i ronda:

 1. Powiedział, że jeździ tam 6-8 razy dziennie i uważa, że wielkiego problemu nie ma. Jest to trudne, ale jak była mowa, żeby było lepiej, musi być gorzej i jak zakończy się budowa ronda – myśli, że do 30 kwietnia, to z poruszaniem się tam będzie bardzo dobrze. Zapytał, czy w godz. 7 - 8 i 15 – 16 nie można by wprowadzić tam zakazu jazdy pojazdami wolno poruszającymi się, takimi jak np. ciągniki. Wyłączenie tych pojazdów z ruchu w godzinach szczytu, przez 2 godziny w ciągu dnia, usprawniłoby przejazd w tym rejonie.

 2. Zwrócił się z prośbą, żeby coś zrobić z ul. Partyzantów, ponieważ droga ta „sypie się” – jest tam 6-8 głębokich dziur. Dotyczy to szczególnie zjazdu, tj odcinka około 300 m.

 3. Prosił o wyrównanie ul. Jerozolimskiej, ponieważ na tej drodze gruntowej jest teraz duży ruch i są problemy z poruszaniem się po tym terenie, zwłaszcza po deszczach jest to ważna sprawa.

 4. Powiedział, iż jest coraz bardziej przekonany, że jak będą światła to będzie gorzej, dlatego, w takich sytuacjach wyjątkowych, w okresie świątecznym, tylko Policja może coś tam zrobić.

 5. Jeżeli chodzi o budowę mostu, powiedział, że chociaż inwestycja ta jeszcze trwa, ale uważa, że firma wybrana w przetargu jest właściwa i roboty idą w dobrym kierunku – szybko i sprawnie. Zwrócił uwagę, że budowa mostu jest pod taką „kontrolą” ludzi, jakiej jeszcze w mieście nie było – jest bardzo duże zainteresowanie budową mostu, stoi tam zawsze dużo ludzi, którzy robią zdjęcia, komentują między sobą budowę.

 1. Radny K. Żelichowski – dołączył się do wypowiedzi radnego R. Głyżewskiego w sprawie łącznika ul. Jerozolimskiej od ul. Chojnickiej. Tam jeździ dużo samochodów i ta droga zrobiła się już taka, że nie idzie jechać, a nie jeżdżą tam mieszkańcy gminy tylko mieszkańcy Złotowa – jakby tam wyrównano drogę równiarką, to na pewno by to trochę ułatwiło przejazd.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że zlecone zostały roboty po tych pierwszych deszczach – głównie tam i mają uzupełnić tłuczeń w tych dziurach, żeby to wyraźnie poprawić, a na odcinku, gdzie jest piach, to będzie wyrównane.

 1. Radny H. Golla:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą parkingu przy Starostwie i PZU – stojących tam samochodów z wywieszkami „na sprzedaż”, które blokują miejsca parkingowe dla interesantów. Mogłyby tam one stać np. od godz. 17-tej do 6 czy 7 rano, a w ciągu dnia obowiązywałyby tablice informujące o zakazie parkowania samochodów z kartkami. Tłumaczenie, że płacą podatki, nie jest żadnym tłumaczeniem, ponieważ interesanci przyjeżdżający do różnych instytucji nie mają miejsca na zaparkowanie samochodu. Uważa, że 2-3 tablice w tym miejscu mogłyby rozwiązać problem, a Straż Miejska mogłaby od czasu do czasu to egzekwować. Myśli, że kwestia ta jest do rozwiązanie niewielkim nakładem.

 2. Powiedział, żeby przy następnym rozdaniu śmieciowym, o ile ustawa nie ulegnie zmianie, czy też nie będą podjęte jakieś nowe decyzje w tej kwestii, dla „blokowisk” przyjąć jedną stawkę za śmieci, ponieważ ludzie wpisują w deklaracji stawkę 9,50 zł., a wrzucają wszystko jak leci, nie segregując śmieci – jest to oszukiwanie i nieuczciwe. W związku z tym, uważa, że można by rozważyć temat uśrednienia stawek za śmieci, albo przyjąć trochę więcej od stawki, jaka była do tej pory, przed ustawą śmieciową w blokach, tj. 8,60 zł., podnosząc ją np.do 10 zł. dla wszystkich i będzie to sprawiedliwe bez oszukaństwa. Uważa, że jest to temat do załatwienia – być może, że nie na teraz, ale warto ten problem rozważyć.

 1. Radny K. Koronkiewicz – odnośnie parkingu, o którym mówił radny H. Golla, powiedział, że można wstawić tam parkometry, przenosząc te z Cechu czy z ul. Wojska Polskiego i sprawa będzie załatwiona.

 2. Radny K. Steffen:

Zwrócił się do Przewodniczącego Rady w sprawie organizacyjnej. Zapytał, że skoro w omawianym punkcie (Sprawy różne i zapytania uczestników sesji) poruszane są wszystkie kwestie, to po co na początku jest punkt „Interpelacje i zapytania radnych”. Prosił o rozważenie tego, ponieważ dwa razy jest ten sam punkt.

Przewodniczący Rady poinformował, że wspomniane przez radnego K. Steffena punkty obrad, mają różną wagę. Wyjaśnił m.in., że jeśli chodzi o punkt „Interpelacje i zapytania radnych”, to radny może domagać się podjęcia określonych działań – udzielenia informacji na interesujący go temat.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik:

 1. Przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2013 – termin jest do końca kwietnia. Prosił o wcześniejsze złożenie oświadczeń – z uwzględnieniem uwag, jakie były w roku poprzednim.

 2. Poinformował, że kolejna – XXXIV sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia o godz. 11.00.

 3. Przypomniał o zaproszeniu, które Radni otrzymali, na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Domańskiego 27, poświęconej Pani Marii Kaczyńskiej, która odbędzie się w dniu 30 marca br.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

Punkt 15.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.15, zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Jacek Lewandowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik