Uchwała Nr XXXI/ 225 /06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Złotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:                z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128), art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 46 poz. 319) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Urzędowi Miejskiemu w Złotowie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                            Przewodniczący
                                                             Rady Miejskiej
               
                                                            inż. Leszek Kurcin