Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Złotowie wraz z budową oświetlenia drogowego - IV etap

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Złotowie wraz z budową oświetlenia drogowego - IV etap

CPV:
45.23.32.23-8, 45.31.43.10-7, 45.31.61.10-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Na potwierdzenie przedłożyć należy dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawcę roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności drogowej i elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

[Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


Termin realizacji:
do dnia 30 wrzesnia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2014-06-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2014-06-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (sutenera)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 12.000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100), w tym:
1) cześć I: roboty drogowe w wysokości: 9.000,00 PLN (słownie dziewięć tysięcy 00/100),
2) część II: roboty elektryczne w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (222.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ -Ogrodowa etap IV (381kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy II (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7 WZÓR UMOWY (171kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8. Plan sytuacyjny_1.1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.1. Przekrój podłużny_2.1A (254.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.2. Przekrój podłużny_2.1B (284kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.3. Przekrój podłużny_2.2 (267.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.1. Przekroje poprzeczne_3.1A (425.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.2. Przekroje poprzeczne_3.1B (391.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.3. Przekroje poprzeczne_3.2 (360.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11. Przekroje normalne (327kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12. Szczegóły konstrukcyjne (305.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13.1. Plan sytuacyjny_1.1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13.2. Plan sytuacyjny_1.2 (838.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 14. Projekt-Oświetlenie ul. grodowa Wyk. (259.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 15.1. Projekt stałej org. ruchu (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 15.2. Plan sytuacyjny-oznakowanie (363.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 16. Kosztorys ofertowy (688.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 17. SST Roboty drogowe (570kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (370.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:2014-06-02 15:45:14
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2014-06-02 15:37:28
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2014-06-03 14:20:01
Ostatnia zmiana:2014-06-23 08:30:38
Ilość wyświetleń:2192

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij