W dniu 30 kwietnia 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęła oferta złożona przez  Związek Artystów Plastyków – Zarząd Krajowy z siedzibą w Pile, na realizację zadania publicznego  pn. „Międzynarodowy Plener malarski „ZŁOTOWSKIE PERŁY KRAJOBRAZU”.
Wobec powyższego podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej http://www.zlotow.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” / „Z życia organizacji pozarządowych”.

Nr oferty: PFSiT.525.3.2014 (K.SiT.) 4662/2013

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- zdanie publiczne realizowane będzie w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji, oświaty i wychowania.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna):
Międzynarodowy Plener malarski „ZŁOTOWSKIE PERŁY KRAJOBRAZU”.

Nazwa oferenta: Związek Artystów Plastyków – Zarząd Krajowy z siedzibą w Pile

Termin realizacji zadania: od 12.05.2014 do 28.07.2014

Wnioskowana wysokość wsparcia na realizację zadania publicznego: 8 980,00 zł

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 
Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miejskiego w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 263 46 40 wew. 44, email: r.sieg@zlotow.pl w terminie do 7.05.2014 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).