Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 12 załącznika do uchwały Nr XXX/286/13 Rady Miejskiej W Złotowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”,

 

Burmistrz Miasta Złotowa

ogłasza nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadania publicznego - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

1. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków poszczególnych komisji konkursowych.

2. Burmistrz Miasta Złotowa wybierze 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków danej komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2014, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

3. W skład danej komisji konkursowej wchodzi, co najmniej 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz co najmniej 2 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

4. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Kandydatami na członków danej Komisji mogą być wyłącznie osoby, które są zrzeszone w danej organizacji pozarządowej lub podmiocie wyszczególnionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Nie ma możliwości składania kandydatur osób niezrzeszonych w danej organizacji.

6. Niedopuszczalne jest zgłoszenie kandydatury na członka danej komisji konkursowej przez organizację, która złożyła ofertę w zakresie tożsamym z ogłoszonym konkursem; oznacza to, że nie można zgłosić kandydata na członka komisji konkursowej np. kultury, sztuki i tradycji, jeżeli organizacja, która zgłosiła jego kandydaturę złożyła również ofertę na dofinansowanie realizacji zadania w obszarze kultury, sztuki i tradycji.

7. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2014r. (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu).

8. Ostateczny skład komisji konkursowej powołany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

9. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Burmistrz Miasta Złotowa


     Stanisław Wełniak

 

 

Złotów, dnia 23 maja 2014 r.